Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Bengt Malmgren

Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige - informationsbrev maj 2018

Liv i Anden-seminarier, Rörelsernas Pingst, nya statuter för CCR

Kära vänner! 

Under våren har det skett en del aktiviteter. Förutom bönegruppernas vanliga sammankomster i de olika församlingarna har ordnats större evenemang med inbjudna präster och talare med tillfälle till förbön och helande i Järfälla och Täby. Eva Johansson som har på sitt hjärta att samarbeta med olika församlingr och ordna reträtter som jag skrev om i förra nyhetsbrevet har tagit initiativ till ytterligare en reträtt med fr Ivo Pavić från Kroatien i Värnamo och Ljungby 13-14 april. 

Bönegruppen i Ystad har haft Liv i Anden-seminarier, och själv har jag medverkat i ekumeniska sådana i S:ta Clara kyrka.

----------------------------------

Liv i Anden-seminarier, vad är det?

Liv i Anden-seminarierna är en 7 veckors kurs/seminarieserie som genom åren har hjälpt många kristna till djupare engagemang och en fullödigare hängivenhet åt den helige Ande. Man varvar undervisning, bibelstudium och förbön med gruppsamtal. Syftet är att hjälpa deltagarna att öppna sig för den Helige Ande så att de kan erfara hans närvaro och hur han verkar genom dem samt att etablera, återetablera eller fördjupa den personliga relationen med Jesus. Eftersom den helige Ande är dynamisk har seminarierna något att ge åt alla, oberoende av om man är helt oerfaren på trons väg eller varit kristen länge.

Fokus är på den kristna trons grunder, och hur man öppnar sig för den helige Ande i det personliga livet. Man undervisar om vad det som i NT beskrivs som att "bli döpt i den helige Ande" innebär och hur man öppnar sig för detta, och man undervisar om de andliga nådegåvorna. En sådan gåva är tungotalet, men många har förutfattade meningar om detta trots att det kanske är de allra enklaste och okomplicerade gåvan som alla kan tillägna sig. Kardianl Suenens sade att det är lika naturligt för en kristen att tala i tungor som att tala sitt eget språk.

[Läs artikeln på min blogg om Tungotal]

F Wilfried Brieven var personlig sekreterare åt kardinal Suenens. Han medverkade på en nordisk karismatisk konferens i Stockholm 2010. [Läs hans föredrag om Dopet i den helige Ande].

--------------------------------------


Rörelsernas Pingst med kardinal Anders Arborelius i Domkyrkan 19 maj.

Som vanligt enligt biskop Anders´önskan träffas Rörelser och Tredje ordnar i stiftet till gemensam pingstvigilia och program i Katolska domkyrkan, Stockholm på pingstaftonen.

Program
Kl. 18:30 Kaffe och smörgås och välkomna

Kl. 19:00 Uppdatering av stora evenemang i Stiftet och i våra grupper 
 
Kl. 19:25 Föredrag med efterföljande gruppsamtal om Gaudete et exultate, påvens nya dokument om helighet i vardagen. Påven betonar i detta dokument att alla döpta är kallade till ett liv i helighet, och att det handlar om ett liv i vardagen här och nu. [Se denna 3 minuters video om dokumentet

Kl. 20:30  Mässa med Kardinalen

Meddela gärna att du eller din grupp och hur många från gruppen som tänker komma senast 16 maj, för den praktiska planeringens skull (inköp av kaffe m.m.) Kan meddelas till Bengt Malmgren e-post bengt.malmgren@isidor.se eller sms 070-7212742.

___________________

Påvens initiativ till nya statuter för Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan (CCR).

Pingsten 2019 kommer nya statuter att börja gälla för CCR. Det kommer att få konsekvenser för hur Förnyelsens serviceorgan organiseras både internationellt, kontinentalt och på den nationella nivån. KKS kommer inte att fortsätta som nationell service-kommitté som hittills, utan det kommer att ersättas av ett annat brett sammansatt forum med representanter för alla karismatiska grupper som verkar i landet.

