Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev juni 2024
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev juni 2024

från Bengt Malmgren

Hej, här kommer ett nyhetsbrev med lite sommarläsning.

I detta brev: Liv i Andenseminarier, ekumeniskt samarbete Katolska domkyrkan – S:ta Clara, Andra Vatikankonciliet och den Karismatiska förnyelsen är båda uttryck för den helige Andes verk i vår tid, Rörelsernas pingst med konfirmation i Katolska domkyrkan, De kristna initiationssakramenten och Andens dop, Den saliga Elena Guerra – Den helige Andes apostel helgonförklaras i sommar, Kallelse till möte på internet med alla karismatiska grupper och kontaktpersoner i Norden den 13 augusti, CHARIS behöver ditt stöd.

 

Liv i Andenseminarier ekumeniskt samarbete Katolska domkyrkan – S:ta Clara kyrka har hållits under vårterminen.

Förbönsgruppen i Katolska domkyrkan har i samarbete med S:ta Clara hållit Liv i Anden-seminarier mellan påsk och pingst. Det var ett 40-tal personer, både katoliker och protestanter som deltog och det blev mycket uppskattat. Från både oss i Katolska domkyrkan och prästerna i S:ta Clara är bedömningen att vi skall fortsätta och utöka det ekumeniska samarbetet.

Seminarierna lanserades i USA på 1970-talet i den katolska karismatiska kommuniteten Sword of the Spirit av bl.a. Steve Clark och Ralph Martin och har sedan spridits i hela världen. De är ett hjälpmedel för en djupare överlåtelse till Kristus och kyrkan samt till ett förnyat liv i den Helige Ande, där man ber om ett förnyat utgjutande av den helige Andes liv över deltagarna och om alla de andliga nådegåvor Gud har i beredskap för egen och gemenskapens uppbyggnad.

Man använde deltagarhäftet Nytt liv i Anden som översattes av AKKS på 1980-talet. En deltagare sade: ”Häftet har ett tydligt fokus på relationen med Gud, den hjälpande Anden och Jesus rättfärdighet för oss. Den visar också på lärjungaskapet, vikten av församling och kristna syskon att dela vandringen med.” Man använde också en ledarhandledning som är en bearbetad version manualen Stephen B. Clark står som författare till, The Life in the Spirit Seminars Team Manual, som har använts i Sverige under många år.

 

 

Andra Vatikankonciliet och den Karismatiska förnyelsen båda uttryck för den helige Andes verk i vår tid.

Under senare år har förekommit kritik, både av Andra Vatikankonciliet och av den Karismatiska förnyelsen. I ett videosamtal från Renewal ministries, 1½ timme långt förklarar Ralph Martin, Mary Healy, Peter Herbeck och Pete Burak varför både Andra Vatikankonciliet och den Katolska karismatiska förnyelsen är uttryck för den helige Andes verk i vår tid.

Första delen handlar om Andra Vatikankonciliet, varför det var nödvändigt med ett koncilium, innebörden av ett "ekumeniskt koncilium" där världens biskopar tillsammans med påven sammanträder, vilket är kyrkans högsta beslutande auktoritativa organ. Diskuteras också konciliets tolkning och det missbruk, inte minst liturgiskt, som förekommit efter konciliet. Deltagarna var ense om att missbruk förekommit, men att lösningen på det inte är att backa bandet och återgå till det som var före konciliet.

Därefter tar man upp Karismatiska förnyelsen som började åren efter konciliets avslut och som i mycket kan ses som ett av svaren på den förnyelse som konciliet medförde

Dr Ralph Martin var med från början i gruppen i Pittsburgh, USA där Karismatiska förnyelsen började och sedan kallades av Kardinal Suenens som påven Paulus VI utsett till biskoplig rådgivare åt förnyelsen för att bygga upp organisationen i Europa för Vatikanens kontakt med Karismatiska förnyelsen (ICO, som sedan blev ICCRO, sedan ICCRS och nu CHARIS).  

Dr Mary Healy är från Ungern, välkänd katolsk teolog och internationell talare, ledamot i Påvliga Bibelkommissionen och professor vid Sacred Heart Major Seminary i Detroit.

Teol dr Peter Herbeck är också en välkänd talare och författare inom förnyelsen sedan många år.

Håll till godo, luta er tillbaka och titta:

För ytterligare fördjupning får ni som bonus denna artikel av Dr Daniel Klimek: [The Spirituality of the Catholic Charismatic Renewal: Separating Facts from Fiction]

 

Rörelsernas Pingst med konfirmation i Katolska domkyrkan.

