Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

3/6
S Charles Lwanga och hans följeslagare (+1886) martyrer

dagens helgon

1885-87 åtalades ett stort antal kristna i Uganda av hövding Mwanga. Många av dem tjänstgjorde i hövdingens närmaste omgivning. Bland dem var C L och hans 21 följeslagare de mest framstående. De var uthålliga i sin tro och dödades genom svärd och bål därför att de vägrade ge efter för hövdingens otuktiga önskningar. De helgonförklarades 1964.

Bön: Allsmäktige evige Gud, du som har gjort martyrernas blod till kyrkans utsäde, låt hennes åkermark, som vattnas med den helige Charles och hans följeslagare, bära en ständigt rikare skörd av människor som bekänner dig. Genom din Son...


4/6
Saliga Elisabeth Hesselblad (+1957)

dagens helgon

Föddes i Fåglavik Västergötland den 4 juni 1870. Växte upp i Falun. Vid 18 års ålder utvandrade hon till Amerika för att hjälpa upp familjens ekonomi, hon hade många syskon. Utbildade sig till sjuksköterska. Den 15 augusti 1902 upptogs hon i den Katolska kyrkan. Blev svårt sjuk, läkarna förklarade hennes fall för obotligt. Hon begav sig då till Rom för att där tillbringa sina återstående dagar i den heliga Birgittas födelsehus vid Piazza Farnese som då innehades av Karmelitsystrarna. Hon blev helad. Henens stora gärning var förnyelse av Birgittinorden och dess återupprättande i Sverige. Saligförklarades 9 april 2000 av Johannes Paulus II.


5/6
S Bonifatius (+747) biskop och martyr

dagens helgon

2 Tim 4:1-8 Ps 71 Mark 12:38-44


6/6
S Norbert (+1134) biskop

dagens helgon

Född omkr 1080 i Rhenlandet. Blev präst och predikade i Tyskland och Frankrike. Grundade premonstransorden, som skulle kunna rycka in överallt där det lokala prästerskapet inte räckte till. Grundade flera kloster och blev ärkebiskop av Magdeburg 1126.


9/6
S Efraim Syriern (+373) diakon och kyrkolärare

dagens helgon

Född i Nisibis, död 9 juni 373 i Edessa, var en syrisk-ortodox diakon, och syriskspråkig hymnograf och teolog. Han vördas av större delen av kristenheten, men särskilt bland assyrier/syrianer, som helgon. I katolska kyrkan har han status som kyrkolärare, såsom doktor av diakoni och poesi. Hans verk bär vittnesbörd om den kristna läran före den västliga traditionen börjat spela en mer framträdande roll.


11/6
S Barnabas, apostel

dagens helgon

Apg 11:21-26, 13:1-3:
I Antiochia kom ett stort antal till tro och omvände sig till Herren.
Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren; han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren.

Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul, och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.

I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul.
Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den heliga anden till dem: "Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till."
Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.

---

Matt 10:7-13:
Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva.
Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet, ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat.
I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni skall vidare. Stig in i huset med en fridshälsning, och om huset är värdigt skall det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt skall den friden vända tillbaka till er.

Apg 11:21b-26,13:1-3 Ps 98:1-6 Matt 10:7-13


13/6
S Antonius av Padua (+1231), präst och kyrkolärare

dagens helgon

Född i Lissabon, inträdde i franciskanorden och kom till Italien. Franciscus utsåg honom till brödernas förste lärare. Han var en berömd förkunnare, vars minne lever som de fattigas försvarare. Avled invid Padua 1231.


19/6
S Romauld (+1591), abbot

dagens helgon


21/6
S Aloisius Gonzaga (+1591) ordensman

dagens helgon

Född i Italien. Inträdde 1585 i Jesuitordens novitiat. Två år senare avlade han sina eviga ordenslöften. Ägnade sig åt sina studier och åt de sjuka, som han tjänade med stor ödmjukhet. Under en svår pestepidemi i Rom blev han själv smittad, då han tjänade de pestdrabbade. Han avled endast 23 år gammal.


22/6
S John Fisher, biskop och S Thomas More (+1535) martyrer

dagens helgon

Biskop John Fisher delar sin högtidsdag med Sir Thomas More. Han avrättades på order av Henrik VIII under den engelska reformationen för att han vägrade acceptera Henrik som överhuvud för den engelska kyrkan. Henrik VIII krävde att Thomas More skulle svära en ed som innebar att påvens överhöghet sattes ifråga. Detta vägrade More och fängslades i Towern 1535. Inom kort dömdes han till döden och avrättades genom halshuggning. Huvudet förevisades på London Bridge. Thomas More kanoniserades av påven Pius XI år 1935.


