Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

4/12
S:t Johannes av Damaskus, präst och kyrkolärare (+749)

dagens helgon

Född under andra hälften av 600-talet i en kristen familj. Studerade filosofi och blev munk i ett kloster nära Jerusalem. Räknas som den siste av de stora grekiska kyrkofäderna. Hans dogmatiska huvudarbete heter Kunskapens källa. Han ingrep i bildstriderna till försvar för vördandet av ikonerna. Dog vid omkring 100 års ålder.


6/12
S:t Nicolaus av Myra, biskop (+ c. 350)

dagens helgon

Biskop i Myra, nuvarande Turkiet. Död omkring 350. Vördnaden för honom spreds särskilt fr.o.m. 900-talet. Legenduppgifterna skildrar enstämmigt en man av osedvanlig godhet.


7/12
S Ambrosius (+ 397), biskop och kyrkolärare

dagens helgon

Född c:a 340 i Trier, fadern var hög romersk ämbetsman. Ambrosius påbörjade ämbetsmannakarriär i Rom och blev guvernör i Milano. Där valdes han 374 spontant av folket till biskop, trots att han inte ännu var döpt. Han biskopsvigdes 8 dagar efter sitt dop. Han blev en av sin tids mest lysande biskopar. Augustinus vittnar om vad hans predikningar betydde.


8/12
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

dagens helgon

Dagen är vald i konsekvens med Marias födelse 8 sept och firades i det Heliga landet och introducerades av pilgrimer i England på 1000-talet. Firandet nådde Norden på 1300-talet. Sedan Pius XII år 1854 fastslagit den katolska tron att jungfru Maria för Kristi döds skull bevarats ren från all synd alltifrån sin tillblivelse kallades högtiden tidigare "Marias obefläckade avlelse". Det nuvarande svenska namnet förklarar tydligare högtidens innebörd.


1 Mos 3:9-15
HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom:
"Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sade han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt." Då sade HERREN Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt."

Då sade HERREN Gud till ormen:
"Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud* och du skall hugga honom i hälen."

---

Ef 1:3-6,11-12
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.

---

Luk 1:26-38: Budskapet till Maria om Jesu födelse
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.

Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig."

Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.

Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut."
Maria sade till ängeln: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man."
Men ängeln svarade henne: "Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud."
Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.

1 Mos 3:9-15,20 Ps 98:1-4 Ef 1:3-6,11-12 Luk 1:26-38


9/12
s Juan Diego (+ 1548)

dagens helgon


11/12
S Damasus I (+749) präst och kyrkolärare

dagens helgon

Kom från Spanien, var präst i Rom och valdes till påve år 366 under en för kyrkan svår tid. Han samlade flera synoder i Rom för att bekämpa olika villoläror och vördade särskilt minnet av martyrerna. Den romerska kanonbönen torde härstamma från hans tid, och han gav Hieronymos i uppdrag att göra en samlad bibelöversättning till latin.

Herre, den helige påven Damasus vördade och älskade dina martyrer. Låt också oss hålla dessa dina vittnen i levande och kärleksfullt minne. Genom din Son Jesus Kristus vår herre och Gud som med dig Fader, och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


12/12
Vår fru av Guadalupe (1531)

dagens helgon

Viktig fest i Latinamerika, särskilt Mexiko där miljontals firar denna fest.


13/12
S Lucia (+ 0mkr 304) jungfru och martyr

dagens helgon

Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hon finns i den romerska kanonbönen. En del av de svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet. Hyllandet av "Lucia" med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga kristet färgade julspel.

Herre, låt oss känna hjälp och ljus i mörkret av den heliga Lucias förbön idag när vi firar hennes himmelska födelsedag i hoppet om att själva en gång få dela hennes ära. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dit Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


14/12
S Johannes av Korset (+ 1591), präst och kyrkolärare

dagens helgon

Född i Spanien 1542. tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker. Han skrev också poesi. Dog 1591.

Fader, i den helige prästen Johannes visade du vad det vill säga att förneka sig själv och älska korset. Lär oss att leva som han, så att vi sedan får skåda din eviga härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


21/12
S. Peter Canisius (+1597) präst och kyrkolärare

dagens helgon

Född i nuvarande Nederländerna 1521, studerade i Köln och inträdde i jesuitorden. Han deltog som påvlig teolog vid det Tridentinska konciliet. Verkade som föreståndare inom jesuiternas tyska ordensprovins och befäste energiskt den katolska tron ("motreformationen"), inte minst genom skrifter, bland vilka en katekes är mest känd. Dog 1597


23/12
S Johannes av Kety (+1473)

dagens helgon

Född i Kety i stiftet Krakow 1390. Berömd för sin förkunnelse och för sitt outtröttliga arbete bland nödlidande. Polskt nationalhelgon, helgonförklarad 1767. Död julafton 1473.


26/12
S:t Stefanos, den förste martyren

dagens helgon

Apg 6:8-10,7:54-60 Ps 31 Matt 10:17-22


27/12
S Johannes, apostel och evangelist

dagens helgon

1Joh 1:1-4 Ps 97 Joh 20:2-8


28/12
De oskyldiga barnen i Betlehem, martyrer

dagens helgon

Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.


