|  Login

Laudes

Minimera

Laudes

måndag vecka 2, måndag vecka 2 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Brist ut i jublande lovsång till vår Gud

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. Ps42:

Psaltaren 42

Som hjorten längtar till bäckens vatten,
så längtar jag till dig, o Gud.
3 Jag törstar efter Gud,
efter den levande Guden.
När får jag komma,
när får jag träda fram inför Gud?
4 Tårar har blivit min föda
dag och natt.
Ständigt frågar man mig:
”Var är din Gud?”

5 Jag överväldigas av sorg
när jag minns det som var,
hur jag gick i den Mäktiges hägn
upp till Guds hus,
med tacksägelse och glädjerop
i skaran som drog upp till högtid.
6 Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro?
Sätt ditt hopp till Gud!
Jag skall åter få tacka honom,
min räddare och min Gud.

7 Min själ är tyngd av sorg,
därför går min tanke till dig
från Jordans och Hermons land,
från Misars berg.
8 Djup ropar till djup
i dånet av dina forsar.
Alla dina brottsjöar
slår samman över mitt huvud.

9 Om dagen skall Herren skänka sin nåd,
om natten skall jag sjunga till hans ära
och be till Gud som ger mig liv.
10 Jag säger till Gud, min klippa:
Varför har du glömt mig?
Varför måste jag gå sörjande,
plågad av fiender?
11 Det skär mig in i märgen
när mina fiender hånar mig,
när de ständigt frågar:
”Var är din Gud?”
11 Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro?
Sätt ditt hopp till Gud!
Jag skall åter få tacka honom,
min räddare och min Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. Ps42:

---


Ant 2: Låt din barmhärtighets ljus lysa över oss, o Gud Syr 36:1-7, 13-16

Syr 36:1-7, 13-16

Förbarna dig över oss, du härskare som är allas Gud,*
hjälp oss, slå alla hednafolk med skräck för dig!
Lyft din hand mot de främmande folken*
och låt dem se din härskarmakt.
Liksom du använde oss till att visa dem din helighet*
må du använda dem till att visa oss din storhet.
Må de få erfara detta, liksom vi har gjort:*
Herre, det finns ingen annan gud än du.
Gör nya tecken, låt under hända,*
vinn ära åt din hand, åt din starka arm!

Samla alla Jakobs stammar,*
ge dem på nytt deras urgamla arvslott.
Förbarma dig,Herre, över det folk som fått ditt namn,*
över Israel, som du har liknat vid en förstfödd son!
Var barmhärtig mot din tempelstad,*
mot Jerusalem, den plats där du valt att bo.
Låt Sion genljuda av dina gärningars lov*
och ditt tempel fyllas av din härlighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Låt din barmhärtighets ljus lysa över oss, o Gud Syr 36:1-7, 13-16

---


Ant 3: Prisad vare du i din himmelska boning Ps19:

Psaltaren 19

Himlen förkunnar Guds härlighet,
himlavalvet vittnar om hans verk.
3 Dag talar till dag därom
och natt undervisar natt.
4 Det är inte tal, det är inte ljud,
deras röster kan inte höras,
5 men över hela jorden når de ut,
till världens ände deras ord.
Där har han rest ett tält åt solen,
6 den liknar en brudgum som lämnar sin kammare,
en hjälte som gläds åt att löpa sin bana.
7 Den stiger vid himlens ena ände
och når i sitt kretslopp den andra.
Ingenting är gömt för dess glöd.

8 Herrens lag är utan brist,
den ger liv på nytt.
Herrens lära är sann,
den gör den oerfarne vis.
9 Herrens påbud är rätta,
de ger hjärtat glädje.
Herrens befallningar är klara,
de gör blicken ljus.
10 Herrens ord är rena,
de skall alltid bestå.
Herrens stadgar är sanna,
de är alla rättfärdiga,
11 mer åtråvärda än guld,
än rent guld i mängd,
och sötare än honung,
än självrunnen honung.
12 Genom dem blir din tjänare varnad,
att följa dem ger riklig lön.

13 Vem känner sina fel?
Fria mig från synder jag inte vet om,
14 men hindra mig också från öppet trots,
låt det inte få makt över mig!
Då är jag utan brist
och fri från svåra synder.
14 Ta i nåd emot mina ord,
mitt hjärtas bön till dig,
Herre, min klippa, min hjälpare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Prisad vare du i din himmelska boning Ps19:

Läsning:
Jeremia kap. 15: När jag fick dina ord, blev de min föda, ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud.

Responsorium:
Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. +De trognas skara skall sjunga hans lov. Sjung en ny sång till hans ära. +

Benedictus:
Ant: Välsignad är Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Välsignad är Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Bevara dina tjänare, Herre.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Herre, allsmäktige Gud, ge oss kraft att hela denna dag behaga dig i tanke, tal och handling. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details