sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Nyheter
  |  Login

EasyDNNNews

MINIMISE
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

Mer från 2010

2010-09-11 Katoliker inbjuder till Nordisk karismatisk konferens i Stockholm.

KKS, Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige står som huvudarrangör för en Nordisk karismatisk konferens i stockholm 28-31 oktober 2010. Medarrangörer är Stockholmns katolska stift och S:ta Clara kyrkas vänner.

 Syftet med konferensen är att lyfta fram de andliga nådegåvorna och den personliga pingsten som en viktig förutsättning för församlingsförnyelse, evangelisation och ekumenik.
 
Karismatisk förnyelse har varit en viktig del av Katolska kyrkans liv sedan mer än 40 år, och alla de sista påvarna har gett sitt starka stöd åt en förnyelse av livet i den helige Ande. 2005 sade påven Benedikt XVI: "I hope the Holy Spirit will meet with an ever more fruitful reception in the hearts of believers and that the 'culture of Pentecost' will spread, so necessary in our time".
 
Bland talarna märks f Wilfried Brieven, tidigare sekreterare åt framlidne kardinal J L Suenens, genom honom får vi en inblick i Karismatiska förnyelsens tidiga historia i Katolska kyrkan. Charles Whitehead från England, sedan många år ledare inom Katolsk karismatisk förnyelse både nationellt och internationellt samt president för ICCOWE kommer bl.a. att tala över ämnna "Equipped by the Spirit - Christian Discipleship in the Power of the Holy Spirit"The Power of Unity - Working together in the Power of the Holy Spirit" och Christof Hemberger, diakon och tillhörig kommuniteten Immanuel är engagerad med ungdomsfrågor i Katolska kyrkan i Tyskland och kommer att tala om församlingsförnyelse och ungdomsarbete.
 
Flera parallella seminarier ordnas bl.a. om den karismatiska förnyelsen och ekumeniken, om Andens gåvor och frukter samt om församlingsförnyelse och socialt arbete.
 
Det är en stor glädje för oss att att vi på fredagkvällen får fira mässan tillsammans med biskop Anders Arborelius och den påvlige nuntien för de Nordiska länderna, hans excellens ärkebiskop Emil Paul Tscherrig, säger KKS´ordförande diakon Pancho Chin A Loi.
 
KKS har tidigare en tradition av gott samarbete med S:ta Clara kyrka i form av bl.a. gemensamma konferenser, och socialt arbete, därför känns det naturligt att fortsätta på den vägen säger Bengt Malmgren, sekreterare i KKS. Inga Pagreus, diakon från S:ta Clara kommer att leda seminarier kring S:ta Claras diakonala arbete i Stockholms city.
 
”Vi har alltid uppskattat samarbetet med KKS, senast i våras hade vi Liv i Anden-seminarier gemensamt och är glada åt samverkan i denna konferens, säger Carl-Erik Sahlberg, direktor i S:ta Clara.
 
Det ekumeniska inslaget blir också tydligt genom pastor Ulf Ekman som kommer att tala över ämnet ”Den Helige Ande, kärlekens, kraftens och enhetens Ande”.
 
Mer information finns på konferensens hemsida

/Bengt Malmgren sekr KKS

 


2010-09-12 07:43:40.170 2010-09-09 F Rufus Pereira, mera bakgrundsmaterial

 

F Rufus Pereira besökte 1-5 september 2010. Sverige och höll reträtter på katolska stiftsgården Marielund. På denna sida finns bakgrundsmaterial, lite mer omfattande redogörelse för hans föreläsningar samt länkar till ytterligare resurser.

