Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev från Bengt Malmgren
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev från Bengt Malmgren

Mars 2021

Hej!

Vi är inne i fastan. Även botgöring och omvändelse har med den helige Ande att göra. Sann botgöring och omvändelse är inte möjlig om inte den Helige Ande redan är involverad. Fader Raniero Cantalamessa förklarar detta i sin första fastepredikning för den Romerska kurian där han går igenom omvändelsens olika steg där det sista innebär full öppenhet för den Helige Andes fulla liv.

Påve Franciskus har många gånger framhävt den Karismatiska förnyelsens karaktär som en ström av nåd, inte en  kyrklig rörelse. Detta har konsekvenser för inrättandet av CHARIS, den nya service som i enlighet med påvens intention skall främja Karismatiska förnyelsen internationellt och den Helige Andes liv i hela kyrkan. I sista webb-utgåvan av CHARIS Magazine skriver Jean-Luc Moens, moderator för CHARIS om vad detta får för konsekvenser. Synen på Karismatisk förnyelse som en rörelse med en viss typ av spiritualitet begränsar och stänger in vår förståelse av vad den Helige Andes dop innebär.

---

Innehållet i detta brev:

F Raniero Cantalamessa fastepredikan om omvändelse. Repent and believe in the Gospel.

CHARIS moderator Jean-Luc Moens: Katolsk karismatisk förnyelse inte en rörelse utan en ström av den Helige Andes nåd för hela Kyrkan.

CHARIS och den kristna enheten - nyinrättad ekumenisk kommission

Genom sin kommission för enhet (CUC) inbjuder CHARIS till ekumenisk pingstvigilia on line 22 maj. Från Jerusalem åkallar vi den Helige Ande över hela kyrkan.

F Brieven, kardinal Suenens personlige sekreterare om CHARIS och den karismatiska förnyelseströmmen som en nåd för hela Kyrkan.

--------


F Raniero Cantalamessa, fastepredikan: Repent and believe in the Gospel

Fader Raniero Cantalamessa är förordnad som kyrklig rådgivare i CHARIS internationella service-kommitté. Sedan 1980 mhar han också varit predikant vid det påvliga hushållet, en tjänst han upprätthåller ännu. Bl.a. håller han årligen fastepredikningar för Romerska Kurian.

En huvuduppgift som påven gett CHARIS är att i hela kyrkan främja och förklara den karismatiska nåden och hur den Helige Ande tas emot i sin fullhet (inom förnyelsen talar vi med Nya Testamentets språk om att bli döpt i Helig Ande), så att Kyrkan kan erfara den nya pingst som påve Johannes XXIII bad om i samband med annonseringen av Andra Vatikankonciliet: "Gudomlige Ande förnya dina under i vår tid som i en ny Pingst".

Vi känner f Cantalamessa som  en lysande predikant och teolog som utlägger kyrkans lära. Ingen kan bättre än han vara abassadör för Andens dop. Han tar denna uppgift på stort allvar då han nu håller årets fastepredikningar. Ta del av hans första predikan, här översatt till engelska. Det är en brinnande uppfordran till alla döpta till omvändelse i tre steg, det tredje steget är att bejaka Andens dop.  Men askes, botgöring och Andens fulla liv hör samman. Vi känner mystikernas tre klassiska steg på väg mot förening med Gud: via purgativa, via iluminativa och via unitiva. Rening, upplysning, förening. Med andra ord, vi måste praktisera askes och botgöring först om vi skall blåsa liv i glöden. Detta är förankrat i seklernas visdom, och det vore fel att tro att det inte gäller idag.

Första steget i omvändelsen: Att börja tro på evangelium. Vårt initiala steg då vi blev kristna. Från lag till nåd.
Mark 1:15:"Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!"

Att omvända sig och tro refererar inte två efter varandra följande akter, utan till en och samma akt enligt Tomas av Aquino (“Prima conversion fit per fidem”). Den första omvändelsen är att tro. Detta kräver en genuin akt av omvändelse, en djup förändring av vårt sätt att se på vår relation till Gud. En förändring från idén om en gud som befaller och hotar, till idén om Gud som kommer till oss med fulla händer och ger oss allt av honom själv. Det är en omvändelse från "lag" till "nåd" som aposteln Paulus så starkt betonade.

Andra steget i omvändelsen:
Att bli som barn: Från självcentrering till Kristus-centrering

Matt 18:1-3: I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: "Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. 

På det kristna livets väg stelnar vi efterhand, jämför oss med andra, ser oss som oumbärliga, tänker på vår karriär, sätter oss själva före Jesus. Frukten av detta blir rivalitet, misstänksamhet, konkurrens, frustration.

Då rycker Jesus bort slöjan: Fråga inte efter att vara den störste. Jesus ställer oss inför en komplett revolution. Fokusera på Kristus, inte på oss själva. Jesus inbjuder apostlarna att bli som barn, att komma ihåg det första mötet med Jesus, utan titlar och rivalitet.
Samma för oss, att gå tillbaka till då vi upptäckte att vi var kallade, ville följa Jesus. Då vi sade "Gud är mitt allt" och trodde så.