I sin strävan att reformera Vatikanen och Katoslka kyrkans strukturer har påven även tagit sig an Karismatiska förnyelsen som hittills som internationella organ erkända av Vatikanen haft ICCRS och CF (Catholic Fraternity of Charismatic Communities and Fellowships). Det har också funnits ytterligare nätverk och "ministries" som givit olika former av stöd åt CCR. 2016 tillsatte påven en arbetsgrupp bestående av Michelle Moran, dåvarande ordförande för ICCRS internationella råd samt Pino Scafuro, vice-president för CF. Påven vill nu att alla dessa serviceorgan skall samlas som en enda service för att på så sätt den inre enheten i CCR kommer mera framträder i den mångfald av grupper, tjänster och nätverk som förnyelsen tar sig uttryck i världen över.

[Läs mer om statuterna i EUCCRIL nr 308]

Arbetsgruppen har lagt fram ett förslag till nya statuter som nu godkänts av påven och offentliggjorts.

Det nya serviceorganisationen kommer att gälla ad experimentum från pingsten 2019 och kommer att heta  CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service). Det kommer att finnas en 
“International Service of Communion”, ett ledarteam som ungefär motsvarar ICCRS råd idag. Det kommer också att finnas motsvarande ledarteam på kontinental nivå. 

På den nationella nivån ombeds att ändra våra nationella service-kommittéer (I Sverige KKS) till 
“National Services of Communion” som skall vara ett tecken på det liv och den enhet som faktiskt är tillstädes i landet och därför bör bestå av medlemmar/representanter från de olika bönegrupperna, kommuniteterna, bibelskolorna, tjänsterna och nätverken som finns ute i regionerna.

Ledarna för “National Services of Communion” och representanter för andra internationella nätverk inbjuds till en generalförsamling var tredje år. Generalförsamlingen utser funktionärer på den internationella nivån.

CHARIS kommer att ha ett internationellt kontor i Vatikanen.
 
Förändringarna innebär att CCR från och med nästa år formellt inte ses som en privat sammanslutning av troende, utan en offentlig juridisk kropp i Katolska kyrkan enligt Kanoniska lagen pp 116-123.

Hur "National Services of Communion" skall organiseras ges inte mycket detaljer kring, endast att den skall vara en bred representation av de karismatiska grupper och tjänster som faktiskt finns i landet. Jag tror att man medvetet vill undvika centralstyrning utan att detta under den helige Andes ledning får utkristallisera sig utifrån varje lands unika verklighet.

Citat från statuterna, stycke IV som behandlar "National Services of Communion":

"Art. 15. Functions

The goal of National Services of Communion is to build and strengthen the wide and diverse family of Catholic Charismatic Renewal. They should therefore be as inclusive as possible and open to new and emerging realities. The model focuses on communion rather than government or structure.

Art. 16. Composition

National Services of Communion should consist of representatives from realities and expressions of the current of grace who identify themselves as a part of Catholic

Charismatic Renewal, and who are seeking to build communion within the wide and diverse family of Catholic Charismatic Renewal. This may include prayer groups, communities, networks, schools of evangelisation, religious institutes, publishing houses, particular ministries, ecumenical initiatives, youth etc."

Det får väl antagligen gå till så att lämpligen Stiftet tar initiativ till en brett upplagd inbjudan som välkomnar alla grupper som karakteriserar sig själva som karismatiska, så får man organisera sig på bästa sätt och utse representanter för den kontinentala nivån och till generalförsamlingen på den internationella nivån. Det blir ett spännande år att se fram mot.


Jag önskar alla en välsignad och glad Pingst och trevlig sommar.

Bengt Malmgren 

 

Previous Article Nyhetsbrev mars 2018 - Många helade och äktenskap återupprättade på reträtter med f John Bashobora.
Next Article Profetia
Print
11358 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.