Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

25/5
S Gregorius VII (+1085) påve

dagens helgon


26/5
S Filippo Neri (+1595) präst

dagens helgon

Född i Florens 1515. Gjorde en stor insats för människor i kroppslig och andlig nöd i Rom. Prästvigdes 1551. Grundade en prästsammanslutning han kallade "oratoriet" och som skulle verka genom andliga föredrag och hjälpa människor i nöd. Filippo Neri utmärktes av kärlek till människorna, ett intensivt böneliv, enkelhet och humor.


27/5
S Augustinus av Cantebury (+604) biskop

dagens helgon

Munk i Rom. Sändes av påven Gregorius den store till England. 597 landsteg han i Kent med några följeslagare och mottogs välvilligt av kung Ethelbert. Han ordnade det kyrkliga livet och många blev troende genom honom.


31/5
Jungfru Marias besök

dagens helgon

Luk 1:39-56:
Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: "Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse."

Då sade Maria:
"Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid."

Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.

Sef 3:14-18 Ps: Jes 12:2-3,4bcd,5-6 Luk 1:39-56


Dagens läsningar i mässan:

onsdag den 24/5

onsdag vecka 6 påsk,

Apg 17:15,22-18:1 Ps 148:1-2,11-14 Joh 16:12-15

Apg 17:15, 22-18:1:
De som förde Paulus från Beroia följde honom ända till Athen och återvände sedan med bud till Silas och Timotheos att de skulle komma till honom så fort som möjligt.

Paulus steg fram inför areopagen och sade: "Athenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo.

Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom - han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda."

När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det några som gjorde sig lustiga, men andra sade: "Vi vill höra dig tala mera om detta en annan gång." Därmed lämnade han de församlade.

Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro, bland dem Dionysios, som var medlem av areopagen, och en kvinna vid namn Damaris och några till.

Sedan lämnade han Athen och for till Korinth.

---

Ps 148:1-2, 11-14:
Lova Herren i himlen,
lova honom i höjden.
Lova honom, alla hans änglar,
lova honom, hela hans härskara.

Ni jordens alla kungar och folk,
ni furstar och alla domare på jorden,
ni pojkar, ni flickor,
ni gamla och ni unga.

De skall lova Herrens namn,
ty endast hans namn är upphöjt,
hans majestät når ut över jorden och himlen.
Han låter sitt folks horn höjas upp,
alla hans trogna skall lovsjunga honom,
Israel, det folk som står honom nära.

---

Joh 16:12-15:
Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.

____
Påsk I

Bön:
Herre, låt oss som nu firar Kristi uppståndelse, få glädjas när han kommer med alla sina heliga. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 25/5

Kristi Himmelsfärdsdag,

Apg 1:1-11 Ps 47:2-3, 6-9 Ef 1:17-23 Matt 28:16-20

Apg 1:1-11:
I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike.

Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, "det som ni har hört mig tala om", sade han. "Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar."

De som hade samlats frågade honom: "Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?"
Han svarade: "Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn.
Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. "Galileer", sade de, "varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen."

---

Ps 47:2-3, 6-9:
Klappa händer, alla folk,
hylla Gud med jubelrop!
Ty Herren, den Högste, är värd att frukta,
en stor konung över hela jorden.
Gud har dragit upp under jubelrop,
Herren vid hornens klang.

Spela och sjung till Guds ära!
Spela och sjung till vår konungs ära!
Ja, Gud är all världens konung,
sjung en sång till hans ära!
Gud är konung över folken,
Gud sitter på sin heliga tron.

---

Ef 1:17-23:
Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom.

Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror - samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.

---

Matt 28:16-20: Jesus sänder ut sina lärjungar
De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.
Påsk A

Bön:
Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen.


fredag den 26/5

fredag vecka 6 påsk,

Apg 18:9-18 Ps 47:2-7 Joh 16:20-23a

Apg 18:9-18
En natt sade Herren till Paulus i en syn: "Var inte rädd utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas, ty jag är med dig. Ingen skall angripa dig och göra dig något ont; här i staden är det många som hör till mitt folk."
Paulus stannade kvar där i ett och ett halvt år och undervisade dem om Guds ord.

Det år då Gallio var ståthållare i Achaia förenade sig judarna i ett angrepp på Paulus, drog honom inför domstolen och sade att han förledde människor till att dyrka Gud på ett sätt som stred mot lagen.
Men innan Paulus hann ta till orda sade Gallio till judarna: "Om det gällde något brott eller skurkstreck skulle jag naturligtvis lyssna på er, judar. Men grälar ni om ord och namn och er egen lag, då är det er ensak. I sådana tvister vill inte jag vara domare."

Därmed körde han bort dem från domstolen. Då kastade sig alla över synagogföreståndaren Sosthenes och misshandlade honom mitt framför domartribunen. Men det tog Gallio ingen notis om.

Paulus stannade där ännu en tid men tog sedan farväl av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila; i Kenchreai hade han dessförinnan låtit klippa av håret, eftersom han hade avlagt ett löfte.