Tredje steget i omvändelsen: Att återvända till sin första kärlek: Från medioker ljumhet till att låta Andens eld flamma.
Upp 3:15 ff: "Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! 16  Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun... Visa därför iver och vänd om!"

Många känner vi nog igen oss i det ljumma, vardagsgrå som vi är fast i. Vi inser att vi inte kan lyfta oss upp ur denna kvicksand själva, det går inte att av mänsklig kraft uppamma en iver, den blir i så fall bara på ytan och inget hållbart. 

Det kan bara ske om den Helige Ande är med från början. Askes, botgöring och Andens fulla liv hör samman. Vi känner mystikernas tre klassiska steg på väg mot förening med Gud: via purgativa, via iluminativa och via unitiva. Rening, upplysning, förening.

Med andra ord, vi måste praktisera askes och botgöring först om vi skall blåsa liv i glöden. Detta är förankrat i seklernas visdom, och det vore fel att tro att det inte gäller idag.

Men återigen, det omvända gäller också: Andens ljus och eld kommer inte som en belöning efter lång och trogen askes. För att över huvud taget kunna vara motiverad till askes och botgöring krävs att Anden är med redan där, annars vore det bara ett fåfängt utslag av köttets stolthet. Anden får vi så att vi kan öva botgöring, snarare än som en belöning för att ha späkt oss själva.

Den store bysantinske teologen Cabasilas skriver:

"The apostles and fathers of our faith had the advantage of being instructed in every doctrine and what’s more by the Savior in person. […] Yet, despite having known all this, until they were baptized [at Pentecost, with the Spirit], they did not exhibit anything new, noble, spiritual, better than in the old times. But when baptism came for them and the Paraclete stormed their souls, then they became new and they embraced a new life, they were leaders for others and made the flame of the love for Christ shine within themselves and others. […] In the same way God leads to perfection all the saints who have come after them." [N. Cabasilas, Life in Christ, II, 8: PG 150, 552 s.]

Pingstens Ande får vi utan egen förtjänst redan från början i vår kristna resa. Andens eld som kom över kyrkan den första pingsten och som sedan upprepades som en personlig pingst hos varje nydöpt kristen, enligt Apostlagärningarnas terminologi som att bli "döpt i helig Ande", beskrevs av Paulus och kyrkofäderna som en "nykter berusning":


"Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas av Anden och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan." (Ef 5:18-19). 

Påven Johannes XXIII talade om "en ny pingst" i kyrkan i samband med annonceringen av Andra Vatikankonciliet. Pingstens Ande och dopet i den helige Ande är inte förbehållet de första kristna, det är lika aktuellt idag och är basalt i den kristna initiationen. Erfarenheten av Andens dop kan se ut på många sätt, det handlar långtifrån om en "happy clappy" lovsångsstil som utvecklats inom pingströrelse och karismatisk förnyelse som en del tycks tro. Andens dop har många erfarit utan att kanske ens tänkt på att det handlade om just det. 

Men det är viktigt att bli varse och ha kunskap så att vi kan öppna oss för Andens fulla liv. Det är nödvändigt för en levande evangeliserande kyrka.

[F Cantalamessa, hela predikningen, engelsk text]

Läs och begrunda denna text och fundera på hur du själv kan vittna och dela med dig av detta till människor i din närhet.


--------


Jean-Luc Moens, CHARIS moderator: Katolsk karismatisk förnyelse - inte en rörelse utan en ström av den helige Andes nåd för hela Kyrkan.

I sista webb-utgåvan av CHARIS Magazine skriver Jean-Luc Moens, moderator för CHARIS internationella service-gemenskap.

Han betonar det som sagts från början, att den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan (CCR) inte är en rörelse i vedertagen mening, utan en ström av nåd för hela Kyrkan. Kardinal Suenens sade att målsättningen med CCR är att avskaffa sig själv, att uppnå det stadium då det inte behövs någon Karismatisk förnyelse då hela kyrkan är uppfylld av Andens nya liv och de andliga nådegåvorna är kända och brukade i alla dess delar.

En kyrklig rörelse har en grundare eller grupp av grundare, den har en ledningsstruktur som övervakar rörelsens liv, och den har medlemmar som ofta är knutna till rörelsen genom en överlåtelse. Rörelsen representerar en särskild kallelse i Kyrkan, inte alla är kallade att tillhöra den.

En ström av nåd i Kyrkan är en inte så tydligt definierad verklighet. Den är bredare än en rörelse därför att den är inte begränsad till en grupp medlemmar, dess mål är att beröra hela Kyrkan.

Påve Franciskus framhäver ofta den Karismatiska förnyelsens karaktär som en ström av nåd, inte en rörelse. Detta har konsekvenser för inrättandet av CHARIS, den nya service som i enlighet med påvens intention skall främja Karismatiska förnyelsen internationellt i hela Kyrkan.

Moens skriver att CCR många gånger, både utifrån och inifrån uppfattats som en rörelse, vilket varit begränsande och styrt i fel riktning.

