|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

måndag vecka 3 advent 17 dec, måndag vecka 3 advent

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Herren är nära. Kom, låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Se, Herren kommer, konungen över konungarna på jorden. Saliga de som är beredda att möta honom. Ps 84

Ljuvlig är din boning,
Herre Sebaot!
3 Jag förtärdes av längtan
till Herrens förgårdar.
Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.
4 Sparven har funnit ett rede
och svalan ett bo för sina ungar:
dina altaren, Herre Sebaot,
min konung och min Gud.

5 Lyckliga de som bor i ditt hus
och alltid kan sjunga ditt lov.
6 Lyckliga de som har sin styrka i dig,
de som gärna drar upp till templet.
7 När de går genom Bakaträdens dal +
blir den en flödande källa,
höstregnet fyller den med välsignelse.
8 De går genom port efter port,
tills de möter Gud på Sion.

9 Herre Gud Sebaot, hör min bön,
lyssna, du Jakobs Gud!
10 Ge akt på vår sköld, o Gud,
se i nåd till din smorde!
11 En dag på dina förgårdar är bättre
än tusen dagar där hemma.
Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus
än jag bor i de gudlösas tält.
12 Herren Gud är sol och sköld.
Herren ger nåd och ära,
dem som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott.
12 Herre Sebaot,
lycklig den som förtröstar på dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Se, Herren kommer, konungen över konungarna på jorden. Saliga de som är beredda att möta honom. Ps 84

Ant 2: Sjung en ny sång till Herrens ära, förkunna hans lov över hela jorden. Jes 2:2-5

Den dag skall komma
då berget med Herrens tempel
står där orubbligt fast,
högst av bergen, överst bland höjderna.
Alla folk skall strömma dit,
3 folkslag i mängd skall komma,
och de skall säga:
”Låt oss gå upp till Herrens berg,
till Jakobs Guds tempel.
Han skall lära oss sina vägar,
hans stigar vill vi följa.”
Ty från Sion skall lag förkunnas,
från Jerusalem Herrens ord.
4 Han skall döma mellan folken,
skipa rätt bland alla folkslag.
De skall smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
och aldrig mer övas för krig.
5 Kom, alla av Jakobs ätt,
låt oss vandra i Herrens ljus!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Sjung en ny sång till Herrens ära, förkunna hans lov över hela jorden. Jes 2:2-5

Ant 3: Skall Människosonen finna någon tro här på jorden när han kommer? Ps 96

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung till Herrens ära, hela världen!
2 Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag!
3 Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under.

4 Ty stor är Herren, högt är han prisad,
värd att frukta mer än alla gudar.
5 Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen.
6 Han omges av prakt och glans,
av makt och härlighet i sitt tempel.

7 Ära Herren, alla folkslag, +
ära Herrens majestät,
8 ära Herrens höga namn!
Kom till hans förgårdar, kom med offer, +
9 fall ner inför Herren i helig skrud!
Darra inför honom, hela jorden!

10 Förkunna bland folken: Herren är konung!
Världen står fast, den kan inte rubbas.
Han dömer folken med oväld.
11 Må himlen fröjdas och jorden jubla,
havet brusa och allt det rymmer,
12 marken och allt den bär må glädja sig.
Då skall alla träd i skogen jubla
13 inför Herren — se, han kommer,
se, han kommer för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda trofast över folken.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skall Människosonen finna någon tro här på jorden när han kommer? Ps 96

Läsning:
Jes 11:1-3: En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam, ett skott skall skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten.

Responsorium:
Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, +och hans härlighet uppenbaras över dig. Folken skall vandra i ditt ljus, +

Benedictus:
Ant: Guds rike är nära. Sannerligen, jag säger er: det skall inte dröja

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Guds rike är nära. Sannerligen, jag säger er: det skall inte dröja

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Kom, Herre Jesus.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Lyssna, Herre, i kärlek till vår bön, och sänd oss din Son att med sin nåd lysa upp våra mörka hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

måndag vecka 3 advent 17 dec, dag på kyrkoåret: måndag vecka 3 advent

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Våra ögon ser upp till Herren, vår Gud, till dess han blir oss nådig. Ps 123

Jag lyfter blicken mot dig,
du som bor i himlen.
2 Som tjänaren ser mot sin herres hand,
som tjänarinnan ser mot sin husmors hand,
så ser vi mot Herren, vår Gud,
och hoppas på hans nåd.

3 Förbarma dig, Herre, förbarma dig,
vi har fått nog av förakt.
4 Vi har fått nog av de självsäkras hån,
av de högmodigas förakt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Våra ögon ser upp till Herren, vår Gud, till dess han blir oss nådig. Ps 123

Ant 2:Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har skapat himmel och jord. Ps 124

Om inte Herren stått på vår sida
— så skall Israel säga —
2 om inte Herren stått på vår sida
när människor anföll oss,
3 då hade de slukat oss levande
i sin brinnande vrede mot oss,
4 då hade vattnet ryckt bort oss, +
en ström hade sköljt över oss,
5 då hade det brusande vattnet sköljt över oss.

6 Lovad vare Herren,
han lät oss inte bli ett rov för deras käftar.
7 Vi kom undan som en fågel ur jägarens nät.
Nätet gick sönder och vi kom undan.
8 Vår hjälp finns hos Herren,
som har gjort himmel och jord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har skapat himmel och jord. Ps 124

Ant 3: Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn. Ef 1:3-10

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader. *
Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse
    som genom Kristus finns i himlen,

liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom *
till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.

Han har förutbestämt oss till att få söners rätt *
genom Jesus Kristus och förenas med honom
    -det var hans viljas beslut -

till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss *
med sin älskade son.

I honom och genom hans blod har vi friköpts *
och fått förlåtelse för våra överträdelser

så rik är den nåd *
med vilken Gud har låtit all vishet
    och klokhet flöda över oss.

Han har yppat sin viljas hemlighet för oss, *
det beslut om Kristus som han hade fattat från början

och som skulle genomföras när tiden var inne: *
att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.

Ant:Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn. Ef 1:3-10

Läsning:
Fil 3:20: Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. 21Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Herre Sebaot, upprätta oss, +låt ditt ansikte lysa över oss. Du som tronar på keruberna, träd fram i glans, +

Magnificat:
Ant: Alla släkten skall prisa mig salig. Gud har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna..

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Alla släkten skall prisa mig salig. Gud har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna..

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Kom, Herre Jesus.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Lyssna, Herre, i kärlek till vår bön, och sänd oss din Son att med sin nåd lysa upp våra mörka hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut måndag, måndag vecka 3 advent


Psalm:
Ant: Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:

Ant: Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
1Thess5:9: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, 10 som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen*
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna*
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete idag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

View Details