sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Nyheter
  |  Login

EasyDNNNews

MINIMISE
ICCRS presenterar Rosenkrans-bönen för en ny Pingst
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

ICCRS presenterar Rosenkrans-bönen för en ny Pingst

All förnyelse börjar med och ledsagas av bön. Handling och bön hör ihop. Handling utan bön blir rent människoverk, ett Babelstornsbygge och mister sin kraft. Bön utan handling kan urarta i övertydlig självbespegling. Aposteln Jakob varnar oss för att en tro utan gärningar är död (Jak kap 2). Man kan be illa, och då är det till inget gagn. All bön måste ske i Ande och sanning. Sedan kan det finnas människor och ordnar som har en särskild kallelse att fördjupa sig i kontemplativ bön. Detta är också en tjänst för mänskligheten, och andra som är kallade att leva ett aktivt liv i samhällsgemenskapen, men det motsäger inte det grundläggande att handling och bön är integrerade i det kristna livet.

Bönen för Kyrkans förnyelse i den Helige Ande måste fortsätta. Den saliga Elenas vision var en globlal ständig bönegemenskap där vi ber om ett nytt utgjutande av Anden över kyrkan. Man kan be på många olika sätt. Rosenkransbönen är en form som många katoliker känner till och praktiserar. Den är unik genom att den kombinerar förbön för Kyrkan och världen här och nu med kontemplation över olika aspekter av frälsningsmysteriet med fokus på Jesus liv. Den fokuserar också på mötet mellan Gud och människa, där Maria står som representant för mänskligheten. Genom sitt Ja öppnar hon för frälsningen, genom Guds handlande med henne visas på människans värdighet och vad frälsningen innebär för varje människa som säger sitt Ja.


Man ber fem dekaler omfattande Fader vår (1x) Var hälsad Maria (10x) och Ära vare Fadern (1x). För varje dekad begrundar man en aspekt av frälsningsmysteriet.

Vi har de glädjerika mysterierna som handlar om Guds handlande med människan genom Inkarnationen, Sonens människoblivande: Ängeln som kom till Maria och förkunnade hennes utvaldhet att föda Frälsaren. Marias Ja. (Luk 1:26-38) Marias besök hos Elisabeth (Luk 1:39-56) Jesu födelse i Betlehem ((Luk 2:1-20, Matt 1:18-2:12) Jesus frambärs i templet (Luk 2:22-40) Jesus återfinnes i templet vid 12 års ålder (Luk 2:41-52)

Vi har de smärtorika mysterierna som handlar om Jesu lidande och död: Jesus dödsångest i Getsemane (Matt 26:36-46) Jesus gisslas (Matt 27:26) Jesus törnekrönes (Matt 27:27-31) Jesus bär sitt kors (Joh 19:17) Jesus korsfästes och överlämnar sin ande (Matt 27:32-56)

Vi har de ärorika mysterierna som handlar om vad Frälsningsmysteriet utverkar åt mänskligheten: Jesus uppstår från de döda (Matt 28:1-10) Jesus himmelsfärd (Apg 1:6-11) Andens utgjutande på Pingstdagen (Apg 2:1-11) Jesus upptar Maria till himlens härlighet (Upp 12:1) Jesus kröner Maria i himlen (Jak 1:12)

ICCRS introducerar nu Rosenkransen för en ny världsvid Pingst som fokuserar på Den Helige Ande i våra liv. Det kristna livet börjar ju här och nu i och med vårt dop och att vi tar emot trons fullhet och låter Andens liv verka i oss. På så sätt hör dessa mysterier hemma mellan de smärtorika mysterierna och de ärorika som handlar om vårt livs fullbordan i himlen. http://www.iccrs.org/en/pray-the-rosary-for-a-worldwide-new-pentecost/ Utlovande av Anden enl profeten Hezekiel (Hes 36:24-28) Jesu dop i Jordan (Luk 3:21-22, 4:14-19) Blod och vatten från Jesu sida (Joh 19:30-35) De Andliga nådegåvorna till Kyrkans uppbyggnad enl Paulus (1 Kor 12:1, 4-11, 27-31) Missionsbefallningen: Evangelisation i den Helige Andes kraft (Mark 16:15-20)

Samtidigt som vi begrundar de olika mysterierna i den Helige Andes rosenkrans ber vi specifikt för ICCRS, , dess exekutivkommitté och internationella råd, och ledarskapet på lokal nivå i de olika världsdelarna samt allmänt för Förnyelsen, för Kyrkan och dess evangeliserande uppdrag.

[Läs mera im ICCRS rosenkrans här med länkar till foldrar på olika språk som kan tas hem och skrivas ut]
Previous Article Förkväv inte Anden - det karismatiska livet behöver främjas i alla kyrkor
Next Article Let's prepare our hearts - Episode 10: It is accomplished by Fr. Raniero Cantalamessa
Print
4571 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Theme picker

Enter Title

   MINIMISE

Lägg till innehåll...xxx