25/6
S David av Munktorp (+1082) abbot

dagens helgon

Engelsk munk som tillsammans med Sankt Eskil och Sankt Botvid av Sankt Sigfrid i Småland sändes ut för att kristna mälarlandskapen. David byggde en kyrka i Munktorp i Västmanland och nämns även som den förste biskopen av Västerås och kallas Västmanlands apostel. Ryktet om Sankt David var så grundmurat att Biskop Birger Magnusson 1463 begärde att få överföra hans ben till Västerås domkyrka. En uppgift från 1542 säger att hans kranium och en arm har förflyttats från Munktorp. I närheten av Munktorp finns Sankt Davids källa vilken utpekas som platsen för Davids dopverksamhet. Avbildningar finns av honom i bland annat Munktorps kyrka (dopfunt från 1300-talet), Tensta och Ärentuna kyrka (kalkstensmålningar). Kyrkorna i Munktorp (Västmanland) och Tensta (Uppland) är helgade åt Sankt David.


27/6
S Kyrillos av Alexandria (+ 444) biskop och kyrkolärare. v

dagens helgon

Föddes 370. Biskop och patriark i Alexandria. Bekämpade den nestorianska villoläran och spelade en framträdande roll vid konciliet i Efesos 431. Dog 444.


28/6
S Ireneus av Lyon (+ omkr 202), biskop och martyr

dagens helgon

Född c:a 135. Lärjunge till biskop Polykarpos av Smyrna. Blev biskop i Lyon. Två skrifter av honom är bevarade där han utlägger den katolska tron gentemot gnostikerna. Enligt traditionen led han martyrdöden omkr 202.


29/6
Petrus och Paulus, apostlar

dagens helgon

Apg 12:1–11 Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna gillade detta, fortsatte han och lät också gripa Petrus; det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av fyra vaktstyrkor om vardera fyra man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. »Skynda dig upp«, sade han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte: »Ta på dig bältet och sandalerna.« Petrus lydde, och ängeln sade: »Svep om dig manteln och följ mig.« Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner, och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig sade han: »Nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt som det judiska folket väntat sig.«

---

Ps 34:2–9:
Jag vill lova Herren alltid,
hans pris skall ständigt vara i min mun.
Min själ skall berömma sig av Herren,
de ödmjuka skall höra det och glädja sig.

Lova med mig Herren,
låt oss med varandra upphöja hans namn.
Jag sökte Herren, och han svarade mig,
och ur all min förskräckelse räddade han mig.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som ropade,
och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd.

Herrens ängel slår sitt läger
omkring dem som fruktar honom,
och han befriar dem.
Smaka och se att Herren är god.
Salig den man som tar sin tillflykt till honom.

---

2 Tim 4:6–8,17–18:
Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.

Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap, ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

---

Matt 16:13–19:
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: »Vem säger människorna att Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade:«Du är Messias, den levande Gudens son.« Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.«

Apg 12:1-11 2 Tim 4:6-8,17-18 Matt 16:13-19


30/6
Den romerska Kyrkans första martyrer

dagens helgon

Minensdag för dem som led martyrdöden under neros förföljelse. Historikern Tacitus och biskop Clemens av Rom vittnar om denna förföljelse.


Dagens läsningar i mässan:

torsdag den 4/6

torsdag vecka 9 under året,

2 Tim 2:8-15 Ps 25:4b-5b, 8-10, 14 Mark 12:28b-34


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, afton och morgon och middag åkallar vi ditt upphöjda namn och ber dig att du skingrar mörkret i vårt hjärta, så att vårt liv här i tiden leder fram till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 5/6

fredag vecka 9 under året,

2Tim 3:10-17 Ps 119:157, 160-161, 165-166, 168 Mark 12:35-37


Under året II

Bön:
Gud, du som skingrar okunnighetens mörker med ljuset från ditt ord, skänk oss en starkare tro, så att inga frestelser kan släcka andens glöd i våra hjärtan.Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 6/6

lördag vecka 9 under året,

2 Tim 4:1-8 Ps 71:8-9, 14-15b, 16-17, 22 Mark 12:38-44


Under året II

Bön:
Herre, fyll våra sinnen med uppståndelsens ljus, så att vi undgår dödens skugga och når fram till den eviga härligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 7/6

söndag vecka 10 under året,

Hos 6:1a, 3-6 Ps 50 Rom 4:18-25 Matt 9:9-13

Tullindrivaren Matteus kallas
Då Jesus såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset, sade han till honom: ”Följ mig!” Och Matteus steg upp och följde honom.

