Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev november 2023
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev november 2023

från Bengt Malmgren.

Called, Transformed and Sent - Internationell karismatisk konferens i Rom.

2-4 november ägde detta internationella event rum arrangerat av CHARIS med 3000 deltagare från hela världen. Bland talarna fanns Kard Raniero Cantalamessa, andlig rådgivare åt CHARIS och Patti Mansfield, pionjär från den studentgrupp i USA där Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan tog sin början 1967.

En deltagare från Sverige och Uppsala var Ylva Weibull. Hon berättar om sina intryck: "Det var ett fantastiskt möte, när flera tusen människor sjöng i tungor blev vi alla vidrörda på djupet. Det var också underbart fint och upplyftande att höra de olika föreläsarna ifrån hela världen beskriva alla de karismatiska gåvorna och som Påven till slut sammanfattade det: 'Alla karismer är till för hela Katolska Kyrkan, det är viktigt att tillåta sig själv ledas av den Helige Anden'."

På lördag eftermiddag den 3 november var alla samlade i Paul VI´s audienshall i Vatikanen. Kard Cantalamessa talade, och han sade: "Påve Franciskus är gåva som den helige Ande har givit till hela kyrkan, men särskilt till oss i karismatiska förnyelsen. [...] Vad förväntar sig den Helige Fadern från Katolska karismatiska förnyelsen och särskilt från dess serviceorgan som är CHARIS? - Att bidra till kyrkans evangelisation. Att vara överlåten till de fattiga och de med störst behov. Att arbeta för kristen enhet." Därefter fick mötet besök påve Franciskus själv som efter sedvanliga hälsningar inbjöd CHARIS att reflektera över vad man redan uppnått, och vilka uppgifter som ligger framför. Han sade: "Hur går det med CHARIS´ arbete? Hur framskrider arbetet med de lokala servicegemenskaperna? [CHARIS national services of communion, CNSC, i Norden pågår arbetet med tillskapandet av en Nordisk servicegemenskap, min anm] Vilka budskap kommer från dem? Hur är det med Katolska karismatiska förnyelsens hälsa i världen? Växer den i kyrklig mognad? Det senare är huvudsyftet för er service, vilket alltid måste hållas i minnet, först av allt under bön." Påven sade att han önskade att CHARIS skulle bidra till att främja de karismatiska gåvorna i hela kyrkan. Han nämnde specifikt Liv i Anden-seminarierna som han önskade se en bred spridning av på lokalplanet. Min tolkning är att påven är otålig och tycker CHARIS gör för lite. Han är angelägen om att kyrkan skall ta steg framåt i att sprida evangeliet, och de andliga nådegåvorna är en nödvändig faktor i detta sammanhang.

[En YouTube-video med lördageftermiddagens program finns här], först Kard Cantalamessas tal, sedan påve-audiensen c:a 50 min in i videon.

 

Synoden om synodalitet i Rom, vad sade man om de andliga rörelserna?

En syntesrapport från synoden, som denna gång inte bara bestod av biskopar, utan också av präster, ordensfolk, lekmän och -kvinnor, har publicerats. [Jag skrev om rapporten här]. Här vill jag berätta vad man sade om de andliga rörelserna i kyrkan, till vilka ju Karismatiska förnyelsen brukar räknas:

Allmänt framhålls i rapporten att kyrkans gemenskap innefattar alla döpta, att mångfalden av nådegåvor och tjänster är fördelade på alla i kraft av dopet och konfirmationen och att alla, såsom betonats i kyrkliga dokument alltsedan VCII har ansvar för evangelisationen. Detta utesluter all form av missbrukad klerikalism och implicerar ett nära samarbete mellan vigda ämbetsbärare och hela Guds folk i tjänsten att bygga upp Guds rike. För att främja detta spelar rörelserna i kyrkan en viktig roll. I dokumentet heter det:

"Lay associations, ecclesial movements and new communities are a precious sign of the maturation of the co-responsibility of all the baptized. They hold particular value because of their experience in promoting communion among different vocations, the impetus with which they proclaim the Gospel, their proximity to those on the margins economically and socially and through their promotion of the common good. They are often models of synodal communion and of participation for mission."

Man konstaterar också att inte heller rörelserna är förskonade från de övergreppsskandaler som skakat kyrkan:

"Cases of abuse of various kinds experienced by those in religious life and members of lay associations, especially of women, signal a problem in the exercise of authority and demand decisive and appropriate interventions."

Man säger också att det är viktigt att fördjupa förståelsen av hur rörelserna genom sina karismer bidrar till kyrkans mission på lokal nivå. I utbildning på alla nivåer, och särskilt för präster behöver man betona kyrkans karismatiska dimension så att de kan främja och styrka den på lokalplanet.

