Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

11/12
S Damasus I (+749) präst och kyrkolärare

dagens helgon

Kom från Spanien, var präst i Rom och valdes till påve år 366 under en för kyrkan svår tid. Han samlade flera synoder i Rom för att bekämpa olika villoläror och vördade särskilt minnet av martyrerna. Den romerska kanonbönen torde härstamma från hans tid, och han gav Hieronymos i uppdrag att göra en samlad bibelöversättning till latin.

Herre, den helige påven Damasus vördade och älskade dina martyrer. Låt också oss hålla dessa dina vittnen i levande och kärleksfullt minne. Genom din Son Jesus Kristus vår herre och Gud som med dig Fader, och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


12/12
Vår fru av Guadalupe (1531)

dagens helgon

Viktig fest i Latinamerika, särskilt Mexiko där miljontals firar denna fest.


13/12
S Lucia (+ 0mkr 304) jungfru och martyr

dagens helgon

Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hon finns i den romerska kanonbönen. En del av de svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet. Hyllandet av "Lucia" med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga kristet färgade julspel.

Herre, låt oss känna hjälp och ljus i mörkret av den heliga Lucias förbön idag när vi firar hennes himmelska födelsedag i hoppet om att själva en gång få dela hennes ära. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dit Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


14/12
S Johannes av Korset (+ 1591), präst och kyrkolärare

dagens helgon

Född i Spanien 1542. tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker. Han skrev också poesi. Dog 1591.

Fader, i den helige prästen Johannes visade du vad det vill säga att förneka sig själv och älska korset. Lär oss att leva som han, så att vi sedan får skåda din eviga härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


21/12
S. Peter Canisius (+1597) präst och kyrkolärare

dagens helgon

Född i nuvarande Nederländerna 1521, studerade i Köln och inträdde i jesuitorden. Han deltog som påvlig teolog vid det Tridentinska konciliet. Verkade som föreståndare inom jesuiternas tyska ordensprovins och befäste energiskt den katolska tron ("motreformationen"), inte minst genom skrifter, bland vilka en katekes är mest känd. Dog 1597


23/12
S Johannes av Kety (+1473)

dagens helgon

Född i Kety i stiftet Krakow 1390. Berömd för sin förkunnelse och för sitt outtröttliga arbete bland nödlidande. Polskt nationalhelgon, helgonförklarad 1767. Död julafton 1473.


26/12
S:t Stefanos, den förste martyren

dagens helgon

Apg 6:8-10,7:54-60 Ps 31 Matt 10:17-22


27/12
S Johannes, apostel och evangelist

dagens helgon

1Joh 1:1-4 Ps 97 Joh 20:2-8


28/12
De oskyldiga barnen i Betlehem, martyrer

dagens helgon

Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.


29/12
S Thomas Becket (+1170) biskop och martyr

dagens helgon

Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i konflikt med Henrik II. Under sex år levde han i landsflykt i Frankrike. När han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i katedralen i Canterbury.


31/12
S Sylvester I (+335) påve

dagens helgon

Blev biskop i Rom 314 under Konstantin den stores regering. Under de donatistiska och arianska striderna ledde han kyrkan och deltog genom legater vid konciliet i Nicea. Han dog 335.


Dagens läsningar i mässan:

tisdag den 10/12

tisdag vecka 2 advent,

Jes 40:1-11 Ps 96:1-3, 10ac, 11-13 Matt 18:12-14

Jes 40:1–11:
Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder.

Hör, man ropar: Bered väg för Herren i öknen, bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar skall höjas och alla berg och höjder sänkas, vad ojämnt är skall jämnas, och vad oländigt är skall bli slät mark. Herrens härlighet skall bli uppenbarad, och allt kött skall tillsammans se den. Ty så har Herrens mun talat.

Hör, någon talar: "Predika!", och en annan svarar: "Vad skall jag predika?"

Allt kött är gräs, och all dess härlighet som ett blomster på marken. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, när Herrens andedräkt blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men vår Guds ord förblir evinnerligen.

Stig upp på ett högt berg,
Sion, du glädjens budbärarinna.
Häv upp din röst med kraft,
Jerusalem, du glädjens budbärarinna.
Häv upp den utan fruktan, säg till Judas städer:
"Se där är er Gud!"

Ja, Herren, Herren kommer med väldighet,
och hans arm visar sin makt.
Se, han har med sig sin lön,
och hans segerbyte går framför honom.