29/12
S Thomas Becket (+1170) biskop och martyr

dagens helgon

Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i konflikt med Henrik II. Under sex år levde han i landsflykt i Frankrike. När han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i katedralen i Canterbury.


31/12
S Sylvester I (+335) påve

dagens helgon

Blev biskop i Rom 314 under Konstantin den stores regering. Under de donatistiska och arianska striderna ledde han kyrkan och deltog genom legater vid konciliet i Nicea. Han dog 335.


Dagens läsningar i mässan:

söndag den 4/12

söndag vecka 2 advent, ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 11:1-10 Ps 72:1-2, 7-8, 12-15, 17 Rom 15:4-9 Matt 3:1-12

Jes 11:1-10
En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam,
ett skott skall skjuta upp ur hans rot.
Han är fylld av Herrens ande,
vishetens och insiktens ande,
klokhetens och kraftens ande,
kunskapens och gudsfruktans ande.
Han dömer inte efter skenet,
skipar inte rätt efter rykten.
Rättvist dömer han de svaga,
med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet.
Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg,
de ondas liv blåses ut av hans tal.
Rättvisan är hans bälte,
troheten bär han kring livet.
Då skall vargen bo med lammet,
pantern ligga vid killingens sida.
Kalv och lejon går i bet
och en liten pojke vallar dem.
Kon och björnen betar tillsammans,
deras ungar ligger sida vid sida.
Lejonet äter hö som oxen.
Spädbarnet leker vid ormens håla,
ett barn sticker handen i kobrans bo.
Ingenstans på mitt heliga berg
skall ske något ont eller vrångt,
ty kunskap om Herren skall uppfylla landet,
liksom havet är fyllt av vatten.
Den dagen skall folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar skall bli ärad.

---

Rom 15:4-9:
Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader.
Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Jag menar: Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta de löften som getts åt fäderna, och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Det står ju skrivet: Därför skall jag prisa dig bland hedningarna, och ditt namn skall jag lovsjunga.

---

Matt 3:1-12: Johannes döparen
Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken och förkunnade: ?Omvänd er. Himmelriket är nära.? Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.

Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung.

Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.

När han såg att många fariseer och saddukeer kom för att bli döpta sade han till dem: ?Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden?
Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.?
Advent A

Bön:
Allsmäktige och barmhärtiger Gud, låt inget här på jorden hindra oss att skynda din son till mötes, utan led oss med din himmelska vishet till fullkomlig förening med honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 5/12

måndag vecka 2 advent,

Jes 35:1-10 Ps 85:9-14 Luk 5:17-26

Jes 35:1-10
Öknen och ödemarken skall glädja sig,
hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.
Den skall blomstra skönt och fröjda sig,
ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet skall ges åt den,
Karmels och Sarons prakt. De skall få se HERRENS härlighet,vår Guds majestät.
Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän.
Säg till de försagda: "Var starka, frukta inte!"
Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud.
Han kommer själv och frälsar er.

Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas.
Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla.
Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.
Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken vattenrika källor.
Där schakalerna har sina lyor skall det växa säv, vass och bambu.
En banad väg, en vandringsled, skall gå där,
och den skall kallas "den heliga vägen".
Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem.
De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.
Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit.
De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den.
HERRENS friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel.
Evig glädje skall kröna deras huvuden.
Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

---

Ps 85:9-14
Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar.
Han talar frid till sitt folk och sina fromma,
må de inte vända åter till dårskap.
Hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
för att härlighet skall bo i vårt land.
Nåd och sanning skall där mötas, rättfärdighet och frid kyssas.
Sanning skall växa upp ur jorden, rättfärdighet blicka ner från himlen.
HERREN skall ge oss det som är gott, vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom och bereda väg för hans steg.

---

Luk 5: 17-26: Jesus förlåter synder
En dag när Jesus undervisade folket, satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en lam man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom, gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sade: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder."

De skriftlärda och fariseerna tänkte: "Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud." Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga: Stig upp och gå! Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Till dig säger jag: Stig upp, ta din bår och gå hem!" Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade: "Det vi har sett i dag är ofattbart."
Advent I

Bön:
Herre, låt vår bön stiga upp inför dig som ett välbehagligt offer, och låt oss, renade till ande, själ och kropp, möta din Son i människoblivandets mysterium. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 6/12

tisdag vecka 2 advent,

Jes 40:1-11 Ps 96:1-3, 10ac, 11-13 Matt 18:12-14

Jes 40:1–11:
Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder.

Hör, man ropar: Bered väg för Herren i öknen, bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar skall höjas och alla berg och höjder sänkas, vad ojämnt är skall jämnas, och vad oländigt är skall bli slät mark. Herrens härlighet skall bli uppenbarad, och allt kött skall tillsammans se den. Ty så har Herrens mun talat.

Hör, någon talar: "Predika!", och en annan svarar: "Vad skall jag predika?"

Allt kött är gräs, och all dess härlighet som ett blomster på marken. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, när Herrens andedräkt blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men vår Guds ord förblir evinnerligen.

Stig upp på ett högt berg,
Sion, du glädjens budbärarinna.
Häv upp din röst med kraft,
Jerusalem, du glädjens budbärarinna.
Häv upp den utan fruktan, säg till Judas städer:
"Se där är er Gud!"

