sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

MINIMISE
Dopet i den helige Ande och ekumenik viktiga teman på Nordiska karismatisk konferens i Stockholm
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

Dopet i den helige Ande och ekumenik viktiga teman på Nordiska karismatisk konferens i Stockholm

28-31 oktober hölls en nordisk karismatisk konferens i Stockholm men KKS, Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige som huvudarrangör i samarbete med Stockholms katolska stift och och S:ta Clara kyrkas vänner.

Ett femtiotal deltagare, de flesta från Sverige men också från Finland, Island och Norgevar föranmälda till hela konferensen och deltog fullt ut i seminarier och huvudsessionerpå förmiddagarna. Till kvällsmötena i S:ta Eugenia katolska kyrka kom c:a 120 personer på fredagskvällen, och drygt 200 på lördagskvällen. I avslutningsmötet i S:ta Clar kyrka på söndag eftermiddag medverkade kring 400 personer. Väldigt många kom fram för att fåpersonlig förbön och många vittnade om förvandlade liv, fysiskt helande och nya erfarenheter genom den helige Ande.

  

 

Under mässan på fredag där biskop Anders Arborelius och den påvlige nuntien Emil PaulTscherring medverkade framförde nuntien i slutet av mässan en personlig hälsning frånpåven. Han betonade starkt i sitt tal att påven och biskoparna ser den karismatiska förnyelsen som ett viktigt bidrag till hela kyrkans förnyelse.

Viktiga teman på konferensen var den Helige Ande i det personliga livet, de andliga nådegåvorna (karismerna) och ekumeniken.

Konferensens rubrik, "Culture of Pentecost" var hämtat från ett tal av påven BenediktXVI från 2005 då han sade: "I hope the Holy Spirit will meet with an ever more fruitfulreception in the hearts of believers and that the 'culture of Pentecost' will spread, sonecessary in our time".
 
En av talarna var f Wilfried Brieven från Belgien, tidigare personlig sekreterare åt kardinal Suenens. Han talade om den karismatiska förnyelsens utveckling i Katolskakyrkan åren efter Andra Vatikankonciliet, och han talade om hur den Karismatiskaförnyelsen kan bidra till att främja denna pingstens kultur i kyrkan. Han utgick från en artikel av Michelle Moran, ordförande i ICCRS´råd publicerad i mars-april numret av ICCRS nyhetsbrev som tog upp just detta.

Nyckelbegreppet är det som med en term lånad från Apostlagärningarna kallas "dopet i den helige Ande", vilket får till följd en mera personlig tro, en fördjupad relation till Jesus Kristus och frigörelse av andliga nådegåvor i personens liv. Termen andedop skall ses i bildligmening och ej förväxlas med det sakramentala dopet i vatten. Enligt katolsk tro tar man emot den helige ande i dopet och konfirmationen, katolska teologer brukar beskriva andedopet inte som ett förnyat mottagnade av Anden, men som ett frigörande av den gåva man redan fått, så att personen mera fullt rör sig i och brukar den gåva somredan är given.

Karismatiska förnyelsen vill bidra till att denna gåva tas emot och brukas av varje döpt medlem i Kyrkan, det är inte en gåva som är förbehållen några få eller som utövas inom ramen för en specifik spiritualitet, den är en gåva som tillhör hela Kyrkan. Karismatiska förnyelsen bidrar till Pingstens kultur genom att fortsätta att förkunna dopet i den helige Ande, och enligt f Brieven har den karismatiskaförnyelsen som yttersta mål att avskaffa sig själv och uppgå i kyrkan som helhet. I samband med utsändningen vid avslutningsmötet uppmanade f Brieven alla att gå ut och vara ambassadörer för dopet i den helige Ande.

Konferensen var ekumenisk enligt Katolska kyrkans syn på ekumeniken. Charles Whiteheadfrån England höll ett seminarium där han redogjorde för Katolska kyrkans principiella syn på ekumenik utifrån Johannes paulus II´s encyklika Ut unum sint. Katolska kyrkan ärhelt överlåten åt ekumeniskt arbete, sade Charles Whitehead, och betraktar alla somgenom dopet är grundläggande inlemmade i kyrkan som bröder och systrar i Kristus, ocherkänner att även de kristna som inte delar Katolska kyrkans fulla gemenskap har mycketatt lära oss katoliker. Enligt Ut unum sint är katoliker förpliktigade att be, diskuteraoch samtala, studera och praktiskt samverka med andra kristna.

En sådan samverkan var i högsta grad denna konferens ett exempel på. Flera av talarnakom från andra samfund än Katolska kyrkan, vi samverkade med S:ta Clara kyrka och fick även låna lokaler från Frälsningsarméns citykår och Citykyrkan, och Livets ord i Uppsala hjälpte oss med tolkar och på flera andra sätt.

I sitt seminarium nämnde Charles Whitehead tio viktiga grundsatser rörande ekumeniskt samarbete. En viktig grund är att samarbetet bygger på ömsesidig respekt och att vi inte skall förlora vår egen samfundsidentitet. Det handlar om att vara hängivna åt själva uppgiften, att vara öppen för och respektera andra kristna, men exakt hur en framtida struturell enhet skall se ut är inte vår sak att förutsäga, det är en uppgift för den helige Ande som leder alla kristna mot samma gemensamma mål.

Konferensen fick en stor uppmärksamhet och publicitet i den kristna pressen med flera olika artiklar i bl.a. Världen idag och Dagen:

Dagen: reportage om konferensen allmäntintervju med Charles och Sue Whithead. Att bli uppfylld av den helige Ande handlar om Guds kärlek på djupet

Världen idag: Enhet på den helige Andes villkor, Karismatiska rörelsen en gåva till hela Kyrkan

Mer bakgrundsinformation och bildmaterial på konferenshemsidan

Fler bilder från konferensen

Previous Article Andens enhet i centrum under den Nordiska karismatiska konferensen
Next Article Dopet i den Helige Ande
Print
3902
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   CHARIS moderator Jean-Luc Moens inbjudan till alla att förenas i bön Pingstafton 22.00

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: