Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev augusti 2019

CHARIS, Rörelsernas pingst i Domkyrkan, Bönegrupper i Sverige

Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev från Bengt Malmgren augusti 2019. 

Inför höstterminsstarten sänder jag nu ett nytt brev. 
Jag fortsätter att då och då skicka ut detta nyhetsbrev på eget initiativ då många av er uttalat uppskattning att få det. Basen är sändlistan för tidigare AKKS nyhetsbrev, sedan har nya anmält sig undan för undan.

Syftet med nyhetsbrevet och hemsidan http://karismatiskfornyelse.se är att vara en sammanhållande länk för alla katolska karismatiska grupper ute i landet.

Innan sommarsemesterperioden hände en del viktiga saker internationellt och här i Sverige:

Internationellt: CHARIS
På pingsten hölls en internationell karismatisk konferens i Rom med audiens hos påven samt firande av pingstvigilia med påven. Det markerade också den definitiva starten för CHARIS, den nya organisation som ersätter ICCRS och CF. Påven räknar med Karismatiska förnyelsen som en profetisk kraftkälla för hela kyrkan. På hans initiativ har de strukturer inom Vatikanen som är den officiella kyrkans kontaktyta mot förnyelsen förändrats. CHARIS är underställt Vatikan-departementet för lekmännen, familjen och livet.

CHARIS skall ge support åt Karismatiska förnyelsen, den utövar ingen styrning över den mångfald av uttryck för förnyelsen som finns i världen. På nationell nivå innebär detta att de tidigare nationella servicekommitteerna, (i Sverige KKS) upphör. Istället är tanken att de olika uttrycken för förnyelsen som finns i landet skall samverka inbördes och bilda ett nationellt råd, "national service of communion".
[Mer om den nya strukturen här]

Sverige: Rörelsernas Pingst
På pingstaftonen 8 juni firade biskop Anders pingstvigiliemässa med Rörelserna i kyrkan. Det har blivit en tradition att biskopen träffar rörelser och lekmannaordnar i samband med pingsten. Karismatiska förnyelsen är ju en av dessa.

Mässan på kvällen hade föregåtts av en minikonferens där rörelserna träffades gemensamt. Temat var evangelisation med utgångspunkt från påve Franciskus apostoliska maning Evangelii gaudium från 2013. 

Domprost Thanh hälsade oss välkomna till Domkyrkan och betonade församlingen som den naturliga miljö där rörelserna kan verka och låta mångfalden av nådegåvor komma till uttryck (jfr Evangelii Gaudium p 27-28). Han påminde oss också om påve Johannes Paulus II´s besök i Katolska domkyrkan för på dagen 30 år sedan, 8 juni 1989.

Efter presentation av grundtankarna i Evangelii gaudium skedde reflektioner i grupper i två omgångar. Första omgången träffades man inom respektive rörelse utifrån frågan: Inom vilken område känner ni att andan i Evangelii Gaudium flödar fram i er rörelse? Andra omgången var mixade grupper, och då var frågeställningen hur vi inom rörelserna kan hjälpa varandra och hur vi utifrån perspektivet att vi alla är delar av Kristi kropp med olika nådegåvor kan samarbeta för en gemensam allt större glädje i uppdraget.

I utvärderingen var alla överens om att vi skall fortsätta att samlas på detta sätt, kanske inte bara en gång om året som hittills, utan man efterlyste en återsamling redan i höst.

[Läs mer om mötet här]

Från Karismatiska förnyelsen deltog bl.a. medlemmar från Domkyrkans bönegrupp och från kommuniteten Koinoinia Johannes Döparen i Täby. Vi samtalade om hur vi inom Karismatiska förnyelsen i Sverige skall förhålla oss till CHARIS (se ovan). Nationella servicekommittéer finns ju inte längre, tanken är att det inte skall vara någon central styrning, utan att alla grupper och uttryck för karismatisk förnyelse i varje land samverkar. Önskemål framkom om att kunna träffas till en nationell samling.

Karismatiska förnyelsen har ingen grundare, ingen tydligt fastställd struktur utan är ett verk av den Helige Ande. Därför kan det vara otydligt ibland vilka grupper som är i den karismatiska förnyelsen. Uttryck för karismatisk förnyelse kan vara t.ex. församlingsanknutna bönegrupper och kommuniteter av olika slag, bibelskolor, olika missionsinitiativ. Det finns ingen auktoritet ovanifrån som bedömer om man är karismatisk eller inte, utan det enklaste är att alla grupper som säger sig vara en del av den av den Karismatiska förnyelsen betraktas som sådana.

De som finns listade på hemsidan karismatiskfornyelse.se  är följande:

Bönegrupp Ystad
Bönegrupp Hässleholm
Bönegrupp Järfälla
Bönegrupp Malmö, Maria i Rosengård
Bönegrupp Stockholm, Domkyrkan
Bönegrupp Stockholm S:ta Eugenia  
Bönegrupp Stockholm, Spanska missionen
Bönegrupp Täby, Vår Fru (Koinonia Johannes Döparen)
Bönegrupp Uppsala
Eva Johansson (ordnar retreater med inbjudna präster i församlingarna)

Jag tror att det finns ännu fler grupper runtom i landet än de jag känner till. Ni är alla välkomna att höra av er. Meningen är att alla de grupper i landet som definierar sig som karismatiska kan bilda en "national service of communion", ett råd som varje grupp kan utse representanter till. Denna lista får gärna bilda grunden i detta och kompletteras efter hand.

 

----------

CHARIS: http://charis.international/

 

 

Previous Article Förberedelse för Pingsten, månadsbrev april
Next Article Lillemor Hallins nya bok "en lärobok i praktisk ekumenik"
Print
8947 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.