Han för sin hjord i bet som en herde,
han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar,
och sakta för han moderfåren fram.

---

Ps 96:1-3, 10ac, 11–13:
Sjung en ny sång till Herrens ära,
sjung till Herrens ära, alla länder,
sjung till Herrens ära, lova hans namn.
Båda glädje var dag, besjung hans frälsning.

Förkunna bland hedningarna hans ära,
bland alla folk hans under.
Säg bland hedningarna: "Herren är nu konung!
Med rättvisa dömer han folken."

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig,
havet brusa med allt vad det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig,
alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kommer,
ty han kommer för att döma jorden.

Han skall döma jordens krets med rättfärdighet
och folken med sin trofasthet.

---

Matt 18:12–14:
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: "Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas hitta det, sannerligen, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte har kommit bort. Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad."

____
Advent II

Bön:
Gud, vår Fader du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 11/12

onsdag vecka 2 advent,

Jes 40:25-31 Ps 103 Matt 11:28-30

Jes 40: 25-31
Vid vem vill ni då likna mig så att jag skulle vara som han? säger den Helige. Lyft upp era ögon mot höjden och se: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar, han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir.

Hur kan du då säga sådant, du Jakob, och tala så, du Israel: ”Min väg är fördold för Herren, och min rätt är försvunnen för min Gud”? Vet du då inte, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han blir ej trött och utmattas inte, hans förstånd är outrannsakligt. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.

Ynglingar kan bli trötta och utmattas, och unga män kan falla, men de som väntar efter Herren hämtar ny kraft, de får nya vingfjädrar som örnarna. Så skyndar de iväg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

---

Ps 103: Guds kärlek
Lova Herren, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.
Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort,
han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,
han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.

Herren gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta.
Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar.
Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet.
Han går inte ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen.
Han handlar inte med oss efter våra synder, och vedergäller oss inte efter våra missgärningar.
Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.
Ty han vet vad för ett verk vi är, han tänker på att vi är stoft.

En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer, och dess plats vet inte mer av det.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom,
och hans rättfärdighet intill barnbarn,
när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem.
Herren har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.

Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar, som uträttar hans befallning,
så snart ni hör ljudet av hans befallning.
Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare, som uträttar hans vilja.
Lova Herren, ni alla hans verk, varhelst hans herradöme är. Min själ, lova Herren.

---

Matt 11:28-30: Den lätta bördan
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”


Advent II

Bön:
Herre, sänd ditt ljus och din sanning, så att vi ser dina budords väg och aldrig viker från den. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 12/12

torsdag vecka 2 advent,

Jes 41:13-20 Ps 145:1, 9-13b Matt 11:11-15

Jes 41:13-20:
Jag är Herren, din Gud,jag tar dig vid handen
och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Var inte rädd, Jakob, lilla kryp,Israel, du stackars mask.
Jag hjälper dig, säger Herren, Israels Helige är din befriare.
Jag gör dig till en skarpeggad trösksläde, en ny med vassa taggar.
Du skall tröska bergen till stoft, höjderna till agnar.
Du skall vanna dem, vinden skall ta dem, en stormvind skall skingra dem.
Men du skall glädjas över Herren, över Israels Helige får du jubla.

De fattiga och svaga söker vatten — förgäves. Tungan torkar av törst.
Jag, Herren, hör deras bön, Israels Gud sviker dem inte.
Floder skall rinna fram på kala höjder, källor springa upp på slätten.
Jag gör öknen rik på vatten, gör det torra landet till oaser.
Ceder planterar jag i öknen, akacia, myrten och vildoliv,
jag sätter cypresser i ödemarken tillsammans med almar och pinjer.

Så skall alla se och veta, besinna och förstå,,
att Herrens hand har utfört detta, att Israels Helige skapat det.

---

Ps 145:
Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,
nu och för evigt prisar jag ditt namn.
Herren är god mot alla,
barmhärtig mot allt han har skapat.

Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
dina trogna skall lovsjunga dig.
De skall tala om ditt rikes ära
och förkunna din väldiga kraft,
så att alla lär känna din makt,
ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike står i alla tider,
ditt välde från släkte till släkte.
Gud håller sina löften,

---

Matt 11:11-15:
Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent II

Bön:
Väck, Herre, våra hjärtan, så att vi jämnar vägen för din Son och genom hans ankomst till denna vår värld blir villiga och värdiga att tjäna dig. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 13/12

fredag vecka 2 advent,

Jes 48:17-19 Ps 1:1-4, 6 Matt 11:16-19

Jes 48:17-19: Israels lydnad och lycka
Så säger Herren, din befriare, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud, som ger dig nyttig undervisning och leder dig den väg du skall gå. Om du ändå lydde mina bud! Då skulle din lycka bli som en flod, som havets vågor din framgång. Din avkomma skulle bli som sanden, dina ättlingar som sandkornen. Ditt namn skulle inte utplånas utan alltid stå inför mig.

