Böner
  |  Login

Fader vår

Var hälsad Maria

Ära vare Fadern

Maria, vår hjälpare i nöden

Bön till Ärkeängeln Mikael

Rosenkransen

Jesusbönen

Pingstsekvensen

Litania till den Helige Ande

Pingstnovenan (läsningar, kollektböner)

Bön om Andens gåvor

Bön om Andens frukter


 

Bön inför Vår Frus nådabild i Stockholms katolska domkyrka:

Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38)

Du Beskyddarinna, som aldrig tröttnar eller sviker, 
Herrens, den Allrahögstes Moder, 
du ber för oss alla inför din Son Jesus Kristus, vår Gud.
Alltid utverkar du frälsning för dem som tar sin tillflykt till dig.
Beskydda oss alla, Vår Fru, vår Drottning och vår Moder.

                                                           

Vi är i fara, i nöd och i sjukdom. Vi sörjer över vår synd.
I tårar knäböjer vi inför din allrarenaste bild.
Svik oss inte! Hos dig hoppas vi på
räddning och befrielse från allt ont.

Ge alla det som är dem till gagn,
rädda dem, Gudsmoder, Jungfru Maria.
Ty du är Guds beskydd för dem som tjänar dig.

Var hälsad Maria....

Vanliga böner

   Minimera
Text

Pingstsekvensen:

Kom, Guds egen andedräkt,
kom, du rena, varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.
 
Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,

vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.
 
Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt rus,
bli dess tysta jubelskri.

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.
 
Tvätta rent det fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.
 
Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.
Amen. Halleluja.

 

 Veni, Sancte Spiritus
et emitte caelitus
lucis tuae rádium.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consoláor óptime,
duicis hospes ánimae,
dulce refrigérium.

In labóre réquies,
in aestu tempéries,
in fletu soláicium.

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidélium.

Sine tuo númine
nihil est in hómine,
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus
in te confidéntibus
sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
Amen. Alleluia.

Litania till den helige Ande

Herre, förbarma dig över oss. - Herre,förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. - Kristus,förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. - Herre,förbarma dig över oss.

Kristus, hör oss. - Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. - Kristus, bönhör oss.

Gud Fader i himlen: - förbarma dig över oss.
Gud världens Frälsare - förbarma... 
Gud helige Ande
Heliga Treenighet, en enda Gud
Helige Ande,
kärleken mellan Fadern och hans eviga Ord
Du vishetens och förståndets Ande
Du rådets och starkhetens Ande
Du kunskapens och fromhetens Ande
Du gudsfruktans Ande
Du trons, hoppets och kärlekens Ande
Du glädjens och fridens Ande
Du tålamodets och vänlighetens Ande
Du godhetens och trofasthetens Ande
Du saktmodets och självbehärskningens Ande
Du barnaskapets Ande
Du som utforskar människohjärtats djup
Du som upplyser samvetet om synd, rättfärdighet och dom
Du som börjar och fulländar vår frälsning
Du som förhärligar Jesus Kristus i de rättfärdiga
Du som gjort våra kroppar till ditt tempel
Du sanningens Ande
Du kyrkans lärare och försvar
Du kyrkans enhet och helighet
Du bönens läromästare
Du hjälpare och tröstare i all nöd
Du eviga ljus
Du heliga eld
Du livets källa
Du Guds andedräkt i skapelsen, ordet och kyrkan
Du gåva över alla gåvor

Var oss nådig: - skona oss, helige Ande
Var oss nådig: - bönhör oss, helige Ande

Var oss nådig: - fräls oss, helige Ande.
Från otro och tvivel  - fräls oss...
Från allt motstånd mot sanningen
Från förakt för dina ingivelser
Från misströstan och förtvivlan
Från all kärlekslöshet
Från förblindelse och obotfärdighet
Från ljumhet och tröghet
Från själviskhet och orena begär
Från en plötslig och oväntad död
Från den eviga döden