F Rufus Pereira är katolsk präst från Bombay, Indien och kom i kontakt med Karismatiska förnyelsen 1972. Han har givit förnyelsen sin stöd bl.a. som medlem i ICCRS råd 1997-2003. Han är nu medlem i ICCRS subkommitté för Asien/Oceanien. På 1970-talet reste han på biskoparnas uppdrag runt och gav karismatiska reträtter för prästerna i Indiens alla stift. Han mötte då många människor i nöd med stora behov av förbön och helande. Det var på så sätt han kom in i sin nuvarande tjänst som innefattar både bön för inre helande och befrielse. På en video från Gloria TV berättar han om hur han 1976 kom han i kontakt med en besatt kvinna i ett kloster som hade Kali-överstepräster bland sina förfäder. Efter att ha bett för henne blev hon fri.

Sedan dess har han på sin biskops initiativ friställts från församlingsarbete och har som tjänst att resa inte bara i Indien, utan hela världen runt. Han är en efterfrågad reträttledare, och många biskopar efterfrågar honom för att hålla reträtter och seminarier för prästerna i deras stift. I början av 00-talet var f Rufus i Lettland, inbjuden av landets president som hade hört talats om honom genom en bok hon läst. Han fick träffa presidenten och företrädare för regeringen. Sedan var han, presidenten och kyrkoledarna förenade i bön för landet. Omedelbart efter Sverigebesöket reste f Rufus till Lettland för ett andra besök. Han skall hålla reträtt med biskopar och präster.

F Rufus förordar balans och varnar för att försöka se demoniska krafter i allt som inträffar, men å andra sidan skall man vara medveten om att det är viktigt att äga kunskap om det ondas existens. Befrielsetjänsten handlar om medlidande med dem som är ansatta och i nöd, att utöva den tjänst vi alla döpta är kallade till: Att strida för Gudsrikets utbredande. Grunden är kärleken: Alla stenhjärtan i vår kyrka skall bli till hjärtan av kött för de lidande människorna omkring oss (jfr Hes 36:26).

Anmärkningsvärt nog säger f Rufus som sett det mesta över hela världen att de lidanden han mött i Europa, också här i Norden, vida överstiger dem han sett i Indien och i andra delar av världen.

F Rufus påpelar att bön för inre helande och befrielse hänger ihop. Människor som inte är helade i sitt inre kan ha svårt att tillgodogöra sig befrielse, och omvänt, om man är anfäktade av det onda och inte befriade, så kan det vara svårt med det inre helandet. Befrielsetjänsten handlar inte främst om heroiska insatser av den typ som skildras i filmen Exorcisten, utan det är en tjänst som handlar om medlidande med dem som är ansatta och i nöd. För de verkligt svåra fallen finns av biskopen auktoriserade exorcister som har rätt att be enligt fastställda ritualer, i andra ändan av spektret finns den enkla befrielsetjänst vi utövar genom att be "fräls oss ifrån ondo" i bönen Fader vår eller då vi tar avstånd från satan i samband med dop eller doplöftenas förnyande, och däremellan finns olika tillstånd av anfäktelse av det onda som kan kräva att befrielsetjänsten utövas som en del av bönen för helande, vilket är vanligt inom den Karismatiska förnyelsen.

F Rufus har samlat stor erfarenhet genom åren och får betraktas som en av de ledande experterna på bön för inre helande och befrielse idag. 1995 tog han initiativ till bildandet av IAC, International Association for the Ministry of Deliverance vars vice ordförande han är. IAC  hemsida här.  ;

 

Videointervju med IAC´s ordförande:

Interview of fr Paul-Marie de MAUROY
 

För att få en teologisk bakgrund till vad befrielsetjänsten handlar om hänvisar f Rufus till ett tal i samband med en audiens med påven Paul VI 15 november 1972.

Det onda är ett mysterium som vi aldrig riktigt kan förstå eller greppa, men i den bibliska kosmologin och den kristna tron finns ett perspektiv som påven utgår från i sin utläggning:

  • Skapelsen är i grunden god och vacker enligt Guds plan (jfr 1 Mos 1:10 ff  ”och Gud såg att det var gott”)
  • Men: genom syndafallet är hela världen är i den ondes, ärkefiendens, våld (1 Joh 5:19)
  • Jesus Kristus har besegrat det onda (Joh 16:33), och när vi inneslutna i kyrkans gemenskap står med Honom så har vi allt vi behöver för att hjälpa människor och oss själva till befrielse och läkedom.