Ja, Herren, Herren kommer med väldighet,
och hans arm visar sin makt.
Se, han har med sig sin lön,
och hans segerbyte går framför honom.

Han för sin hjord i bet som en herde,
han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar,
och sakta för han moderfåren fram.

---

Ps 96:1-3, 10ac, 11–13:
Sjung en ny sång till Herrens ära,
sjung till Herrens ära, alla länder,
sjung till Herrens ära, lova hans namn.
Båda glädje var dag, besjung hans frälsning.

Förkunna bland hedningarna hans ära,
bland alla folk hans under.
Säg bland hedningarna: "Herren är nu konung!
Med rättvisa dömer han folken."

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig,
havet brusa med allt vad det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig,
alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kommer,
ty han kommer för att döma jorden.

Han skall döma jordens krets med rättfärdighet
och folken med sin trofasthet.

---

Matt 18:12–14:
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: "Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas hitta det, sannerligen, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte har kommit bort. Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad."

____
Advent I

Bön:
Gud, vår Fader du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 7/12

onsdag vecka 2 advent,

Jes 40:25-31 Ps 103 Matt 11:28-30

Jes 40: 25-31
Vid vem vill ni då likna mig så att jag skulle vara som han? säger den Helige. Lyft upp era ögon mot höjden och se: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar, han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir.

Hur kan du då säga sådant, du Jakob, och tala så, du Israel: ”Min väg är fördold för Herren, och min rätt är försvunnen för min Gud”? Vet du då inte, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han blir ej trött och utmattas inte, hans förstånd är outrannsakligt. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.

Ynglingar kan bli trötta och utmattas, och unga män kan falla, men de som väntar efter Herren hämtar ny kraft, de får nya vingfjädrar som örnarna. Så skyndar de iväg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

---

Ps 103: Guds kärlek
Lova Herren, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.
Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort,
han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,
han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.

Herren gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta.
Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar.
Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet.
Han går inte ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen.
Han handlar inte med oss efter våra synder, och vedergäller oss inte efter våra missgärningar.
Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.
Ty han vet vad för ett verk vi är, han tänker på att vi är stoft.

En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer, och dess plats vet inte mer av det.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom,
och hans rättfärdighet intill barnbarn,
när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem.
Herren har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.

Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar, som uträttar hans befallning,
så snart ni hör ljudet av hans befallning.
Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare, som uträttar hans vilja.
Lova Herren, ni alla hans verk, varhelst hans herradöme är. Min själ, lova Herren.

---

Matt 11:28-30: Den lätta bördan
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”


Advent I

Bön:
Herre, sänd ditt ljus och din sanning, så att vi ser dina budords väg och aldrig viker från den. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 8/12

Maria immaculata, Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

1 Mos 3:9-15,20 Ps 98:1-4 Ef 1:3-6,11-12 Luk 1:26-38

1 Mos 3:9-15
HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom:
"Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sade han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt." Då sade HERREN Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt."

Då sade HERREN Gud till ormen:
"Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud* och du skall hugga honom i hälen."

---

Ef 1:3-6,11-12
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.

---

Luk 1:26-38: Budskapet till Maria om Jesu födelse
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.

Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig."

Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.

Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut."
Maria sade till ängeln: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man."
Men ängeln svarade henne: "Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud."
Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.
Advent I

Bön:
Fader, från första ögonblicket beredde du den saliga Jungfrun till en värdig boning åt din Son. Därför ber vi dig att du, som med tanke på att Kristus skulle dö för alla människor, bevarade henne ren från varje fläck, ville helga också oss, så att vi på hennes förbön når vårt mål hos dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen


fredag den 9/12

fredag vecka 2 advent,

Jes 48:17-19 Ps 1:1-4, 6 Matt 11:16-19

Jes 48:17-19: Israels lydnad och lycka
Så säger Herren, din befriare, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud, som ger dig nyttig undervisning och leder dig den väg du skall gå. Om du ändå lydde mina bud! Då skulle din lycka bli som en flod, som havets vågor din framgång. Din avkomma skulle bli som sanden, dina ättlingar som sandkornen. Ditt namn skulle inte utplånas utan alltid stå inför mig.

---

Ps 1:
Lycklig den som inte följer de gudlösa,
inte går syndares väg
eller sitter bland hädare
utan har sin lust i Herrens lag
och läser den dag och natt.
Han är som ett träd
planterat nära vatten —
det bär sin frukt i rätt tid,
aldrig vissnar bladen.
Allt vad han gör går väl.

Inte så med de gudlösa —
de liknar agnar som vinden för bort.
Herren är med på de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till intet.

---

Matt 11:16-19
Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent I

Bön:
Allsmäktige Gud, låt ditt folk hålla högsta beredskap inför Kristi ankomst, så att vi, så som han själv har manat oss, kan skynda honom till mötes med trons lampor brinnande. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 10/12

lördag vecka 2 advent,

Syr 48:1-4, 9-11 Ps 80:2ac, 3b, 15-16, 18-19 Matt 17:10-13

Syr 48:1-4,9-11
Sedan framträdde Elia, den glödande profeten, vars ord flammade som en fackla. Han sände hungersnöd över folket och blev genom sin heliga iver mångas död. Med Herrens ord höll han himlen stängd, och tre gånger kallade han ner eld därifrån. Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk! Vem kan berömma sig av att vara din like?