Biskop Anders Arborelius ledde den traditionella Pingstvakan tillsammans med Rörelserna i kyrkan I Katolska domkyrkan. Samtidigt upptogs tio personer i kyrkans fulla gemenskap och blev konfirmerade. De hade förberetts under ett års tid genom en kurs ledd av diakon Sten Cedergren. Efteråt var det mottagning i Domkyrkosalen med rörelserna och de nykonfirmerade som en gemensam arbetsgrupp för rörelserna ordnat. Bengt Malmgren hälsade som representant för rörelserna alla välkomna, han sade bl.a:

"Pingsten är den helige Andes högtid. Apostlagärningarna beskriver Andens ankomst som en livsförvandlande erfarenhet av den verkliga närvaron av den uppståndne Herren och av den helige Ande som ger kraft och liv åt de kristna att vittna om evangeliet. Att ta emot denna nåd som Jesus kallar att bli "döpt i helig Ande" är lika aktuellt idag som i urkyrkan.

Det har blivit tradition att biskopen firar pingstvakan tillsammans med rörelserna i kyrkan...  Extra roligt är att vi idag också får hälsa välkommen en skara vänner i Katolska kyrkans fulla gemenskap som just blivit konfirmerade. [applåder]

Det Andra Vatikankonciliet betonade att de andliga nådegåvorna är verksamma också i vår tid som ett utflöde av den nåd som ges genom dopet och konfirmationen…  Alla är kallade att söka helighet och vittna om Kristus där de lever och verkar, och vi önskar att Andens fulla liv och gåvor rikligen må utgjutas över er nykonfirmerade och över oss alla till kraft och hjälp i vår fortsatta vandring som kristna. Kom helige Ande över oss!"

Flera representanter för olika rörelser berättade om vad som aktuellt inom resp rörelse. [Läs mer om Rörelserna i kyrkan på stiftets hemsida]

De kristna initiationssakramenten och Andens dop.

Dop, konfirmation och eukaristi räknas som de kristna initiationssakramenten. Dopet är gemensamt för alla kristna. De kristna som upptogs i Katolska kyrkan fulla gemenskap på pingstaftonen behövde därför inte döpas, utan endast efter en upptagningsceremoni bli konfirmerade av biskop Anders. Katolska kyrkan lär att den helige Ande förmedlas genom dopet och konfirmationen. Varför behöver man då be ytterligare om den helige Andes utgjutande och om de andliga nådegåvorna? Vi behöver ständigt be om att mer av den helige Andes liv som gavs genom sakramenten skall manifesteras i oss.  I Apostlagärningarna beskrivs hur en förväntad följd av dopet i vatten var att personen förvandlades på ett påtagligt sätt och utrustades med nådegåvor som tungotal, profetia etc. Det är långt ifrån självklart idag. Även i urkyrkan beskrivs att vattendopet och manifestation av nådegåvorna inte alltid sammanföll. När Paulus mötte några som blivit döpta med Johannes-dopet frågade han om de också fått den helige Ande (Apg 19:2 ff). –”Vi har inte ens hört talas om att det finns någon helige Ande”, svarade de. När Paulus då lade sina händer på dem ”kom den helige Ande över dem och de talade med tungor och profeterade” (Apg 19:6).

Dopet i Anden refererar till en livsförvandlande erfarenhet av den verkliga närvaron av den uppståndne Herren och av den helige Ande och hans nådegåvor. Det frigör  kraften och effektiviteten i den fundamentala nåd som givits i dopet och konfirmationen så att den bär frukt och man utrustas med kraft för att tjäna och evangelisera.

Påve Franciskus sade vid instiftandet av CHARIS 2019 att han önskade sig av Karismatiska förnyelsen "att dela dopet i den helige Ande med alla i hela kyrkan. Det är den nåd ni har tagit emot. Dela den! Håll den inte för er själva!"

På så sätt är Karismatiska förnyelsen främjare av en nåd som tillhör hela kyrkan. Kardinal Suenens sade en gång att förnyelsens målsättning är att göra sig själv onödig då hela kyrkan blir förnyad av pingstens nåd. Det behövs mer undervisning om den helige Andes liv och de andliga nådegåvorna. Särskilt i samband med konfirmationen borde man kunna erbjuda beprövade program för detta, som Liv i Anden-seminarier vilka framgångsrikt givits inom Karismatiska förnyelsen och som även påve Franciskus har uppmanat till.