För oss kristna idag är det viktigt att vara medvetna om fiendens existens och hur han influerar på oss idag så att vi kan använda adekvata medel att skydda oss själva, och mera offensivt bidra till Gudsrikets utbredning och hjälpa dem som är utsatta och ansatta av lidanden och plågor.

 (dokument under utarbetande, mer text kommer…)

 


2010-09-11 09 KKS nyhets e-brev maj 2010 program maj - oktober 2010:

 

Reträtt med F Rufus Pereira Marielund  3-5 sept 2010

Reträtt med helande och andlig uppbyggelse. med F Rufus Pereira.
Från fredagkväll till söndag eftermiddag.

F  Rufus Pereira är från Indien och kom i kontakt med Karismatiska förnyelsen 1972 och har sedan dess givit förnyelsen sin stöd bl.a. som medlem i ICCRS råd. Han arbetar mycket med helande och 1995 tog han initiativ till bildandet av International Association for the Ministry of Deliverance.

2 sept håller F Rufus en reträtt med stiftets präster och diakoner.

Info genom KKS kks@isidor.se

 

 

Culture of Pentecost:Nordisk katolsk karismatisk konferense, Stockholm 29-31 oktober 2010

S:ta Eugenia kyrka Kungsträdgårdsgatan 12

- De båda sista påvarna har talat om nödvändigheten att främja en "Pingstens kultur" i hela Kyrkan.

 “…Thanks to the Charismatic Movement, a multitude of Christians, men and women, young people and adults have rediscovered Pentecost as a living reality in their daily lives. I hope that the spirituality of Pentecost will spread in the Church as a renewed incentive to prayer, holiness, communion and proclamation…”  (Johannes Paulus II vid pingstaftonens vesper, Petersplatsen 29 maj 2004)

"I hope the Holy Spirit will meet with an ever more fruitful reception in the hearts of believers and that the 'culture of Pentecost' will spread, so necessary in our time"  (Benedikt XVI till karismatisk konferens i Italien 29 sept 2005)

 Medverkande:

  Christof Hemberger (Tyskland), medlem i ICCRS subkommitté för Europa med särskilt ansvar för norra Europa, Charles och Sue Whitehead, Fr Wilfried Brieven från Belgien, tidigare sekreterare till kardinal Suenens m.fl.

    

Mer information kommer.

/Bengt Malmgren sekr KKS

 

NATIONERNAS PINGST - PENTECOST OF THE NATIONS 14–23 maj 2010

Ett initiativ från ICCRS. Katolska karismatiska förnyelsen i alla nationer i förbön 9 dagar inför pingsten och avslutning med ett firande på Pingstdagen.

DEL 1 PINGSTNOVENA 14-22 maj:
Vision: Katolska karismatiska förnyelsen över hela världen, tillsammans förenade i bön under 9 dagar, för Kyrkan, för enheten, för en ny pingstens kultur...

DEL 2 JESUSMAIFESTATIONEN 22 maj i Stockholm, (se nedan)
KKS rekommenderar alla katoliker att delta i denna stora manifestation som nu hålls för tredje året idag. Genom att aktivt delta manifesterar vi vår tro på Jesus, världens Frälsare och vår enhet med alla kristna som delar denna tro. Deltagandet i manifestationen är också en aktiv akt som understryker vår förbön om de kristnas enhet.

DEL 3 PINGSTDAGENS HÖGMÄSSA 23 maj
PENTECOST OF THE NATIONS avslutas med att vi firar Pingstdagens högmässa i våra hemförsamlingar. Ta med förbönsintentionerna i mässan. För Stockholmsregionen inbjuder KKS särskilt att fira högmässan kl 11.00 i Järfälla katolska församling.

