|  Login

Katolsk Karismatisk Förnyelse...
(på engelska Chatolic Charismatic Renewal, i allmänhet förkortat CCR)

...är en strömning inom Katolska Kyrkan med särskilt fokus på en öppenhet för den Helige Ande: Guds närvaro i oss och med oss.
Den Karismatiska Förnyelsen vill hjälpa till genom att fungera som en öppen kanal för att tillföra mera eld, entusiasm och djup i trosgemenskapen. Det leder till ett mera personligt förhållande till Gud, lovprisning, trossamtal och Evangeliets utstrålning utåt. Den Karismatiska Förnyelsens övertygelse går ut på att Gud, genom sin Helige Ande själv på ett aktivt sätt personligen är inblandad i våra liv: i helheten men också i varje människas personliga liv. Han älskar oss, Han vill ge oss vägledning och riktning i vår tillvaro, dra upp oss när vi faller, trösta oss i vår sorg och välkomna och omfamna den som efter ett långt sökande kommer hem till Honom.

... har berört minst 120 milj. katoliker - biskopar, präster, systrar, lekfolk. De som aktivt gått in i ett liv i den Helige Ande har också fått en ny relation till Jesus Kristus och en ny kärlek till kyrkan. De har fått hela sitt trosliv vitaliserat på ett sätt som de inte trodde var möjligt.

... är ingen begränsad "rörelse". Den har ingen grundare, inga "medlemmar". Den erbjuder sina erfarenheter och kunskaper till hela kyrkan. Den helige Ande får människor att fungera tillsammans - i bönegrupper, i kommuniteter av nytt slag med upp till 10 000 medlemmar, i aktionsgrupper inom kyrkan (bl a karitativa), i utbildningsprogram, utbildningscentra, evangelisationscentra osv.

... är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Hur det började:
När påven Johannes XXIII öppnade 2 Vatikankonciliet 1961 bad han: Gudomlige Ande, förnya dina under i vår tid som i en ny pingst!
Påven Leo XII började redan 1897 uppmana hela kyrkan att be för att det tjugonde århundradet skulle bli den helige Andes århundrade. Det krävdes ett koncilium för att detta skulle kunna bryta igenom. 1967 började förnyelsen vid det katolska universitetet i Pittsburg, Pennsylvania, USA, som en totalt oväntad och överraskande handling av den helige Ande. Fler fakta

Målsättning med förnyelsen:

  •  främja kontinuerlig mogen personlig omvändelse till Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare 
  •  främja ett målmedvetet personligt mottagande av den helige Andes person, närvaro och kraft 
  •  främja mottagnadet och bruket av de andliga nådegåvorna (karismerna), inte bara inom förnyelsen, utan i hela kyrkan 
  •  främja evangelisation i den helige Andes kraft, innefattande evangelisation av icke-kristna, re-evangelisation av nominellt kristna och evangelisation av kulturerna och sociala strukturer 
  •  främja kontinuerlig tillväxt i helgelse genom tillbörlig integration av dessa karismatiska strävanden i kyrkans fulla liv

CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service)
CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den världsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

 

Mera om förnyelsen (Charles Whitehead, engelsk text)...