Du fördes till himlen i en flammande stormby, i en vagn dragen av eldhästar. Du är bestämd för den tiden, står det skrivet, då du skall mildra vreden innan den blossar upp och vända faderns hjärta till hans son och återupprätta Jakobs stammar. Saliga de som har fått se dig men också de som har somnat in i kärlek, ty även vi skall få leva.

---

Ps 80:
Lyssna, Israels herde,
du som tronar på keruberna,
träd fram i glans
Väck din styrka till liv
och kom till vår hjälp!

Gud Sebaot, vänd tillbaka,
blicka ner från himlen och se!
Ta dig an denna vinstock,
den ranka din hand har planterat.
Håll din hand över mannen vid din högra sida,
över honom som du har fostrat.
Vi viker inte bort från dig.
Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.

---

Matt 17:10-13:
Lärjungarna frågade honom: ”Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?” Han svarade: ”Visst skall Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida.” Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent I

Bön:
Allsmäktige Gud, låt ljuset av din härlighet gå upp i våra hjärtan och nattens mörker skingras, så att din Son vid sin återkomst finner oss vara ljusets och dagens barn. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 11/12

söndag vecka 3 advent, TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 35:1-6a, 10 Ps 146:7-10 Jak 5:7-10 Matt 11:2-11

Jes 35:1-6a, 10:
Öknen och ödemarken skall jubla,
det förtorkade landet glädjas och blomma.
Som en äng med liljor skall öknen blomma,
den skall glädjas och fröjda sig.
Libanons glans skall skänkas den,
Karmels och Sharons härlighet,
och folket får skåda Herrens glans,vår Guds härlighet.
Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän!
Säg till de förskrämda: "Fatta mod, var inte rädda!
Se, er Gud är här, hämnden kommer, Guds vedergällning.
Han kommer själv för att rädda er."

Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra.
Då skall den lame hoppa som en hjort
och den stumme brista ut i jubel.
De som Herren friköpt vänder åter.
De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje.
Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr.

---

Ps 146:7-10:
Herren ger de förtryckta deras rätt,
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna,
Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar,
Herren älskar de trogna,

Herren ger främlingar skydd,
stöder faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer.
Herren härskar för evigt,
din Gud, o Sion, från släkte till släkte.
Halleluja!

---

Jak 5:7-10:
Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn.
Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod.

---

:att 11:2-11: Johannes döparens frågor och Jesu svar
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?”

Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.”

När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden?
Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen.
Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.
Advent A

Bön:
Allsmäktige Gud, vi väntar i tro på Kristi födelses fest. Håll vår bön och vår längtan brinnande, så att vi tar emot den glädje du bereder oss och ser hur Kristus tar gestalt i våra hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet Amen.


måndag den 12/12

måndag vecka 3 advent,

4 Mos 24:2-7,15-17a Ps 25:4-9 Matt 21:23-27

4 Mos 24:2-7, 15-17a:
När Bileam lyfte blicken såg han israeliterna lägrade stam vid stam. Då kom Guds ande över honom, och han sjöng sin siarsång:

Så talar Bileam, Beors son,
så talar mannen med det skarpa ögat,
så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige i syner —
han segnar ner, hans ögon öppnas:
Sköna är dina tält, Jakob,dina boningar, Israel!
De sträcker sig vida, som gröna dalar,
de liknar trädgårdar vid en flod,
aloeträd som Herren planterat,
cedrar som växer vid vatten.

Folkslag skall bäva för Israels makt,
hans arm skall betvinga många folk.
Hans kung skall bli större än Agag,
hans välde växa i makt och ära.

Så talar Bileam, Beors son,
så talar mannen med det skarpa ögat,
så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige i syner —
han segnar ner, hans ögon öppnas:
Jag ser honom — men inte nu,
jag skådar honom — men inte nära.
En stjärna stiger fram ur Jakob,
en spira höjs i Israel.

---

Ps 25:
Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.

Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.

---

Matt 21:23-27: Frågan om Jesu fullmakt
När han hade kommit till templet och höll på att undervisa kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: ”Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?” Jesus svarade: ”Jag har också en fråga till er, och om ni svarar på den skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor?” De överlade med varandra: ”Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men om vi svarar: Från människor, måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet.” Därför svarade de: ”Vi vet inte.” Då sade Jesus till dem: ”I så fall talar jag inte heller om vad jag har för fullmakt att göra detta.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.


Advent I

Bön:
Lyssna, Herre, i kärlek till vår bön, och sänd oss din Son att med sin nåd lysa upp våra mörka hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 13/12

tisdag vecka 3 advent,

Sef 3:1-2,9-13 Ps 34:2-3, 6-7, 17-19, 23 Matt 21:28-32

Sef 3:1-2, 9-13:Dom över Jerusalem
Ve den trotsiga, befläckade staden, förtryckets stad.
Den har inte lyssnat och inte tagit varning.
Den förtröstar inte på Herren
och tyr sig inte till sin Gud.

Då skall jag förvandla folken,
så att de alla talar med rena läppar,
åkallar Herrens namn
och tjänar honom skuldra vid skuldra.
Från andra sidan floderna i Kush
skall man frambära offer till mig.