När Jesus sedan låg till bords i hans hus, kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sade till lärjungarna:
”Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?”
Han hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.
Under året A

Bön:

Gud, alla goda gåvors givare, ge oss Andens ljus, så att vi ser din väg och villigt vandrar den. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 8/6

måndag vecka 10 under året,

1Kung 17:1-6 Ps 121 Matt 5:1-12


Under året II

Bön:
Herre, allsmäktige Gud, ge oss kraft att hela denna dag behaga dig i tanke, tal och handling. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 9/6

tisdag vecka 10 under året,

1 Kung 17:7-16 Ps 4:2-5, 7-8 Matt 5:13-16


Under året II

Bön:
Herre Jesus Kristus, sanna ljus, som lyser för alla människor, ge oss kraft att idag bereda fridens och rättvisans vägar framför dig. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 10/6

onsdag vecka 10 under året,

1Kung 18:20-39 Ps 16:1-2a, 4-5, 8, 11 Matt 5:17-19


Under året II

Bön:
Herre, sänd ditt ljus och din sanning, så att vi ser dina budords väg och aldrig viker från den. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 11/6

torsdag vecka 10 under året,

1Kung 18:41-46 Ps 65:10-13 Matt 5:20-26


Under året II

Bön:
Dig tillber vi vår Gud, du sanna ljus och ljusets källa, och ber om gåvan att alltid besinna det som är heligt, rätt och rent, och så kunna leva i din närvaro. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 12/6

fredag vecka 10 under året,

1 Kung 19:9a,11-16 Ps 98 Matt 5:27-32

1 Kung 19:9a, 11–16:
Elia gick upp till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade: »Gå ut och ställ dig på berget inför Herren.« Då gick Herren fram där, och en stor och stark storm, som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före Herren. Men inte var Herren i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men inte var Herren i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men inte var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning.

Så snart Elia hörde detta, dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sade: »Vad vill du här, Elia?« Han svarade: »Jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de traktar efter att ta mitt liv.«

Herren sade till honom: »Gå nu tillbaka igen, och ta vägen till Damaskus’ öken, och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Och Jehu, Nimsis son, skall du smörja till kung över Israel. Och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa, Safats son, från Abel–Mehola.

---

Ps 27:7–9, 13–14:
Hör, o Herre! Jag höjer min röst och ropar,
var mig nådig och svara mig.
Mitt hjärta minns att du har sagt:
»Sök mitt ansikte.«

Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag, dölj inte ditt ansikte.
Driv inte bort din tjänare i vrede,
du som har varit min hjälp.

Ja, jag tror förvisso
att jag skall få se Herrens goda i de levandes land.
Hoppas på Herren,
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta,
ja, hoppas på Herren.

---

Matt 5:27–32:
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.

Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.«

____
Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, låt lovsången denna morgon en gång fulländas i alla helgons gudstjänst i himlen. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 13/6

lördag vecka 10 under året,

1Kung 19:19-21 Ps 16 Matt 5.33-37


Under året II

Bön:
Vår mun, vår ande och vårt liv må alltid prisa dig, vår Herre, ty allt vad vi är, är din gåva till oss; må allt vad vi gör bli vår gåva till dig. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 14/6

Kristi kropp och blod,

5Mos 8:2-3,14b-16a Ps 147:12-15, 19-20 1Kor 10:16-17 Joh 6:51-58

1 Kor 10:16-17:
Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp?
Eftersom brödet är ett enda är vi - fast många - en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd.

---

Joh 6:51-58:
Vid den tiden sade Jesus: "Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.”

Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta.
Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig.
Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.”

Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.
Under året A

Bön:
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara sakrament har du lämnat oss en åminnelse av ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira din kropps och blods mysterier, att vi ständigt får erfara din återlösnings frukter i våra liv. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 15/6

måndag vecka 11 under året,

1 Kung 21:1-16 Ps 5:2-3, 5-7 Matt 5:38-42


Under året II

Bön:
Stärk och helga, led och ledsaga oss idag till kropp och själ, du himlens och jordens konung, och styr våra sinnen, ord och gärningar efter din lag, så att vi här och för evigt lever i din nåd som dina fria barn. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 16/6

tisdag vecka 11 under året,

1Kung 21:17-29 Ps 51:3-6a,11-16 Matt 5:43-48


Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, din skapelse är god och skön. Låt oss med glädje börja denna dag i kärleken till dig och vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 17/6

