|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

måndag vecka 1, måndag vecka 29 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Låt oss träda fram för Herrens ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsång.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud. Ps 5:2-10, 12-13

Lyssna på mig, Herre,
hör mina suckar!
Ge akt på mitt rop, min konung och Gud,
till dig går min bön.

Herre, om morgonen skall du höra min röst,
då bereder jag mitt offer och väntar.
Du är inte en Gud som kan tåla brott,
ingen ond får bo hos dig.

De övermodiga skall skygga för din blick,
du hatar alla ogärningsmän.
Du förgör lögnarna, Herre,
mördare och bedragare avskyr du.

Men jag får gå in i ditt hus, ty din godhet är stor.
Jag faller ner i vördnad, vänd mot ditt heliga tempel.

Herre, led mig rätt, jag omges av fiender,
jämna din väg för mig.

I deras mun finns ingen sanning,
deras inre är fördärv,
en öppen grav är deras strupe,
sin tunga gör de hal.

Men alla som flyr till dig
skall fröjdas och alltid jubla,
du skyddar dem och de höjer glädjerop,
alla som älskar ditt namn.
 

Du, Herre, välsignar den rättfärdige.
Din ynnest täcker honom som en sköld.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud. Ps 5:2-10, 12-13

---


Ant 2: Vi tackar dig och lovar ditt namn. 1 Krön 29:10-13

Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud,
från evighet till evighet.

Dig, Herre, tillhör storhet och makt +
och härlighet och glans och majestät,
ja, allt i himlen och på jorden.

Ditt är riket, Herre,
och du är den upphöjde härskaren över allting.

Rikedom och ära kommer från dig,
och du råder över allting.
I din hand är kraft och styrka,
allt har du makt att göra stort och starkt.

Och nu, vår Gud, tackar vi dig
och lovar ditt härliga namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Vi tackar dig och lovar ditt namn. 1 Krön 29:10-13

---


Ant 3: Tillbed Herren i hans heliga boning. Ps29:

Ära Herren, ni gudasöner,
ära Herrens majestät,
2 ära Herrens höga namn,
fall ner inför Herren i helig skrud!
3 Herrens röst över vattnen!
Ärans Gud dundrar,
Herren hörs över de stora vattnen.
4 Herrens röst i sin kraft,
Herrens röst i sin prakt,
5 Herrens röst knäcker cedrarna,
Herren knäcker Libanons cedrar.
6 Han får Libanon att hoppa som en kalv,
Sirjons berg som en vildoxe.
7 Herrens röst slår blixtar,
8 Herrens röst får öknen att skälva,
Herren får Kadeshöknen att skälva.
9 Herrens röst skrämmer hindarna att kalva,
lämnar träden nakna.
Allt i hans tempel ropar: ”Ära!”
10 Herren tronar ovan himmelshavet,
Herren tronar som konung för evigt.
11 Herren ger styrka åt sitt folk.
Herren välsignar sitt folk med fred.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Tillbed Herren i hans heliga boning. Ps29:

Läsning:
2Tess kap.3: Den som inte vill arbeta får inte heller äta. Och nu har vi hört att några ibland er lever utan ordning. De gör inte vad de skall, bara vad de inte skall. Den sortens människor föreskriver och förmanar vi i herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd. Och ni, bröder, tröttna inte på att göra vad som är riktigt.