Den dagen skall du slippa skammen
för alla synder du begått mot mig.
Då skall jag befria dig
från de stolta och högmodiga.
Du skall inte längre förhäva dig
här på mitt heliga berg.
Jag skall lämna kvar hos dig
en arm och ödmjuk skara.
Herrens namn skall bli deras tillflykt.
De som då är kvar av Israel
skall aldrig göra orätt
och aldrig uttala en lögn,
falska ord skall aldrig komma ur deras mun.
Den hjorden skall beta och vila tryggt
utan att skrämmas av någon.

---

Ps 34:
Jag vill alltid prisa Herren, ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran, de betryckta hör det och gläds.
Se mot honom och stråla av glädje,
sänk inte blicken i skam.
Jag eländige ropade, Herren hörde,
han räddade mig ur all min nöd.

Herren inskrider mot dem som gör det onda,
han utplånar deras minne på jorden.
De rättfärdiga ropar, och Herren hör
och räddar dem ur all nöd.
Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
Herren räddar sina tjänares liv,
de som flyr till honom är fria från skuld.

---

Matt 21:28-32: Liknelsen om de båda sönerna
”Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?” De svarade: ”Den förste.” Då sade Jesus till dem: ”Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.
Advent I

Bön:
Gud, vår Fader, du har i din son gjort oss till en ny skapelse. Håll din hand över detta ditt verk, så att vi, när han kommer, är rena från varje rest av den gamla människan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 14/12

onsdag vecka 3 advent,

Jes 45:5a,7-8,21b-25 Ps 85:9-14 Luk 7:19-23

Jes 45:5a,7-8,21b-25:
Jag är Herren, ingen annan finns,ingen är Gud utom jag.
Jag ger ljus och skapar mörker,jag bringar lycka och skapar ofärd.
Jag, Herren, gör allt detta.

Må det flöda från himlen därovan,
må rättfärdighet strömma ur molnen.
Må jorden öppna sig, räddningen spira
och rättfärdigheten slå ut i blom.
Jag, Herren, har skapat det.

Vem förutsade detta, berättade om det i förväg?
Det gjorde jag, Herren.
Det finns ingen annan Gud än jag,
ingen trofast Gud som hjälper utom jag.
Vänd er till mig, folk från hela jorden,
så skall ni bli hjälpta.
Jag är Gud, ingen annan finns.
Jag svär vid mig själv,
det jag säger är sant,
mitt ord står fast:
För mig skall alla böja knä,
alla skall svära mig trohet.
Blott hos Herren, skall det heta,
finns seger och styrka.
Alla som vänt sin vrede mot honom
skall komma till honom i skam.
Genom Herren skall alla Israels ättlingar vinna seger och ära.

---

Ps 85:
Jag vill höra vad Gud säger.
Herren förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna
och för de redbara.
De som fruktar honom har nära till hans hjälp,
hans härlighet bor i vårt land.
Godhet och trofasthet möts,
fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden,
rättvisa blickar ner från himlen.
Herren själv ger allt gott,
vårt land ger sin gröda.
Rättvisa går framför honom,
fred och välgång i hans spår.

---

Luk 7:19-23:
Johannes kallade till sig två av dem och skickade dem till Herren för att fråga: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” Männen sökte upp Jesus och sade: ”Johannes döparen har skickat oss till dig för att fråga om du är den som skall komma eller om vi skall vänta på någon annan.” Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka, 22och han svarade: ”Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent I

Bön:
Allsmäktige Gud, låt Kristi födelse bli vår läkedom i detta livet och ett löfte om det eviga. Genom honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 15/12

torsdag vecka 3 advent,

Jes 54:1-10 Ps 30:2, 4-6, 11-12a, 13b Luk 7:24-30

Jes 54:1-10:
Jubla, du ofruktsamma,
som aldrig har fått barn,
brist ut i jubelrop,
du som aldrig har fött!
Den övergivna skall få fler barn
än den gifta kvinnan,
säger Herren.

Gör mer plats åt ditt tält,
spänn ut dina tältdukar,
snåla inte,
gör linorna längre,
slå ner pluggarna stadigt.
Åt söder och norr skall du utbreda dig,
dina ättlingar skall fördriva de främmande folken
och bosätta sig i de övergivna städerna.

Var inte rädd, du skall inte behöva skämmas,
blygs inte, du skall inte förödmjukas.
Nej, du skall glömma din ungdoms skam,
inte mer minnas änketidens smälek.
Ty din man är han som har skapat dig,
han vars namn är Herren Sebaot,
din befriare är Israels Helige,
han som kallas hela jordens Gud.

Herren kallar på dig,
övergivna och olyckliga kvinna.
Inte sviker man sin ungdoms hustru,
säger din Gud.
Ett kort ögonblick övergav jag dig,
men i stor kärlek tar jag dig åter.

Jag dolde mitt ansikte för dig
i häftig vrede ett ögonblick,
men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek,
säger din befriare, Herren.
Det är som på Noas tid,
då jag svor att Noas flod
aldrig mer skulle dränka jorden.
Så svär jag nu att inte mer vredgas
och inte mer rasa mot dig.

Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.

---

Ps 30:2, 4–6, 11–12a, 13b:
Jag vill upphöja dig, Herre,+
ty du har dragit mig ur djupet,
du har inte låtit mina fiender triumfera.
Herre, du förde mig upp ur dödsriket,
du gav mig liv, du lyfte mig upp ur graven.