CCR har ingen ledare, ingen grundare. Den som är ansvarig för denna nådeström är Jesus, och som påve Franciskus påpekat - den Helige Ande. Detta implicerar t.ex. att jag som moderator, skriver Moens, inte är ansvarig för Förnyelsen. Jag är bara ansvarig för den service som påven önskar tillhandahålla åt Förnyelsen genom CHARIS.

Samma gäller på nationell nivå. Det finns ingen nationell ledare för Förnyelsen. Därför ville vi kalla dem som är ansvariga för CHARIS nationella service-gemenskaper för 'koordinatorer' för att klargöra att de bara tjänar en verklighet som är större än dem själva.

Att acceptera CCR som en ström av nåd innebär också att den överflödar de strukturer vi själva skapat. Den Helige Ande är fri att fördela sina nådegåvor.

Denna ström av karismatisk nåd inkluderar alla de realiteter som fötts fram av den Helige Ande och delar den Helige Andes dop. Bland dessa finns bönegrupper, karismatiska kommuniteter, evangelisationsskolor, olika tjänster, bokförlag, retreat-center, radio- och TV-stationer, socialkaritativa verksamheter etc.
I många länder har namnet Katolsk kartismatisk förnyelse reserverats för strukturer som riktar sig endast till bönegrupper (som KKS här i Sverige), detta är oegentligt eftersom det endast är en del av mångfalden av uttryck för den karismatiska strömmen av nåd. 

För varje nation innebär detta i enligt med CHARIS statuter att en nationell service-gemenskap, "National Service of Communion" (NSC) inrättas där alla uttryck och realiteter av Förnyelsen är representerade.

Nyckelorden är tjänande och gemenskap. Alla i landet som mottagit Andens dop är kallade att leva i gemenskap. Att vi kallar det gemenskap, inte kommitté, arbetsgrupp eller något liknande, indikerar att det inte skall vara en styrande struktur, inget uppdrag. Det skall inte finnas någon ledare, endast en person som kallas koordinator kan utses vars uppgift är att tjäna NSC.

NSC är inte ett organ för styrande, utan för tjänande av alla uttryck för Karismatisk förnyelse i landet. Den skall inte tvinga på sina tjänster, men erbjuda dem till dem som frivilligt väljer ta del av dem.

Moens skriver:
Som ni kan se, NSC är ödmjuka strukturer som inte tvingar på någonting. Meningen är att den Helige Ande ges första platsen, låta honom blomma var han vill, inte ställa upp hinder i form av rigida strukturer. Låt oss inte glömma att Anden är den Karismatiska förnyelsens ledare. Han fortsätter att blåsa och är långtifrån färdig."

[Läs hela artikeln här]


--------

CHARIS och den kristna enheten

CHARIS som betjänar Katolska Karismatiska Förnyelsen har inrättat en kommission för kristen enhet, “Christian Unity Commission” (CUC) med syfte att främja och arbeta för enhet i Kristi kropp, såsom det uttrycks i Jesus Kristus bön i Joh 17:21.

Kommissionens medlemmar representerar olika samfund och är hängivna att tjäna alla kristnas enhet genom andlig ekumenik, sociala relationer och genom samarbete för att fördjupa och främja evangelisationen, dopet i den Helige Ande och utövandet av andliga nådegåvor.

För detta ändamål kommer man att erbjuda kurser och program omfattande alla aspekter av ekumenik och sponsra ekumeniska möten.

[Läs mera här]

----------

CHARIS inbjuder till Ekumenisk pingstvigilia 22 maj kl 22.00

CHARIS, genom sin Kommission för kristen enhet organiserar en ekumenisk pingstvigilia: Lördag 22 maj 2021 kl 22:00

Denna online-vigilia sänds från 5 ikoniska platser runtom i världen, börjar i Rom och slutar i Jerusalem via Buenos Aires. De andra två orterna blir en överraskning, de kommer att annonseras senare.

I varje stad kommer vi att ledas i bön av kristna från olika kyrkor och gemenskaper. Alla tillsammans vill vi be till den Helige Ande om en ny Pingst över världen. Vi kommer att ha glädjen att åberopa den Helige Ande i Jerusaqlem, staden där den första Pingsten ägde rum. 

Andra gäster medverkar också.
Reservera denna kväll!  

[Läs mera här]

-----------


Fader Brieven, kardinal Suenens personlige sekreterare om den Helige Ande.

Fader Brieven var personlig sekreterare till  Kardinal Suenens och spelade en viktig roll i den katolska karismatiska förnyelsen. Här kort YouTube-klipp från hans medverkan då CHARIS startades pingsten 2019

------------

 

/Bengt Malmgren, ansvarig för detta nyhetsbrev
tel 070-7212742

 

CHARIS hemsida: 
https://www.charis.international/en/home/
CHARIS på Facebook: 
https://www.facebook.com/charisoffice/ 

Karismatisk förnyelse i Sverige: 
hemsida: http://karismatiskfornyelse.se
Facebook: https://www.facebook.com/groups/347952895315657/

Previous Article CHARIS och den kristna enheten
Next Article CHARIS moderator slutar
Print
5327 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.