|  Login

XModPro

Minimera

Vesper

onsdag vecka 1, dag på kyrkoåret: onsdag vecka 33 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herren är mitt ljus och min frälsning. Ps 27:1-6

Psaltaren 27:1-6

Herren är mitt ljus och min räddning,
vem skulle jag frukta?
Herren är ett värn för mitt liv,
vem skulle jag bäva för?
När de onda kommer emot mig
för att slita mig i stycken,
mina motståndare och fiender,
då skall de själva snava och falla.

Om en krigshär hotar mig
känner jag ingen fruktan,
om kriget kommer
är jag ändå trygg.

Ett enda ber jag Herren om,
detta begär jag:
att få vara i Herrens hus
varje dag i mitt liv
för att se Herrens ljuvlighet
och söka svar i hans tempel.

Ty han gömmer mig i sin hydda
på olyckans dag,
han gömmer mig i sitt tält,
han räddar mig upp på klippan.

Nu kan jag triumfera
över fienderna omkring mig.
Jag vill offra i hans tält,
offra med segerjubel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herren är mitt ljus och min frälsning. Ps 27:1-6

---


Ant 2:Ditt ansikte söker jag; dölj inte ditt ansikte för mig. Ps 27:7-14

Psaltaren 27:7-14

Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.
"Sök Herren", manar mitt hjärta.
Dig, o Herre, söker jag.

Dölj inte ditt ansikte för mig,
visa inte bort din tjänare i vrede,
du som varit min hjälpare.
Stöt inte bort mig, överge mig inte,
min Gud, du som räddar mig.

Om min far och min mor överger mig
skall Herren ta sig an mig.
Visa mig, Herre, din väg!
Led mig på en jämn stig,
jag omges av fiender,
låt inte mina ovänner sluka mig.

Menedare träder fram,
vittnen i våldets tjänst.
Men jag är viss om att möta Herrens godhet
här i de levandes land.
Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod
och hoppas på Herren!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Ditt ansikte söker jag; dölj inte ditt ansikte för mig. Ps 27:7-14

---


Ant 3: Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste. Kol 1:12-20

Kolosserbrevet 1:12-20

Vi tackar Fadern, som har gjort er värdiga
att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset.
Han har räddat oss ur mörkrets välde
och fört oss in i sin älskade sons rike,

Genom Sonen har vi friköpts
och fått förlåtelse för våra synder.
Han är den osynlige Gudens avbild,
den förstfödde i hela skapelsen,

I honom skapades allt i himlen och på jorden,
synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter.
Allt är skapat genom honom och till honom.
Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.

Han är huvudet för kroppen, för kyrkan,+
han som är begynnelsen,
förstfödd från de döda till att överallt vara den främste,
Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom
och att genom hans blod på korset stifta fred
och försona allt med sig genom honom och till honom,
allt på jorden och allt i himlen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste. Kol 1:12-20

Läsning:
Jakobs brev kap  1: Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör.

Responsorium:
Herre, befria mig. + Gud var mig nådig. Låt mig inte som syndarna förlora min själ. +

Magnificat:
Ant: Stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, visa oss din kärlek.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Herre, hör våra böner och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, finner vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighe
View Details