Pentecost of the Nations, hemsida  Folder med förbönsintentioner

 

JESUSMANIFESTATIONEN, Stockholm 22 maj 2010

Samling på olika torg kl 11.30, Katolska kyrkan ansvarar för programmet på Mynttorget. 14.00 är det avmarsch till Kungsträdgården där alla de olika torgmötena strålar samman i en stor gudstjänst. Hemsida
   

Reträtt med syster Margaritha Valappila 11–14 juni 2010 i Vår Frälsares kyrka, Malmö 

Från Teresa Kristensson som representerar en grupp i södra Sverige som anordnar denna reträtt har vi fått följande information:

Tema: ”Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand” (Ps 16:11)

Josefssystern Margaritha Valappila från Indien, är en av ledarna för ett katolskt evangelisationscenter Haus Raphael i Tyskland. För vidare information se: www.haus-raphael-ke.de

Sr Margaritha har tidigare varit i Sverige. Hon ledde en reträtt senast i Stockholm 2002. Se nyhetsbrev, januari 2003 . Kostnad: 50 euro (plus ev. organisationskostnader om ca 100 SEK) Avgifterna går till att täcka underhålls – och driftskostnader för Raphaels hus och evangelisationsarbetet som bedrivs där.

Anmälningsdatum: Senast 10 maj Läs mera här.
 


2010-09-11 19:51:30.397 2010-09-11 Englands katoliker förbereder sig för påvebesöket

Nu ser Englands katoliker fram mot påve Benedikts besök som inleds i nästa vecka. Christina Cooper, utgivare av GoodNews Magazine (Karismatiska förnyelsens tidning) skriver i webbupplagan:
"Påvebesöket  är ett stort tillfälle för evangelisation och katekes, och en kallelse för oss att förbereda oss bra.  Låt oss be:

  • -att den helige Ande skall använda besöket till Guds ära
  • -att påven inspireras att tala Herrens ord till hela den engelska nationen på ett sätt som blir hört
  • -att var och en av oss är lyhörda för Andens ingivelser så att vi kan ta vara på tillfällena som ges att vittna om vår tro
  • -att allt det negativa kan besegras genom kärleken så att Kristus blir upphöjd och ärad."

Påvens besök pågår 16-19 september. Det är första statsbesöket av en påve i England (påven Johannes Paulus II gjorde ett pastoralt besök 1982). Ärkebiskop Koch. ledare för påvliga rådet för kristen enhet säger att besöket också kommer att betyda mycket för ekumeniken med Anglikanska kyrkan. Påve Johannes Paulus II bad tillsammans med ärkebiskopen av Canterbury och de båda gav ut en gemensam deklaration som rörde den fortsatta ekumeniska dialogen mellan Anglikanska kyrkan och Katolska kyrkan. Relationerna har varit varma, säger Koch men säkert kommer det också att finnas svårigheter svårigheter.Påve Benedikt kommer att möta Ärkebiskopen av Canterbury och tillsamman skall de be framför St Edvard bekännarens (katolsk kung från 1000-talet) skrin.

Och när påven besöker Westminster Hall, den plats där Thomas More fick stå till svars för sin lojalitet mot Rom är det svårt att undgå att reformationens tragiska splittring kommer i fokus.

En höjdpunkt kommer att bli saligförklaringen av kardinal Newman, vilket Koch också tror gagnar de ekumeniska relationerna. Newman konverterade till Katolska kyrkan som han menade inrymde "trons fullhet", men han var också tacksam mot Church of England som hade gett honom så mycket av Guds nåd i hans liv. Kardinal Newmans exempel ger mod åt kristna av alla traditioner att aktivera sig i att genomsyra samhället med evangeliet och skapa ett samhälle som välkomnar och stöder alla dess medborgare. Newman representerar den stora traditionen inom den kristna tron, intellektuell stringens och en föreställningsförmåga som är ett arv från hela det brittiska folket, menar Koch. Koch hoppas att dessa djupare aspekter av påvebesöket  inte skall komma bort i nyhetsbevakningen.