---

Ps 1:
Lycklig den som inte följer de gudlösa,
inte går syndares väg
eller sitter bland hädare
utan har sin lust i Herrens lag
och läser den dag och natt.
Han är som ett träd
planterat nära vatten —
det bär sin frukt i rätt tid,
aldrig vissnar bladen.
Allt vad han gör går väl.

Inte så med de gudlösa —
de liknar agnar som vinden för bort.
Herren är med på de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till intet.

---

Matt 11:16-19
Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent II

Bön:
Allsmäktige Gud, låt ditt folk hålla högsta beredskap inför Kristi ankomst, så att vi, så som han själv har manat oss, kan skynda honom till mötes med trons lampor brinnande. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 14/12

lördag vecka 2 advent,

Syr 48:1-4, 9-11 Ps 80:2ac, 3b, 15-16, 18-19 Matt 17:10-13

Syr 48:1-4,9-11
Sedan framträdde Elia, den glödande profeten, vars ord flammade som en fackla. Han sände hungersnöd över folket och blev genom sin heliga iver mångas död. Med Herrens ord höll han himlen stängd, och tre gånger kallade han ner eld därifrån. Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk! Vem kan berömma sig av att vara din like?

Du fördes till himlen i en flammande stormby, i en vagn dragen av eldhästar. Du är bestämd för den tiden, står det skrivet, då du skall mildra vreden innan den blossar upp och vända faderns hjärta till hans son och återupprätta Jakobs stammar. Saliga de som har fått se dig men också de som har somnat in i kärlek, ty även vi skall få leva.

---

Ps 80:
Lyssna, Israels herde,
du som tronar på keruberna,
träd fram i glans
Väck din styrka till liv
och kom till vår hjälp!

Gud Sebaot, vänd tillbaka,
blicka ner från himlen och se!
Ta dig an denna vinstock,
den ranka din hand har planterat.
Håll din hand över mannen vid din högra sida,
över honom som du har fostrat.
Vi viker inte bort från dig.
Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.

---

Matt 17:10-13:
Lärjungarna frågade honom: ”Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?” Han svarade: ”Visst skall Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida.” Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent II

Bön:
Allsmäktige Gud, låt ljuset av din härlighet gå upp i våra hjärtan och nattens mörker skingras, så att din Son vid sin återkomst finner oss vara ljusets och dagens barn. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 15/12

söndag vecka 3 advent, TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 35:1-6a, 10 Ps 146:7-10 Jak 5:7-10 Matt 11:2-11

Jes 35:1-6a, 10:
Öknen och ödemarken skall jubla,
det förtorkade landet glädjas och blomma.
Som en äng med liljor skall öknen blomma,
den skall glädjas och fröjda sig.
Libanons glans skall skänkas den,
Karmels och Sharons härlighet,
och folket får skåda Herrens glans,vår Guds härlighet.
Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän!
Säg till de förskrämda: "Fatta mod, var inte rädda!
Se, er Gud är här, hämnden kommer, Guds vedergällning.
Han kommer själv för att rädda er."

Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra.
Då skall den lame hoppa som en hjort
och den stumme brista ut i jubel.
De som Herren friköpt vänder åter.
De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje.
Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr.

---

Ps 146:7-10:
Herren ger de förtryckta deras rätt,
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna,
Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar,
Herren älskar de trogna,

Herren ger främlingar skydd,
stöder faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer.
Herren härskar för evigt,
din Gud, o Sion, från släkte till släkte.
Halleluja!

---

Jak 5:7-10:
Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn.
Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod.

---

:att 11:2-11: Johannes döparens frågor och Jesu svar
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?”

Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.”

När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden?
Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen.
Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.
Advent A

Bön:
Allsmäktige Gud, vi väntar i tro på Kristi födelses fest. Håll vår bön och vår längtan brinnande, så att vi tar emot den glädje du bereder oss och ser hur Kristus tar gestalt i våra hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet Amen.


söndag den 22/12

söndag vecka 4 advent, FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 7:10-14 Ps 24:1-6 Rom 1:1-7 Matt 1:18-24

Jes 7:10-14:
Herren sade till Achas: "Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden."
Men Achas svarade: "Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov."
Då sade Jesaja: "Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, skall ni också misstro min Guds förmåga? Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, 'Gud med oss'.