Lovsjung Herren, ni hans fromma,
prisa hans heliga namn.
Ty ett ögonblick varar hans vrede,
men hela livet hans nåd.
Om aftonen gästar gråt,
men om morgonen kommer jubel.

Herre, hör, och var mig nådig,
Herre, var min hjälpare.
Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång.
Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

---

Luk 7:24-30
När sändebuden från Johannes hade gått började Jesus tala till folket om honom: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som går i dyrbara kläder och lever i lyx, dem hittar ni i palatsen.
Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Jag säger er: ingen av kvinna född är större än Johannes, men den minste i Guds rike är större än han.

Allt folket som lyssnade, också tullindrivarna, gav Gud rätt - de lät döpa sig med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda brydde sig inte om Guds vilja med dem - de lät inte döpa sig av honom.

____
Advent I

Bön:
Herre, se till oss, dina ovärdiga tjänare, som bedrövas av vår egen skuld, och ge oss genom Jesu ankomst glädje och förnyat mod. Genom honom, din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 16/12

fredag vecka 3 advent,

Jes 56:1-3a, 6-8 Ps 67:2–3, 5, 7–8 Joh 5:33-36

Jes 56:1–3a, 6–8
Så säger Herren:
Ge akt på vad rätt är,
och öva rättfärdighet,
ty min frälsning kommer snart,
och snart blir min rättfärdighet uppenbarad.
Säll är den människa som gör detta,
den människoson som står fast vid det,
den som håller sabbaten,
så att han inte ohelgar den,
och den som avhåller sin hand från att göra något ont.

Främlingen som har slutit sig till Herren må inte säga så:
"Säkert skall Herren skilja mig från sitt folk."
Och främlingarna som har slutit sig till Herren,
för att tjäna honom och för att älska Herrens namn
och så vara hans tjänare,
alla som håller sabbaten,
så att de inte ohelgar den,
och som står fast vid mitt förbund,
dem skall jag låta komma till mitt heliga berg
och ge dem glädje i mitt bönehus,
och deras brännoffer och slaktoffer
skall vara mig välbehagliga på mitt altare.
Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk.

Så säger Herren, Herren,
han som församlar de fördrivna av Israel:
Jag skall församla ännu flera till honom,
utöver dem som redan är församlade till honom.

---

Ps 67:2–3, 5, 7–8:
Gud vare oss nådig och välsigne oss,
må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,
så att man på jorden lär känna hans väg,
bland alla hedningar hans frälsning.

Folkslagen skall glädja sig och jubla,
ty du dömer folken rätt,
och du leder folkslagen på jorden.

Jorden har givit sin gröda.
Må Gud, vår Gud, välsigna oss.
Må Gud välsigna oss
och alla jordens ändar frukta honom.

---

Joh 5:33–36: Vid den tiden sade Jesus till judarna: "Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig."

____
Advent I

Bön:
Gud, vår Skapare och Återlösare, du som lät ditt Ord bli kött i den alltid rena jungfrun, låt honom, som blev en av oss, förena oss med den gudomliga natur som han av evighet delar med dig. Genom honom, din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 17/12

17 dec,

1Mos 49,2, 8-10 Ps 72:2-4b, 7, 8, 17 Matt 1:1-17

1 Mos 49:2,8-10: Jakob välsingnar sina söner
Kom samman och lyssna, ni Jakobs söner, hör på Israel, er fader!
Juda, dig skall dina bröder prisa.
Din hand skall vara på dina fienders nacke, din fars söner skall buga sig för dig.
Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon,
som en lejoninna - vem får honom att resa sig?
10 Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter,
förrän han som den tillhör* kommer
och folken blir honom lydiga.

--

Ps 72:
Han skall döma ditt folk med rättfärdighet,
dina betryckta med rättvisa.
Bergen skall bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet.
Han skall skaffa rätt åt de betryckta bland folket,
han skall frälsa de fattiga.

I hans dagar skall den rättfärdige blomstra,
stor frid skall råda tills månen inte längre finns.

Han skall härska från hav till hav och från floden*
till jordens ändar.
Må hans namn förbli för evigt,
så länge solen skiner må hans namn leva vidare.
I honom skall man välsigna sig,
alla hednafolk skall prisa honom salig.

--

Matt 1:1-17:Jesu släkttavla
Detta är berättelsen* om Jesus Kristus*, Davids son, Abrahams son. Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder. Juda födde Peres och Sara, och Tamar var deras mor. Peres födde Hesron, Hesron födde Ram, Ram födde Amminadab, Amminadab födde Naheson, Naheson födde Salmon, 5 Salmon födde Boas, och Rahab var hans mor. Boas födde Obed, vars mor var Rut, Obed födde Isai, och Isai födde David, kungen.

David födde Salomo, vars mor var Urias hustru, Salomo födde Rehabeam, Rehabeam födde Abia, Abia födde Asa, Asa födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Ussia, Ussia födde Jotam, Jotam födde Ahas, Ahas födde Hiskia, Hiskia födde Manasse, Manasse födde Amon, Amon födde Josia, och Josia födde Jekonja och hans bröder, vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babel.