Låt också oss hoppas och be för påvens besök i England enligt de intentioner Christina Cooper föreslår ovan.

 


2010-10-23  Culture of Pentecost - A Catholic Charismatic conference in ecumenical cooperation

 

Deacon Pancho Chin A Loi, chirman for KKS, Catholic Charismatic Renewal in Sweden writes:

"We in the NSC (“KKS”- CCR in Sweden) had a vision to arrange a Nordic Charismatic Conference in Stockholm. With the blessing and collaboration of our Bishop Anders Arborelius of the diocese of Stockholm Sweden and the positive response of Finland, Norway, Denmark and Iceland we are very glad to announce that the conference will take place between the 28th and 31th of October 2010.

The Papal Nuncio His Excellency Archbishop Emil Paul Tscherrig will visit us as well concelebrating Holy Mass with our Bishop Anders on Friday the 29th. The aim of the conference is to focus on the spiritual gifts and the experience of a personal Pentecost as an important condition for parish renewal, evangelization and ecumenism.

Speakers
Among the speakers we invited Fr Wilfried Brieven from Belgium who has been the personal secretary to the late Cardinal Leo Josef Suenens. He will give us a flashback on the early history of the Charismatic Renewal in the Catholic Church especially stressing the role of Cardinal Suenens during the Second Vatican Council. Charles and Sue Whitehead from England and Deacon Christof Hemberger from Germany will also be our beloved guests.

Ulf Ekman pastor of “The Word of Life” Evangelical Charismatic Fellowship in Uppsala Sweden will be our honorable guest. His teaching on faith, a passionate Christian lifestyle, spiritual leadership and unity in the body of Christ has touched thousands of people all over the world. Over the past years Ulf has reflected on the nature of the Church and the fullness in the Body of Christ in the Universal Church, reflex ions that did lead him to openness toward the older denominations, the Orthodox and Catholic churches. He has been a guest at catholic charismatic conferences, and has also invited catholic speakers like Peter Hocken and Charles Whitehead to “The Word of Life”. It is therefore natural for us to invite Ulf to our conference. In his talk he will especially stress the theme on The Holy Spirit, the Spirit of Love, Power and Unity.

Ecumenical
It will be an ecumenical conference and we are happy to have the Lutheran St Clara church collaborating with us. We are also grateful for the generosity of the Salvation Army and the Stockholm Pentecostal City church for letting us use their localities for seminars. We are of course most of all very much in need of your prayers!"

d. Pancho Chin A Loi: Chairman for KKS- The Catholic Charismatic Renewal in Sweden.

For further information see our homepages:
www.katolsktfonster.se/nordiccharismaticconference (english)
www.katolsktfonster.se/nordiskkarismatiskkonferens (swedish)

 

" nkkrapport 57 19 1410 10 1 1 NULL 1 NULL 2010-12-01 21:18:43.633 2010-12-01 00:00:00.000 Adventsbrev från ordförande Pancho "

Älskade vänner!

Det har tagit tid för mig att reflektera över denna underbara välsignelse som den Nordiska karismatiska konferensen förde med sig till oss alla. Men det passar kanske bra att jag först nu under Adventstiden skriver till er. Stort tack till alla som på olika sätt har bidragit till vår konferens.  De är underbart att se hur Gud har vidrört oss, medverkande och deltagare. En fräsch bekräftelse på att vi kallas till en ny enhet utan att göra avkall på vår katolska tro och att vi ständigt är kallade till att förkunna och predika denna förlösning i den Helige Ande, vi som själva har tagit emot detta ”Dop i den Helige Ande”, ända tills det helt uppgår i kyrkan som fader Wilfried Brieven uttryckte det. Men det viktiga är att vi inte stannar kvar i ögonblicket utan att vi går vidare så att det blir till större välsignelse för alla. ”Andedopet” ja, det är då vårt liv blir omfamnat av den Helige Andes kraft och det börjar gå upp för oss att vi inte bara genom tradition och information tror, utan att vi plötsligt på djupet blir medvetna om att ”Jesus lever och är Herre”.
 