Tanken att Andens fulla liv och nådegåvorna är ämnade för alla döpta står i centrum för den synodala processen som Katolska kyrkan genomgår just nu, detta som korrektiv till en snävt uppfattad klerikalism där präster och ordensfolk uppbär kyrkan och ”lekmän” är endast just lekmän. I ett [reflektionsmaterial som beställts inför biskopssynoden i oktober] skriver en fördjupningsgrupp som tillsatts av Stockholms katolska stift:

” …det saknas program och drivkraft hos kyrkans prästerskap att förvalta sitt uppdrag att vägleda och entusiasmera katolikerna till ett mottagande av evangeliets fullhet innefattande det nya livet i  Anden och de andliga nådegåvorna (Jfr Lumen Gentium 12).

Andens fulla liv - det som brukar kallas "Dopet i den helige Ande" har inte uppfunnits av pingstvänner utan tillhör den kristna initiationen så som omvittnas av Nya Testamentet och urkyrkans lärare. Alla fyra evangelierna presenterar Jesus som den som "döper med helig Ande". När Andens gåvor eftersträvas och prövas ger det de kristtrogna kraft att skapa den gemenskap som kyrkan är menad att vara…

Troskongregationens dokument, Iuvenescit Ecclesia (2016) riktades till biskoparna som underlag för deras kontakt med de nya andliga rörelserna. Biskoparna behöver, utan att överidealisera, bli medvetna om rörelsernas betydelse och ta ett större ansvar för vägledning och ta in dem i den övergripande strategin för kyrkans evangelisation...

Sakrament och dogmatik är viktigt, men förlorar sin livskraft om inte också Evangeliets fullhet med Andens fulla liv blir mottaget och levande i varje person. Medvetenheten om förhållandet mellan kyrkans hierarkiska/sakramentala och karismatiska dimension behöver stärkas så att mer fokus kan riktas mot det fulla livet i Anden och nådegåvorna i utbildning både för präster och lekmän. Inte minst i konfirmandundervisningen borde detta ske med erbjudande av program, typ Liv i Anden-seminarier…”

 

Den saliga Elena Guerra – Den helige Andes apostel helgonförklaras i sommar.

Elena Guerra (1835-1914) var en italiensk nunna som hade en stark hängivelse till den helige Ande och skrev ett dussintal brev till påven Leo XIII där hon manade honom att uppmana alla katoliker att åkalla den helige Ande i bön. Johannes XXIII saligförklarade Elena Guerra 1959 och inför öppnandet av Andra Vatikankonciliet bad han ”Gudomlige Ande, förnya dina under i vår tid som i en ny pingst”. Påve Franciskus har godkänt ett nytt mirakulöst helande på hennes förbön, och hon kommer nu att helgonförklaras.

Elena skrev:

"Pingsten är inte över. I själva verket äger den rum kontinuerligt i varje tid och på varje plats, därför den helige Ande önskade att ge sig själv till alla människor, och alla som önskar kan alltid ta emot honom.  Vi behöver därför inte avundas apostlarna och de första kristna; vi behöver bara göra oss själva disponerade att ta emot den helige Ande, och han kommer att komma till oss, såsom han kom till dem.

Påve Leo hörsammade Elenas uppmaning. och han publicerade tre dokument om den helige Ande, inkluderande ett brev där han uppmanade hela kyrkan att be en novena till den helige Ande inför pingsten 1895 och encyklikan Divinum Illud Munus 1897.  På nyåret 1901 bad han för hela kyrkan hymnen Veni Creator Spiritus och invigde 1900-talet som den Helige Andes århundrade.

Mer undervisning om den helige Ande i kyrkan – det är precis vad som behövs idag. Därför kommer denna helgonförklaring precis rätt i tiden.

[Läs mer on den saliga Elena Guerra och helgonförklaringen här]

[Läs mer om Elena Guerra och utvecklingen under 1900-talet som ledde fram till Karismatiska förnyelsens framväxt i Katolska kyrkan och förnyelsens betydelse för ekumeniken]

 

Aktuell utveckling inom Karismatiska förnyelsen internationellt, i de nordiska länderna och i Sverige.

Vid samlingen med rörelserna på pingstaftonen redogjorde Bengt Malmgren för vad som händer inom CHARIS, internationellt och lokalt:

 CHARIS
2019 fick Karismatiska förnyelsen en ny struktur i Vatikanen att relatera sig. Den heter CHARIS och sorterar under Dikasteriet för familjen, lekmännen och livet och är reglerad genom specifika statuter. Anledningen var att påve Franciskus ville styra upp, främja och bidra till att fostra den mångfald av grupper och verksamheter som den Karismatiska förnyelsen utgör.

 Vid grundandet av CHARIS i Rom sade påven att han särskilt önskade sig tre saker av den Karismatiska förnyelsen:

  1. att dela dopet i den helige Ande med alla i hela kyrkan. 
  2. att tjäna enheten i Kristi kropp
  3. att tjäna de fattigaste och dem med störst behov, fysiskt eller andligt, d.v.s. evangeliets sociala dimension.