onsdag vecka 11 under året,

2 Kung 2:1,6-14 Ps 31:20,21,24 Matt 6:1-6,16-18


Under året II

Bön:
Lys upp vårt sinne, Herre vår Gud, med ljuset av din nåd, så att vi lever för dig, som i din visdom skapat oss och uppehåller oss i din försyn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 18/6

torsdag vecka 11 under året,

Syr 48:1-14 Ps 97 Matt 6:7-15


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, låt dem som sitter i mörkret och i dödens skugga skåda soluppgången, avglansen av din härlighet, som har kommit ner till oss från höjden,Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 19/6

fredag vecka 11 under året,

2 Kung 11:1-4,9-18,20 Ps 132:11-14, 17-18 Matt 6:19-23


Under året II

Bön:
Fyll våra sinnen med din närvaro, allsmäktige Gud, så att vi under din ledning och med dig som mål vandrar i ljuset av din lag. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 20/6

lördag vecka 11 under året,

2 Krön 24:17-25 Ps 89:4-5, 29-34 Matt 6:24-34


Under året II

Bön:
Gud, källan och upphovet till vår frälsning, låt vårt liv förkunna din ära, så att vår lovsång här i tiden fullkomnas i evigheten. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 21/6

söndag vecka 12 under året,

Jer 20:10-13 Ps 69 Rom 5:12-15 Matt 10:26-33

Var inte rädda
Var inte rädda. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade.

Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar.

Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen.

Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.
Under året A

Bön:

Herre, låt oss för evigt älska och frukta ditt heliga namn, ty inget kan skilja de dina från din kärlek och faderliga omsorg. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 22/6

Johannes döparens födelse, Johannes döparens födelse

Jes 49:1-6 Ps 139:1-3, 13-15 Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80

Jes 49:1-6:
Hör på mig, ni fjärran länder,
lyssna, ni avlägsna folk!
Herren kallade mig
redan i moderlivet,
han nämnde mig vid namn
redan i min mors sköte.
Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd
och gömde mig under sin skyddande hand,
han gjorde mig till en vass pil,
som han förvarade i sitt koger.

Han sade till mig:
Du är min tjänare, Israel,
genom dig skall jag visa min härlighet.
Jag tänkte:
Förgäves har jag ansträngt mig,
fruktlöst och fåfängt förött min kraft.
Ändå skall Herren ge mig min rätt,
min lön finns hos min Gud.

Nu har Herren talat,
han som skapade mig till sin tjänare
redan i moderlivet,
för att jag skulle föra Jakob tillbaka
och låta Israel samlas hos honom.
Så skulle jag vinna ära inför Herren
och min Gud vara min styrka.

Han säger:
Det är inte nog att du är min tjänare,
som upprättar Jakobs stammar
och för tillbaka Israels överlevande,
jag skall göra dig till ett ljus för andra folk,
för att min räddning skall nå över hela jorden.

---

Ps 139:1-3, 13-15:
Herre, du rannsakar mig och känner mig.
Om jag står eller sitter vet du det,
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
Om jag går eller ligger ser du det,
du är förtrogen med allt jag gör.
Du skapade mina inälvor,
du vävde mig i moderlivet.

Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,
min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.

---

Apg 13:22-26:
Paulus sade: "Efter att ha avsatt Saul upphöjde Gud David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Jishajs son, en man efter mitt sinne, som skall förverkliga alla mina planer. Det är bland hans efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel: Jesus, vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk.

Och när Johannes verk närmade sig sitt slut sade han: 'Jag är inte den som ni tror. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig att knyta av honom sandalerna.' Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts."

---

Luk 1:57-66, 80: Johannes döparens födelse
Tiden var inne för Elisabet att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne.

På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men då sade hans mor: "Nej, han skall heta Johannes." De sade till henne: "Det finns ingen i din släkt som bär det namnet." Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev: "Johannes är hans namn", och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud.

Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judeens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig: Vad skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

____
Under året ABC

Bön:
Allsmäktige Gud, du sände den helige Johannes döparen att gå före Herren Kristus och bereda ett folk åt honom. Skänk oss din Andes nåd och glädje, och styr våra fötter in på fredens och frälsningens väg. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen


tisdag den 23/6

tisdag vecka 12 under året,

2 Kung 19:9b-11,14-21,31-36 Ps 48:2-4, 10-11 Matt 7:6,12-14


Under året II

Bön:
Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 24/6

onsdag vecka 12 under året,

2 Kung 22:8-13, 23:1-3 Ps 119:33-37, 40 Matt 7:15-20


Under året II

Bön:
Tänk, Herre på ditt förbund, som ingicks på nytt och för evigt i Lammets blod, så att ditt folk får syndernas förlåtelse och vinner alltmer av den frihet han förvärvat åt varje människa. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 25/6