"The variety of charismatic expressions in the Church underscores the People of God’s commitment to being a prophetic presence in proximity to the least of our sisters and brothers, and to providing contemporary culture with a deeper sense of the spiritual aspects of life. There is a need to develop a more profound understanding of how consecrated life, as well as lay associations, ecclesial movements, and new communities, place their charisms at the service of communion and mission in local churches, augmenting existing paths towards holiness with a presence that is prophetic. […] In theological formation at all levels, above all in the formation of ordained ministers, the prominence given to the Church’s charismatic dimension should be monitored and strengthened where necessary."

 

Liv i Anden-seminarier – prioriterad satsning

Liv i Anden-seminarier är en beprövad form för evangelisation och att hjälpa kristna till nytt liv i Anden och att växa i de andliga nådegåvorna. Även påven nämnde detta i audiensen med CHARIS den 3 november och önskade att CHARIS bidrar till att göra seminarierna tillgängliga i hela kyrkan. Han sade att de också kan ges lokalt i mindre grupper, ej bara i större sammanhang med välkända talare.

Det känns som en hel rätt satsning att ge prioritet åt att sätta upp seminarier i församlingarna. Vi har tidigare rapporterat om att sådana gavs i Malmö förra året, och nu i november ges en intensivkurs över en helg i Järfälla. Undertecknad håller på att sätta samman en ledarmanual på svenska, och deltagarhäften finns redan nu i lager att beställa från mig.

 

Diakon Erik Kennet Pålsson och den karismatiska förnyelsen

Diakon Kennet har nu fått gå hem till sin himmelske Fader, och vi bevarar honom i kärt minne. Han har betytt mycket för katolsk evangelisation bl.a. genom sina insatser för katekesundervisning, pionjärinsatser i församlingsbyggande i södra Stockholmsregionen och genom sitt författarskap. [Läs här minnesartikel på Katolsk observatör]. Också för ekumenik och karismatiskt liv har han betytt mycket. I begravningsmässan i Katolska domkyrkan 8 november nämnde biskop Anders att han var en av dem som ingick i den bilaterala samtalsgruppen mellan katoliker och pingstvänner i Sverige. Och vid samlingen efteråt i Domkyrkosalen rosade pastor Lalle Eriksson från Tyresö pingstförsamling hans insatser i det ekumeniska samarbetet inom Tyresö ekumeniska samarbetsråd. Man hade bl.a. gemensamma introduktionskurser för dem som är nyfikna på kristen tro (Alpha-kurser) vilket lett till att många blivit kristna, en del blev katoliker, och andra kom in i andra församlingar.

Januari 2010 träffade jag Kennet i Tyresö centrum för att diskutera arbetet med Jesusmanifestationen. Han berättade för mig om samarbetet inom Tyresö Kristna samarbetsråd och den goda kontakten med lokalsamhället i Tyresö. Förutom Alpha-kurser har man en secondhand-butik, och i Tyresö centrum finns en julkrubba samt en förbönslåda där människor kan lägga ner lappar med förbönsämnen som man sedan ber för i kyrkorna. I en monter finns även en rosenkrans som påven Johannes Paulus II skänkte till samarbetsrådet i samband med ett besök i Rom vid millennieskiftet. [Läs artikel i AKKS nyhetsbrev jan 2004 av Maria Fisher om det ekumeniska samarbetet i Tyresö]

Kennet var ofta sedd i lokalsamhället, han såg och respekterade alla, oberoende av ställning i samhället och vittnade gärna om Jesus som allas frälsare i varierande sammanhang, inklusive på den lokala puben. 

[Jesusmanifestationen] var ett årligt nationellt ekumeniskt projekt som ägde rum en lördag i maj och som avslutades med en stor gudstjänst i Kungsträdgården under åren 2008 -2014. 2008-2010 var diakon Kennet katolsk representant förordnad av biskopen i den centrala ledningsgruppen, därefter övertog jag den rollen. (Bilden: Diakon Kennet i Tyresö centrum januari 2010, visar utställning med julkrubbor anordnad av Tyresö ekumeniska samarbetsråd)

 

Lovsångsgudstjänster i Katolska domkyrkan.

Förbönsgruppen i Domkyrkan har börjat med att inbjuda till gudstjänster med lovsång, tillbedjan och förbön. En sådan hölls i början av oktober, och nästa kommer att äga rum 15 november. Utvärdering kommer att ske, men hittills är erfarenheten positiv, och det kommer med all sannolikt bli en fortsättning under vårterminen 2024.

 

Liv i Anden, intensivkurs i Järfälla 24-26 november

Välkommen till Liv i Anden-seminarier i Heliga Trefaldighets församling i Järfälla, Järfällavägen 150. (Gångavstånd från Jakobsbergs station) under ledning av diakon Pancho Chin a Loi. [Mer information här]

/Bengt Malmgren
070-7212742


[Brevet som pdf] [English version here]

------------------------------

Länkar:

Karismatiskfornyelse.se

CHARIS Norden

CHARIS international

Karismatisk förnyelse på Facebook

[CHARIS Integral Formation Program. Rekommenderas alla ledare och funktionärer inom Karismatiska förnyelsen]

Previous Article Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse september 2023
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev december 2023
Print
1894 Rate this article:
5.0
Please login or register to post comments.