---

Joh 16:20-23a
Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting.
Påsk I

Bön:
Gud, vår Fader, i Kristi uppståndelse har det eviga livet börjat. Lyft oss upp till honom på din högra sida redan nu, så att han, vår frälsnings upphov, när han kommer kan ge oss odödlighetens klädnad. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen.


lördag den 27/5

lördag vecka 6 påsk,

Apg 18:23-28 Ps: 47:2-3,8-10 Joh 16:23b-28

Apg 18:23-28:
Efter någon tid bröt Paulus upp och for genom Galatien och vidare genom Frygien, och överallt styrkte han lärjungarna.

Till Efesos hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man, väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg, och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes-dopet. Denne man uppträdde nu i synagogan och talade frimodigt. När Priscilla och Aquila hade hört honom tog de sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg.

När han sedan ville fara över till Achaia uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att de skulle ta väl emot honom. I Achaia blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende, ty han vederlade judarna energiskt, och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias.

---

Joh 16:23b-28:
Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.

Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern."

____
Påsk I

Bön:
Evige Fader, vid din Sons avsked från apostlarna fick de löftet om helig Ande. Ge oss samme Andes gåvor, så att vi, trogna deras vittnesbörd, leds in i hela sanningen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen.


söndag den 28/5

söndag vecka 7 påsk,

Apg 1:12-14 Ps 27: 1, 4, 7-8a 1Pet 4:13-16 Joh 17:1-11a

Apg 1:12-14:
Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden.

Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.

---

Ps 27:1, 4, 7-8a:
Herren är mitt ljus och min räddning,
vem skulle jag frukta?
Herren är ett värn för mitt liv,
vem skulle jag bäva för?

Ett enda ber jag Herren om,
detta begär jag:
att få vara i Herrens hus
varje dag i mitt liv
för att se Herrens ljuvlighet
och söka svar i hans tempel.

Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.
"Sök Herren", manar mitt hjärta.

---

1 Pet 4:13-16:
Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen.

---

Joh 17:1-11a:
Jesus lyfte blicken mot himlen och sade:

”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.

Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. 8Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett."

____
Påsk A

Bön:
Fader, för att rädda människan blev Kristus människa i världen och återvände efter lidande och död till platsen vid din högra sida. Låt oss få erfara att han, som är ett med dig i härlighet och ära, är med oss alla dagar till tidens slut. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen.


måndag den 29/5

måndag vecka 7 påsk,

Apg 19:1-8 Ps 68:2-4,5 ac,6-7b Joh 16:29-33

Apg 19:1-8:
Medan Apollos var i Korinth kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: "Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande."
"Vilket dop blev ni då döpta med?" frågade Paulus, och de svarade: "Johannes-dopet."
Paulus sade: "Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus."
Då lät de döpa sig i herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem kom den heliga anden över dem, och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det väl tolv män.

I synagogan talade Paulus under tre månader öppet och fritt och sökte övertyga dem om Guds rike.

---

Ps 68:2-4, 5ac, 6-7b:
Gud reser sig, hans fiender skingras,
hans motståndare flyr undan.
Som röken virvlar bort,
som vaxet smälter för elden
förgås de onda inför Gud.
Men de rättfärdiga gläds inför Gud,
de fröjdar sig och jublar av glädje.

Sjung till Guds ära, lova hans namn.
Herren är hans namn, jubla inför honom,
de faderlösas fader, änkornas försvarare,
Gud i sin heliga boning.
Gud ger de ensamma ett hem
och de fångna frihet och lycka.

---

Joh 16:29-33
Lärjungarna sade till Jesus: "Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud."
Jesus svarade: "Nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen."

____
Påsk I

Bön:
Herre, låt din Andes kraft komma till oss, så att vi troget följer dina bud i både avsikt och handling. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 30/5

tisdag vecka 7 påsk,

Apg 20:17-27 Ps 68:10-11, 20-21 Joh 17:1-11a

Apg 20:17-27
Från Miletos skickade Paulus bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de infunnit sig sade han till dem:

"Ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden, från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen, och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som skall möta mig där. Jag vet bara att den heliga Anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig; jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium. Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag, alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan."

---

Ps 68:10-11, 20-21:
Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud,
ditt kraftlösa land gav du styrka.
Där fick din skara bo,
du sörjde för de arma i din godhet, o Gud.

Lovad vare Herren dag efter dag!
Han bär vår börda, Gud är vår räddning.
Vår Gud är en räddande gud,
Herren, vår härskare, för oss bort från döden.

---

Joh 17:1-11:
Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade:

"Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem.

Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett."

____
Påsk I

Bön:
Gud, du råder över himmel och jord, och du gav åt den helige Erik segerpalmen och ditt rikes härlighet. Låt oss genom hans förtjänst och förbön i varje motgång vinna korsets seger och en gång krönas med livets krona i himlen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen


onsdag den 31/5

onsdag vecka 7 påsk,

Apg 20:28-38 Ps 68:29-30,33-36 Joh 17:11b-19

Apg 20:28-38:
Paulus sade till församlingens äldste:
"Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnat er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er. Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna, och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få."

Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten.

---

Joh 17:11b-19:
Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.

Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

____
Påsk I

Bön:
Sänd ut din Ande, Herre Gud, och församla din kyrka på hela jorden. Gör henne helhjärtad i sin gudstjänst och ren och samstämmig i avsikt och handling. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen


_____