torsdag vecka 12 under året,

2 Kung 24:8-17 Ps 79 Matt 7:21-29


Under året II

Bön:
Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


fredag den 26/6

fredag vecka 12 under året,

2 Kung 25:1-12 Ps 137:1-6 Matt 8:1-4


Under året II

Bön:
Skänk oss, Herre, nåd i överflöd, så att vi följer dina bud och får din tröst i detta liv och glädjen i det kommande. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 27/6

lördag vecka 12 under året,

Klag 2:2,10-14,18-19 Ps 74:1-7, 20-21 Matt 8:5-17


Under året II

Bön:
Gud, i helig gläje fylld med vördnad firar vi apostlarna Petrus och Paulus högtid. Lär nu din kyrka att troget hålla fast vid deras undervisning, som förblir hennes grundval och fäste. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen


söndag den 28/6

söndag vecka 13 under året,

2Kung 4:8-11, 14-16a Ps 89 Rom 6:3-4,8-11 Matt 10:37-42

Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.

Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. 41Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdigs lön. Och den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av dessa små, därför att det är en lärjunge — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.”

Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.
Under året A

Bön:

Gud vår Fader, du som i dopet gjort oss till ljusets barn, låt aldrig mörkret få makt över oss, utan ge oss nåden att alltid förbli kvar i din sannings strålande ljus. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 29/6

måndag vecka 13 under året,

Am 2:6-10,13-16 Ps: 50;16b-23 Matt 8:18-22

Matt 8:18-22:
När Jesus såg så mycket folk omkring sig befallde han att man skulle fara över till andra sidan sjön.
En skriftlärd kom fram och sade till honom: "Mästare, jag skall följa dig vart du än går."
Jesus svarade: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud."
En annan av lärjungarna sade: "Herre, låt mig först gå och begrava min far."
Men Jesus svarade: "Följ mig och låt de döda begrava sina döda."
Under året II

Bön:
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 30/6

tisdag vecka 13 under året,

Am 3:1-8, 4:11-12 Ps 5 Matt 8:23-27

Am 3:1–8; 4:11–12:
Hör följande ord, som Herren har talat mot er, ni Israels barn, ja, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: Er ensamma har jag utvalt bland alla släkter på jorden. Därför skall jag också straffa er för alla era missgärningar.

Färdas väl två tillsammans, utan att de har blivit ense om det? Ryter ett lejon i skogen, om det ej har funnit något rov? Upphäver ett ungt lejon sin röst i kulan, utan att det har tagit ett byte? Faller en fågel i snaran på marken, om inget garn har blivit utlagt för den? Springer snaran upp från marken, utom när den gör någon fångst? Eller stöter man i basun i en stad, utan att folket förskräcks? Eller drabbas en stad av något ont, utan att Herren har skickat det?

Sannerligen, Herren, Herren gör alls ingenting utan att ha uppenbaratsitt råd för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, Herren talar, vem skulle då inte profetera?

Jag lät en omstörtning drabba er, liksom när Gud omstörtade Sodom och Gomorra, och ni var som en brand, ryckt ur elden. Och likväl har ni inte omvänt er till mig, säger Herren. Därför skall jag göra så med dig, Israel, och eftersom jag nu skall göra så med dig, därför bered dig, Israel, att möta din Gud.

---

Ps 5:5–8:
Du är inte en Gud som kan tåla gudlöshet,
den som är ond får inte bo hos dig.
Du hatar alla ogärningsmän,
inga övermodiga består inför dina ögon.

Du förgör dem som talar lögn,
de blodgiriga och falska är en styggelse för Herren.
Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd,
jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel.

---

Matt 8:23–27:
Vid den tiden steg Jesus i båten och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram och väckte honom: »Herre, hjälp oss, vi går under.« Han sade: »Varför är ni rädda, ni trossvaga?« Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sade: »Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom.«

____
Under året II

Bön:
Herre, tag emot vår bön, och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


 

[Klick to pray - Be med påvens världsvida bönenätverk. Enkla böner varje dag]

Mässan, tideböner on line:

[S:ta Eugenia söndagsmässa 11.00, 18.00]

[Taize tidebön via Fb-sidan varje dag 20.30]

[Dagens läsningar på
Sthlms katolska stifts
hemsida
]

Andlig kommunion: Man kan be följande bön.
“My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament of the altar. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart ... I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You.”  [påve Franciskus, CNS]

 

[lovsångshäfte]

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPadTidegärden för Android