 CHARIS statuter stadgar att det skall finnas ett internationellt råd, eller s.k. servicegemenskap bestående av representanter från Karismatiska förnyelsen från alla kontinenter, sedan skall det finnas motsvarande service-gemenskaper på kontinental nivå och på nationell nivå.

Den europeiska service-gemenskapen är etablerad sedan 2021, och vi håller nu på att etablera en service-gemenskap på nordisk nivå. Eftersom Katolska kyrkan och med det också Katolska karismatiska förnyelsen är ganska liten i de nordiska länderna har vi i samråd med vår kontaktperson i den europeiska service-gemenskapen Tony Lauris och vår kontaktperson på Stockholms katolska stift, biskopsvikarien för evangelisation msgr Andres Bernar beslutat att inte bilda servicegemenskaper för varje enskild nation, utan en gemensam för de länder som täcks av den nordiska biskopskonferensen. CHARIS NORDIC SERVICE OF COMMUNION. Vår planering är att denna nordiska gemenskap skall konsolideras vid ett internetmöte 13 augusti. Alla grupper och kommuniteter som definierar sig som karismatiska är välkomna att ansluta sig.  Just nu finns en interimistisk samordnare, Ludwig Gelot från Järfälla som tillsammans med mig förbereder mötet. [Se mer detaljer om hur du anmäler din grupp på CHARIS Nordens hemsida] [CHARIS, internationell hemsida]

 Meningen är att service-gemenskaperna är att de skall innefatta hela mångfalden av uttryck för Karismatisk förnyelse i landet, inte vara styrande utan tjänande och samordnande.

 I Sverige idag består Karismatiska förnyelsen av församlingsbaserade bönegrupper, internationella kommuniteter och kontaktpersoner på olika orter där det inte finns några bönegrupper ännu.

 Ett annat sätt att arbeta är mera inriktat på katoliker inom församlingarna där man ger reträtter på traditionell katolsk grund med inbjudna karismatiska präster. En lekmannagrupp med förankring i Indien har understött att ta hit f. Dominic Valanamanal från Indien, han har hållit reträtter i Katolska domkyrkan och i Visby bl.a. och fler reträtter planeras. En reträtt planeras i Järfälla i juni med den indiske prästen F James Manjackal från Francis de Sales missionssällskap." Läs mera: http://karismatiskfornyelse.se

 

Kallelse till möte på internet med alla karismatiska grupper och kontaktpersoner i Norden den 13 augusti kl. 19.00.

Alla grupper som definierar sig som karismatiska (Katolsk karismatisk förnyelse) inbjuds till ett digitalt möte på Zoom där vi skall bilda CHARIS Norden och utse en koordinator. Även om du inte har någon bönegrupp på din ort ännu, men fungerar som kontaktperson och vill ta ansvar för att främja förnyelsen är du välkommen att anmäla dig. För mer information, se avsnittet om CHARIS tidigare i detta brev.
Man registrerar sin grupp eller sig själv som kontaktperson på CHARIS Nordens interimistiska hemsida [länk här]. Därefter får man i god tid inför mötet länken för att ansluta till mötet.

 

CHARIS behöver ditt stöd.

CHARIS är beroende av ditt stöd för att sprida dopet i den helige Ande i hela kyrkan, att främja enheten i Kristi kropp och tjäna de fattiga. [Länk till hur man ger bidrag här]

I CHARIS statuter stadgas att "CHARIS upprätthålls genom frivilliga donationer och finansiella bidrag från de olika realiteter och individer som är involverade i den Katolska karismatiska förnyelsen i hela världen. Andra möjliga källor till understöd är överskott från event, konferenser, kurser, böcker och multimediamaterial etc."

Överväg gärna att ge ett bidrag, eller varför inte bli månadsgivare. Du stödjer också CHARIS genom att köpa böcker eller ta del av det fina kurs- och konferensutbud som finns digitalt, t.ex. [CHARIS Formation Program], en högkvalitativ kurs på två terminer som vi uppmanar alla ledare och kontaktpersoner inom Karismatiska förnyelsen att genomgå, eller att på internet ta del av hela den fina [konferensen CALLED, TRANSFOMED, SENT] som hölls i Vatikanen hösten 2023 med f Raniero Cantalamessa och många kända internationella talare samt audiens hos påve Franciskus.

 

Jag önskar er alla en välsignad sommar!

Bengt Malmgren 070-7212742

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev maj 2024
Print
372 Rate this article:
1.0
Please login or register to post comments.