Sedan folket hade blivit bortfört till Babel,födde Jekonja Sealtiel, Sealtiel födde Serubbabel, Serubbabel födde Abihud, Abihud födde Eljakim, Eljakim födde Assur, Assur födde Sadok, Sadok födde Jakim, Jakim födde Eliud, Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob, och Jakob födde Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

Alltså blir det tillsammans fjorton släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led.

(Svenska Folkbibeln)
Advent I

Bön:

Gud, vår skapare och återlösare, du som lät ditt ord bli kött i den alltid rena jungfrun, låt honom, som blev en av oss, förena oss med den gudomliga natur som han av evighet delar med dig. Genom honom, Jesu Kristus som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 18/12

18 dec,

Jer 23:5-8 Ps 72:2, 12-13, 18-19 Matt 1:18-24

Jer 23:5-8:
Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under hans tid skall Juda vara skyddat och Israel leva i trygghet.
Detta är det namn han skall bära: Herren vår rättfärdighet.

Därför skall det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger ”Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten” utan ”Så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur Nordlandet och hämtade hem dem från alla andra länder dit han fördrivit dem, för att låta dem bo i deras eget land.”

---

Ps 72:
Han skall döma ditt folk med rättfärdighet,
dina betryckta med rättvisa.
Ty han skall rädda den fattige som ropar
och den betryckte som ingen hjälpare har.
Han skall vara mild mot den svage och fattige,
och frälsa de fattigas själar.
Från förtryck och våld skall han återlösa deras själ,
deras blod är dyrbart i hans ögon.

Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud,
som ensam gör under!
Lovat vare hans härliga namn för evigt,
hela jorden vare full av hans ära! Amen, amen.

---

Matt 1:18-24:Jesu födelse
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet.
Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas:Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).
När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent I

Bön:


måndag den 19/12

19 dec,

Dom 13:2-7,24-25a Ps 71 Luk 1:5-25

Dom 13:2-7,24-25a: Simsons födelse
I Sorga levde en man som hette Manoa, han var av daniternas släkt. Hans hustru var ofruktsam och hade inte fött några barn. Men HERRENS ängel uppenbarade sig för hustrun och sade till henne: "Se, du är ofruktsam och har inte fött några barn, men du skall bli havande och föda en son. Se nu till att du inte dricker vin eller starka drycker och inte äter något orent. Ty se, du skall bli havande och föda en son, och på hans huvud skall ingen rakkniv komma, ty pojken skall vara en Guds nasir redan från moderlivet. Han skall påbörja räddningen av Israel ur filisteernas hand."

Då gick hustrun in och berättade detta för sin man och sade: "En gudsman kom till mig. Han såg ut som en Guds ängel, mycket fruktansvärd. Jag frågade honom inte varifrån han var, och han lät mig inte veta sitt namn. Han sade till mig: Se, du skall bli havande och föda en son. Drick nu inte vin eller starka drycker och ät inte något orent, ty pojken skall vara en Guds nasir från moderlivet ända till sin död."

Därefter födde hans hustru en son och gav honom namnet Simson.* Pojken växte upp, och HERREN välsignade honom. HERRENS Ande började verka på honom.

---

Ps 71:Bön om hjälp i ålderdomen
Till dig, HERRE, tar jag min tillflykt,
låt mig aldrig komma på skam.
Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet,
vänd ditt öra till mig och fräls mig.
Var en klippa för mig där jag kan bo,
dit jag alltid kan komma, du som givit befallning om min frälsning,
du mitt bergfäste och min borg.
Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld,
ur den orättfärdiges och förtryckarens hand.
Ty du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, HERRE, allt ifrån min ungdom.
Du har varit mitt stöd ända från moderlivet,
du har förlöst mig ur min moders liv,
dig gäller alltid mitt lov.

Jag har blivit ett tecken för många, och du är min starka tillflykt.
Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära.
Förkasta mig inte när jag blir gammal,
överge mig inte när min kraft tynar bort!
Ty mina fiender talar mot mig, de som vaktar på min själ rådslår med varandra och säger:
"Gud har övergivit honom, förfölj och grip honom,
det finns ingen som räddar honom!"
Gud, var inte långt ifrån mig! Min Gud, skynda till min hjälp!.
Låt min själs fiender komma på skam och gå under.
Låt dem som önskar mig olycka höljas i förakt och vanära.

Men jag skall alltid hoppas och prisa dig, om och om igen.
Min mun skall förkunna din rättfärdighet,
din frälsning dagen lång, fastän jag inte har ord till fullo.
Jag skall komma i Herrens, HERRENS väldiga kraft,
jag skall prisa din rättfärdighet, endast din.
Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom,
och intill nu förkunnar jag dina under.
Överge mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå,
inte förrän jag fått förkunna om dina gärningar* för nya släkten,
om din makt för alla som skall komma.

Din rättfärdighet, Gud, når upp till himlen.
Du som har gjort så stora ting, Gud, vem är dig lik?
Du som har låtit oss se så mycket av nöd och olycka,
du skall åter göra oss levande, åter föra oss upp ur jordens djup.
Föröka du min storhet och trösta mig igen,
så vill jag tacka dig med spel på psaltare
för din trofasthet, min Gud, jag vill lovsjunga dig till harpa,
du Israels Helige.
Mina läppar skall jubla, när jag lovsjunger dig,
ja, min själ som du har friköpt.
Min tunga skall hela dagen tala om din rättfärdighet,
ty de som önskade mig olycka kommer på skam och måste blygas.