Responsorium:
Lovad vare Herren + från evighet till evighet. Han allena gör under +

Benedictus:
Ant: Välsignad är Herren, vår Gud.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Välsignad är Herren, vår Gud.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Herre, ge oss din Ande.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

måndag vecka 1, dag på kyrkoåret: måndag vecka 29 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herren älskar rättfärdighet och rätt. Ps11:

Hos Herren tar jag min tillflykt.
Hur kan ni säga till mig:
”Fly som en fågel till bergen!”
2 Se, de gudlösa spänner bågen,
de har lagt sin pil mot strängen
för att skjuta de rättrådiga i dunklet.
3 När grundvalarna raseras,
vad kan den rättfärdige göra?
4 Herren är i sitt heliga tempel,
Herrens tron är i himlen.
Hans ögon ser,
hans blickar prövar människan.
5 Herren utväljer de rättfärdiga
men förkastar gudlösa och våldsmän.
6 Han låter eldkol och svavel
regna över de onda,
en glödhet vind är vad de bjuds.
7 Ty Herren är rättfärdig,
rättfärdiga gärningar älskar han.
De rättrådiga skall se hans ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herren älskar rättfärdighet och rätt. Ps11:

---


Ant 2:Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud. Ps15:

Herre, vem får gästa ditt tält?
Vem får bo på ditt heliga berg?
2 Den som lever oförvitligt och gör det rätta 
och är sann i tal och tanke.
3 Den som inte går med förtal, +
inte vållar sin nästa skada
och inte smädar sin granne.

4 Den som föraktar den förkastlige +
men ärar dem som fruktar Herren.
Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.
5 Den som inte ger lån mot ränta +
och inte kan mutas att fälla en oskyldig.
Den som handlar så står alltid trygg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud. Ps15:

---


Ant 3: Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn. Ef 1:3-10

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader. *
Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse
    som genom Kristus finns i himlen,

liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom *
till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.

Han har förutbestämt oss till att få söners rätt *
genom Jesus Kristus och förenas med honom
    -det var hans viljas beslut -

till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss *
med sin älskade son.

I honom och genom hans blod har vi friköpts *
och fått förlåtelse för våra överträdelser

så rik är den nåd *
med vilken Gud har låtit all vishet
    och klokhet flöda över oss.

Han har yppat sin viljas hemlighet för oss, *
det beslut om Kristus som han hade fattat från början

och som skulle genomföras när tiden var inne: *
att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn. Ef 1:3-10

Läsning:
Kol kap 1: Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga.

Responsorium:
Herre, hela min själ, +ty jag har syndat mot dig. Herre, var mig nådig, +

Magnificat:
Ant: Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, gör väl mot ditt folk.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Dina ringa tjänare prisar din storhet, o Herre, och ber att du, som för vår frälsnings skull har vänt din blick till jungfrun Maria, ville upphöja också oss till Guds barns fulla frihet. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, o
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut måndag, måndag vecka 29 under året


Psalm:
Ant: Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:

Hör mig, Herre, och svara mig,
jag är hjälplös och fattig.
2 Beskydda mig, jag är trogen,
rädda din tjänare, som förtröstar på dig.
Du är min Gud, 3 förbarma dig, Herre,
jag ropar till dig hela dagen.
4 Låt din tjänare glädjas,
Herre, jag sätter mitt hopp till dig.

5 Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
6 Herre, lyssna till min bön,
hör mig när jag ber.
7 I nödens stund ropar jag till dig,
och du svarar mig.

8 Herre, bland gudarna är ingen som du,
inga gärningar är som dina.
9 Alla de folk du har skapat
skall komma och tillbe inför dig, Herre,
och de skall ära ditt namn.
10 Ty du är stor, du gör under,
du ensam är Gud.

11 Visa mig, Herre, din väg,
så att jag kan vandra i din sanning.
Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.
12 Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta
och alltid ära ditt namn,
13 ty din godhet mot mig är stor,
du räddar mig ur dödsrikets djup.

14 Gud, de övermodiga angriper mig,
en skara våldsmän står efter mitt liv.
De räknar inte med dig.
15 Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.

16 Vänd dig till mig, var barmhärtig, +
Ge din tjänare kraft,
rädda din tjänarinnas son.
17 Ge mig ett tecken på din godhet, +
och låt mina ovänner se det och blygas.
Du, Herre, hjälper och tröstar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
1Thess5:9: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, 10 som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete idag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details