Vi arma syndare: - vi ber dig, hör vår bön
Att du ville församla, helga och upplysa din heliga katolska kyrka - vi ber dig...
Att du ville sända en ny pingst över alla kristna
Att du ville bistå våra herdar med sanningens och ledarskapets gåva
Att du ville leda oss till hela sanningen
Att du ville påminna oss om allt som Herren Jesus sagt oss
Att du ville styrka varje ansats till kärlek och sanning
Att du ville komma och bo i våra kalla hjärtan
Att du ville göra oss till Kristi vittnen
Att du ville rusta oss i kampen för Kristi rike
Att du ville förena alla folk i en enda kyrka
Att du ville leda alla människor till tro på den Uppståndne
Att du ville övervinna hat och misstro mellan människor och folk
Att du ville komma och rädda oss ur vår mänskliga vanmakt
Att du ville komma och visa oss kärlekens makt
Att du ville lysa alla månniskor hem till Fadern.
 
Guds Lamm, som borttager världens synder: - skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: - bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: - förharma dig över oss, o Herre.
 
- Du sänder ut din Ande. - då förnyas jordens ansikte.

Låt oss bedja: Gud, du läser vårt innersta, du vet vår minsta önskan och du ser vad ingen annan ser: rena våra avsikter i den helige Andes eld, så att vi utan förbehåll kan älska dig och prisa dig av hela vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre. +

Gud, du låter Pingstens Ande lysa i våra hjärtan:
skänk oss genom honom visshet om vår väg och tröst i all vår oro.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Pingstnovenan

Under de nio dagarna mellan Kristi Himmelsfärd och Pingst brukar man hålla särskilda böner till den helige Ande. Förebilden till denna sed är apostlarnas och Jesu moders uthålliga bön i Jerusalem i väntan på Anden, Faderns utlovade gåva (jfr Apg 1:4—14). En sådan novena eller niodagarsbön är också en lämplig förberedelse när man skall ta emot konfirmationens sakrament. Bibelläsningen inleds med bön före bibelläsning  och utmynnar i en valfri bön till den helige Ande.

Läsningar dag för dag:

Första dagen (fredag)
Apg 1:1—14 Vänta på det som Fadern har utlovat.
Joh 14:15—26 En Hjälpare som skall vara hos er för alltid.

Andra dagen (lördag)
Apg 8:14—17 De lade händerna på dem, och de fick helig Ande.
Mark 1:9—11 Anden kom ner över Jesus.

Tredje dagen (söndag)
Apg 10:34—44 Den helige Ande föll över alla som hörde Petrus ord.
Luk 4:16—22 Herrens Ande är över mig.

Fjärde dagen (måndag)
Rom 5:1—8 Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom Anden.
Joh 7:37—40 Ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten.

Femte dagen (tisdag)
Rom 8:14—17 Anden som ger söners rätt
Luk 10:21—24 Jag prisar dig, Fader, för att du har uppenbarat detta för dem som har ett barns sinne.

Sjätte dagen (onsdag)
Rom 8:26—27 Anden vädjar för oss med rop utan ord.
Joh 16:5—7 Det är för ert bästa som jag lämnar er.

Sjunde dagen (torsdag)
1 Kor 12:4—13 En och samme Ande fördelar sina gåvor.
Joh 14:23—26 Hjälparen skall påminna er om allt.

Åttonde dagen (fredag)
Gal 5:22—26 Andens frukter.
Joh 16:12—13 Sanningens Ande skall leda er fram till hela sanningen.

Nionde dagen (lördag)
Ef 4:30—5:2 Guds Andes kännemärke.
Joh 20:19—23 Han andades på dem och sade: Ta emot helig Ande.

 

Kollektböner till den helige Ande

Kom vår bön till mötes i din milda kärlek, Gud, och lys med Andens nåd i hjärtats mörker, så att vi värdigt kan förvalta dina gåvor och älska dig med alla krafter som du givit oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Gud, du läser vårt innersta, du ser vår minsta önskan och vet vad ingen annan vet:
rena våra avsikter i den helige Andes eld så att vi utan förbehåll kan älska dig och prisa dig av hela vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Bränn oss med din Andes glöd, o Gud, och rena hjärta och njurar, så att vi, fria från varje orent begär, kan tjäna och behaga dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.