Har vi inte Andens kraft, blir det andra krafter som tar över, ja som tar oss i besittning. Krafter som till exempel rädslan för framtiden, för sjukdom, för döden, världens makter såsom begär efter ära, pengar, njutning, säkerhet, förtryckande krafter och så denna manipulering av det som är gott, oskyldigt och heligt. När vi söker sådana saker, när var och en vill ordna för sig själv så gott det går här i livet är det tecken på att Guds verklighet fortfarande inte har gått in hos oss, denna verklighet med vilken Gud vill visa oss att vi är Hans barn.
 
Men den som föds av Anden är en ny skapelse av Gud, och eftersom Gud är den stora skräddaren klär Han dig i sanning, med inre frid och glädje som resulterar i att ditt hjärtas djupaste längtan blir uppfylld (Ps. 37:4).
 
Jag hoppas att det är klart för alla som läser detta om ”Dopet i den Helige Ande” att jag här inte syftar på Dopets sakrament som redan har impregnerat sitt insegel i oss på nytt, utan på en ny utgjutelse av den Helige Ande (Anden förlöses i oss), där vi blir medvetna om hur djupt älskade vi är av Gud. Vi blir samtidigt medvetna om livet som redan fanns i oss, men som var övertäckt av allt möjligt annat och våra synder, trots alla våra goda förutsättningar. Sanningen är att om du inte har blivit medveten om vad dopets sakrament i grunden för dig innebär och innehåller och att du har fått den Helige Ande är det nästan som du aldrig har fått den. (jag säger ”nästan” för att du i verkligheten har fått den men inte är medveten om det).
Anden motiverar dig inte, den förnyar inte ditt liv, det finns ingen växtprocess, du förblir installerad (om man få säga så) och du fortsätter som vanligt utan någon förändring att gå vidare, i denna missuppfattning om att kristendomen nog bara gäller för livet efter detta. Men Herren vill att vi öppnas och blir medvetna om att Han lever! Att Han har uppstått, att Han älskat oss och att Han låter sin nåd förbli över oss. Han vill att du skall få reda på allt detta och att du skall glädjas av denna kärlek att du skall värdesätta gåvan och karismerna (nådegåvorna) som Han vill låta verka inom och igenom dig och oss. Och samtidigt sänder Han oss för att förmedla, att överföra ett budskap av och om Liv till världen.
 
En välsignat Advent som kulminerar i en Riktigt God Jul önskar jag er alla.
 
Er tillgivne tjänare och ordförande i Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige
 
d.Pancho Chin A Loi
 
 
P.S: Till sist: Det finns också en praktisk sida. Vi är beroende av de bidrag vi får av er eftersom det kostar pengar att arrangera likande konferenser. Förutom konferensavgifter och kollekter har vi fått bidrag från stiftet, men det fattas fortfarande för att det skall gå jämt upp. Nu är det tomt i kassan, och vi vill gärna anordna fler arrangemang och bekosta annonsering m.m. Vi vill också kunna ge ett bidrag till ICCRS för det internationella arbetet. Därför vore vi tacksamma för fortsatta bidrag, varje belopp är välkommet, stora som små, kanske kunde du bestämma dig för att ge ett belopp varje månad.  KKS plusgirokonto:  429 79 73-2  D.S.
"
Previous Article Dopet i den Helige Ande
Next Article Charles Whitehead: Tio punkter för ekumenik
Print
3996 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Theme picker

Enter Title

   MINIMISE

Lägg till innehåll...xxx