---

Ps 24:1-6:
Jorden är Herrens med allt den rymmer,
världen och alla som bor i den.
Det är han som har lagt dess grund i havet
och fäst den över de strömmande vattnen.
Vem får gå upp till Herrens berg,
vem får gå in i hans tempel?
Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,
som inte håller sig till falska gudar
och aldrig har svurit falskt.
Han får välsignelse av Herren
och riklig lön av Gud, sin räddare.
Här är det släkte som sökt sig till Herren,
som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

---

Rom 1:1-7
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.
Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus.
Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

---

Matt 1:18-24
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet.

Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”

Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).

När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.
Advent A

Bön:

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap har fått veta att din Son har blivit människa, genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet. Genom honom, Jesus Kristus, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 25/12

juldagen, JUL: KRISTI FÖDELSE

Jes 52:7-10 Ps 98 Heb 1:1-6 Joh 1:1.18

Jes 52:7-10:
Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter,
bär bud om räddning
och säger till Sion: "Din Gud är konung!"

Hör, dina väktare ropar och jublar.
Med egna ögon ser de
hur Herren vänder åter till Sion.

Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner,
Herren tröstar sitt folk
och friköper Jerusalem.

Herren visar sin makt och helighet inför alla folk,
hela jorden skall se hur vår Gud räddar oss.

---

Ps 98:
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.
Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!
Sjung till lyra för Herren,
låt lyrans strängar klinga!
Blås i trumpeter och horn,
hylla konungen, Herren!

Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans

inför Herren: se, han kommer
för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda med oväld över folken.

---

Heb 1_1-6:
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, Heb men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom.

Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras.

Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel:
Du är min son, jag har fött dig i dag,
eller:
Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son.

Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han:
Alla Guds änglar skall hylla honom.

---

Joh 1:1-18: Ordet blev människa
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud.

Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom.

Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.

Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.” Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

-----------------------

GLORIA IN EXCELSIS DEO - julpredikan av f Damian Eze, St Paulus katolska församling, Gävle (engelska)
Jul ABC

Bön:
Allsmäktige Gud, låt det uppgående ljuset av ditt Ord, som blivit människa, så lysa för vår tro att det blir synligt i vår handling. Genom honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 30/12

Den heliga familjen, DEN HELIGA FAMILJEN

Syr 3:2-6,12-14 Ps 128 Kol 3:12-21 Matt 2:13-15,19-23

Syr 3:2-6,12-14:
Herren har gett fadern myndighet över barnen och fastställt moderns rätt gentemot sönerna.
Synder sonas när man vördar sin far, och att ära sin mor är som att samla skatter. Den som vördar sin far skall få glädje av egna barn, och när han ber skall hans bön bli hörd.
Den som ärar sin far får ett långt liv, och den som lyder Herren är sin mor till tröst.

Mitt barn, ta hand om din far när han blir gammal, och vålla honom ingen sorg så länge han lever. Ha överseende om hans förstånd försvagas, och förakta honom inte, du som är i din fulla kraft.
Godhet mot en far kommer inte att glömmas; den bygger upp vad dina synder rivit ner.

---

Ps 128:
Lycklig den som fruktar Herren
och vandrar på hans vägar.
Du skall njuta frukten av din möda.
Lycklig du! Det skall gå dig väl.
Som en vinstock som bär frukt
är hustrun i ditt hus,
som plantor av olivträd
är barnen kring ditt bord.
Så blir den man välsignad
som fruktar Herren.

Må Herren välsigna dig från Sion,
så att du får se Jerusalems lycka
i alla dina dagar
och får se barn till dina barn.
Må det gå Israel väl!

---

Kol 3:12-21:
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.

Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.
Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna.
Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem.
Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna.
Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet.

---

Matt 2:13-15,19-23, Flykten till Egypten
Herrens ängel visade sig i en dröm för Josef och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.”

Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son.

När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda.”

Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Archelaos var kung i Judeen efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.
Jul A

Bön:
Gud, vår Fader, i den heliga familjen har du givit oss ett föredöme. Låt vårt liv tillsammans mogna i kärlek och enhet och fortsätta för alltid i vårt eviga hem. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.