Herre, sänd Tröstaren att lysa upp vårt mörker och enligt Jesu stora löfte leda oss till hela sanningen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Må Andens kraft, o Herre, bli en verklighet i våra liv, så att vi vill det du vill
och undgår allt som skiljer oss från dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Gud, du låter Pingstens Ande lysa i våra hjärtan:
skänk oss genom honom visshet om vår väg och glädje i all oro.
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Kom, Herre Jesus, gör vårt samvete rent och bered våra hjärtan och kroppar till värdiga boningar åt dig.
Du som lever och råder från evighet till evighet. Amen.


 

Andens gåvor

Kom, gudsfruktans Ande och lär mig att inte frukta något annat än att bli skild från Gud.
Kom, fromhetens och barnaskapets Ande, och låt mitt hjärta få erfara att Gud verkligen är min fader. Kom, kunskapens Ande, och lär mig att se Gud i allt han skapat. Kom, styrkans och uthållighetens Ande, och ge mod och konsekvens åt mitt kristna liv. Kom, rådets Ande, och hjälp mig att alltid välja och säga det rätta. Kom, förståndets Ande, så att Guds ord blir levande för mig. Kom, vishetens Ande, och låt mig få erfara hur ljuvlig Herren är. (Jfr Jes 11:2—3)

 

Andens frukter

I Galaterbrevets femte kapitel uppräknas Andens frukter sum motsatser till själviskhetens följder. Om vi är villiga att ge upp vår egoism kan Guds Ande verka det goda i oss.

Helige Ande, kom till mig.
Befria mig från själviskhet och fyll mig med kärlek, så att allt jag gör blir gjort i kärlek.
Låt din glädje bo i mig, så att jag sprider glädje i en glädjelös värld.
Ge mig din frid, frid med dig, frid med min nästa, frid med mig själv.
Hjälp mig att vara tålmodig och vänlig, också när det kostar på.
Om du vill göra ett under, gör mig då till en god människa.
Gör mig trofast, pålitlig, ordhållig och rakryggad.

Ge mig saktmod, så att jag inte sårar någon enda människa. Lär mig självbehärskning, så att jag inte faller offer för min lynnighet. Gör mig blygsam, så att jag inte inbillar mig att jag är förmer än någon annan. Hjälp mig att vara måttlig, så att jag brukar de begär du nedlagt i mig så som du vill. Gör mig kysk i avsikt och handling, ty du har underbart skapat min kropp till ett tempel åt din härlighet. Helige Ande, du är den som ger liv åt allt och fyller allt med välsignelser. Tag mig helt i besittning
och låt mig genomströmmas av ditt liv. Förena mig med Jesus Kristus, den levande Vinstocken, så att jag som en frisk gren kan bära goda frukter, Gud Fadern till ära.
Honom vare tack för de gåvor som han ger, nu och i evighet. Amen.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen;
helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. 
[Ty Riket är Ditt, och makten och härligheten i evigheters evighet.]
Amen.

Enligt Bibel 2000:

Vår fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. 
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. 

 

Ekumenisk version utifrån Bibel 2000:

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
[Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.]
Amen.

 

Enligt Svenska Folkbibeln 2014:

Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.
Ge oss i dag vårt dagliga bröd.
Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.
Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.

Pater Noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie.
Et dimette nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo

 

 Var hälsad Maria

 

Var hälsad Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt
JESUS
Heliga Maria, Guds Moder,
be för oss syndare
nu och i vår dödsstund. Amen.

 

 

 

Ära vare Fadern

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.  
Nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen

Maria vår hjälpare i nöden
(Grekisk Mariabön, ursprungligen från 100- eller 200-talet)


Till ditt beskydd flyr vi, heliga Guds Moder. Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden, var vårt värn emot djävulens snaror och ondska. Må Gud betvinga honom, därom ber vi ödmjukt, men du, de himmelska härskarornas furste, kasta med Guds kraft ned till helvetet, Satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna.