Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Rapport från förberedande europeiskt möte för konstituering av CHARIS kontinentala service-gemenskap.
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Rapport från förberedande europeiskt möte för konstituering av CHARIS kontinentala service-gemenskap.

Rapport av Bengt Malmgren från zoom-möte 23-25 april

23-25 april samlades ett nittiotal personer representerande Katolska karismatiska förnyelsen i hela Europa till ett förberedande zoom-möte, det första mötet med europeiska ledare i enlighet med CHARIS nya organisation som startade på pingsten 2019. Etienne Mellot från Frankrike och Paolo Maino från Italien, dessa båda också europeiska representanter i CHARIS internationella service-gemenskap (CISC) var moderatorer.

Syftet var att förbereda ett möte i Budapest 22-26 september då det planeras att CHARIS kontinentala service-gemenskap för Europa (CCSC) skall konstitueras. Det kräver att varje land bidrar med en delegat som kan komma till Budapest där man genom val utser medlemmar. Förutom genom val utsedda medlemmar skall i CCSC också ingå representanter för nätverk av internationella kommuniteter och evangelisationsskolar, samt de delegater från Europa som ingår i CISC (se fig).

CCSC konstituering

Det ovan beskrivna är den minimala struktur med minsta möjliga byråkrati som skall främja den Katolska karismatiska förnyelsen (CCR), allt enligt de statuter som tagits fram av Vatikanen för CHARIS, som sorterar under Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet.

I sitt tal då CHARIS startade pingsten 2019 lyfte påve Franciskus fram 3 huvuduppgifter för CCR som CHARIS skall främja:

  1. Att dela dopet i den Helige Ande med alla i hela kyrkan. "Det är den nåd ni har fått ta emot; dela den!"
  2. Att tjäna enheten i Kristi kropp med hela den universella kyrkan, gemenskapen av alla som tror på Jesus Kristus, Herren.
  3. Att tjäna de fattiga och dem med störst behov, fysiskt och andligt. 

"These three things – baptism in the Holy Spirit, unity in the body of Christ and service to the poor – are the forms of witness which, by virtue of baptism, all of us are called to give for the evangelization of the world.  An evangelization that is not proselytism but first and foremost witness: a witness of love.  'See how they love one another'.  That was what impressed those who encountered the first Christians.  'See how they love one another'.  To evangelize is to love, it is to share God’s love for every man, woman and child.  Offices for evangelization can be established, programmes can be carefully planned and implemented, but without no love, they are useless!  'See how they love one another'. Members of the Charismatic Renewal, as a current of the grace of the Holy Spirit, be witnesses of this love!  Thank you." (Påve Franciskus, tal till CCR 8 juni 2019)

Påven har särskilt också sagt att han vill att Karismatiska förnyelsen skall hjälpa Katolska kyrkan med dialogen med de evangeliska kyrkorna. Den pingstkarismatiska förnyelseströmmen har ju fått genomslag i hela kristenheten, och det är samma Andedop vi känner igen vare sig vi är katoliker, pingstvänner eller tillhör någon protestantisk kyrka. Därför har det varit mycket naturligt för oss karismatiker med ekumenisk samverkan, och som tidigare AKKS och sedan KKS har haft många ekumeniska arrangemang genom åren, så är det en linje att fortsätta.

CCR består av många olika initiativ och grupper, det är en mångfald som måste få finnas, det skall inte vara någon strömlinjeformning enligt en mall. Men mitt i mångfalden måste vi också bygga enhet i det väsentliga. Därför måste enheten börja byggas redan inom CCR. Om vi inte kan enas inom förnyelsen, så kan vi inte heller som påven vill tjäna enheten inom hela kyrkan. Det innebär att delegaterna i de olika service-gemenskaperna inte skall ses som representanter som bara framför den egna gruppens intressen, utan vara beredda att lyssna, samverka, se den andre och upptäcka sin egen kallelse inom ramen för den större gemenskapen. 

Detta ramgår tydligt i de statuter som är framtagna. För de kontinentala service-gemenskaperna CCSC gäller följande:

Att tillsammans bygga gemenskap genom hjärtats enhet snarare än genom rigida strukturer;
Ann nå ut och omfamna alla realiteter inom CCR och leva enhet i mångfald;
Att ge utrymme för lyssnande, delande och urskiljning;
Att främja utbildning och fostran;
Att hjälpa nationerna att etablera nationella service-gemenskaper där sådana ännu inte etablerats. (Statuter för CHARIS, Art 12)

Hela mötet med sessioner under 3 dagar var inte ett vanligt administrativt möte som kännetecknades av långa anföranden och diskussioner och omröstningar, utan tyngdpunkten var snarare åt lovprisning och förbön och att under bön och med de andliga nådegåvorna i funktion söka Guds vilja och den Helige Andes ledning. Från Sverige deltog undertecknad, Bengt Malmgren samt diakon Pancho Chin A Loi från Järfälla. Från Finland deltog Lina Joannou-Jyränki som vi i Sverige har god kontakt med sedan  tidigare. Danmark och Norge har vi inte haft så mycket kontakt med under senare år, men en delegat från Danmark deltog.

Vår utmaning i de nordiska länderna är nu att samråda inbördes och inventera alla initiativ och grupper som kallar sig karismatiska och så småningom få till stånd en CNSC för varje land,  eller, som en tanke var, att samarbeta på nordisk nivå inom de länder som täcks av Nordiska biskopskonferensen.

CHARIS statuter stadgar följande för hur CNSC skall formas:

Function
The goal of  National Services of Communion is to build and strengthen the wide and diverse family of Catholic Charismatic Renewal. They should therefore be as inclusive as possible and open to new and emerging realities. The model focuses on communion rather than government or structure.

Composition
National Services of Communion should consist of representatives from realities and expressions of the current of grace who identify themselves as part of Catholic Charismatic Renewal, and who are seeking to build communion within the wide and diverse family of Catholic Charismatic Renewal. This may include prayergroups, communities, networks, schools of evangelisation, religious institutes, publishing houses, particular ministries, ecumenical initiatives, youth etc.  (CHARIS statutes Art 15-16).

Pancho Jere Lina
Bild: Diakon Pancho Chin A Loi i samspråk med Jere och Lina Joannou-Jyränki från Finland (Europeisk karismatisk konferens Warsawa 2007)

Previous Article Delta i reträtter on line med CHARIS under S:t Josefs-året
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige - historik
Print
4640 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.