---

Luk 1:5-25:Löftet om Johannes döparens födelse
På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick.

Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom: "Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett." Sakarias sade till ängeln: "Hur skall jag få visshet om detta? Jag är ju gammal, och min hustru är till åren."

Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne." Folket stod och väntade på Sakarias och undrade varför han dröjde inne i templet.

När han kom ut kunde han inte tala med dem, och de förstod att han hade haft en syn i templet. Han måste göra tecken åt dem, och han förblev stum.

När dagarna för hans tjänstgöring var slut begav han sig hem. Efter en tid blev hans hustru Elisabet havande, och i fem månader höll hon sig i avskildhet. Hon sade till sig själv: "Detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland människor."

____
Advent I

Bön:


tisdag den 20/12

söndag vecka 4 advent, FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 7:10-14 Ps 24:1-6 Rom 1:1-7 Matt 1:18-24

Jes 7:10-14:
Herren sade till Achas: "Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden."
Men Achas svarade: "Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov."
Då sade Jesaja: "Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, skall ni också misstro min Guds förmåga? Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, 'Gud med oss'.

---

Ps 24:1-6:
Jorden är Herrens med allt den rymmer,
världen och alla som bor i den.
Det är han som har lagt dess grund i havet
och fäst den över de strömmande vattnen.
Vem får gå upp till Herrens berg,
vem får gå in i hans tempel?
Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,
som inte håller sig till falska gudar
och aldrig har svurit falskt.
Han får välsignelse av Herren
och riklig lön av Gud, sin räddare.
Här är det släkte som sökt sig till Herren,
som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

---

Rom 1:1-7
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.
Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus.
Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

---

Matt 1:18-24
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet.

Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”

Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).

När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.
Advent A

Bön:

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap har fått veta att din Son har blivit människa, genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet. Genom honom, Jesus Kristus, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 21/12

21 dec,

Höga v 2:8-14 Ps 33:2-3, 11-12, 20-21 Luk 1:39-45

Höga V 2:8-14:
Hör, min vän kommer! Där är han,
han springer över bergen,
dansar fram över höjderna.
Min vän är lik en gasell, lik en ung hjort.
Där står han vid vår gavel, spanar genom fönstret,

tittar in genom gallret. Min vän säger till mig:
Kom, min älskade, min vackra flicka, kom ut!
Vintern är över, regntiden är förbi.
Marken täcks av blommor, sångens tid är inne,
turturduvan hörs i vårt land.
Fikonträdet får kart, vinstocken går i doftande blom.
Kom, min älskade, min vackra flicka, kom ut!
Min duva bland bergets klyftor, i klipphyllans gömsle,
låt mig se dig, låt mig höra din röst!
Din röst är ljuv, din gestalt så skön.

---

Ps 33:
Jubla över Herren, ni rättfärdiga!
De redbara skall sjunga hans lov.
Tacka Herren till lyrans klang,
spela på tiosträngad harpa!
Sjung till hans ära, sjung en ny sång,
jubla till strängarnas välljud!

Herrens plan står fast för evigt,
hans avsikter från släkte till släkte.
Lyckligt det folk som har Herren till Gud,
det folk han valt till sin egendom!

Vi sätter vårt hopp till Herren,
han är vår hjälp och vår sköld.
I honom har våra hjärtan sin glädje,
vi förtröstar på hans heliga namn.

---

Marias besök hos Elisabet
Maria gav sig i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande.

Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.”
Advent I

Bön:

Lyssna, Herre, i nåd till ditt folks böner, och låt oss, som nu gläds över Kristi ankomst i vår ringa mänskliga gestalt, en gång när han kommer i sitt majestät få det eviga livets lön. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 22/12

22 dec,

1 Sam 1:24-28 Ps: 1 Sam 2:1,4-8d Luk 1:46-56

1 Sam 1:24-28: Samuel kommer till templet i Shilo
Hanna följde med Elkana, och de hade med sig en treårig tjur, en säck mjöl och en lägel vin. Så fördes Samuel till Herrens hus i Shilo, han var med dem när de trädde fram inför Herren. Fadern offrade det slaktoffer som han varje år brukade frambära åt Herren. Sedan förde han fram pojken och offrade tjuren. Hanna, pojkens mor, tog honom med sig till Eli och sade: ”Hör på mig, herre. Så sant du lever, herre, jag är den kvinna som stod här hos dig och bad till Herren. Det var om detta barn jag bad, och Herren har gett mig vad jag bad honom om. 28Nu vill jag i min tur ge honom tillbaka åt Herren. Så länge han lever skall han tillhöra honom.”

Därefter tillbad de Herren i Shilo.

---

Ps: 1 Sam 1, 4-8d: Hannas lovsång
Mitt hjärta jublar över Herren,
jag kan bära huvudet högt.
Jag kan skratta åt mina fiender
i glädje över att du räddat mig.

Hjältarnas båge är bruten,
men de svaga rustas med ny kraft.
De som var mätta måste slava för brödet,
de som hungrade vilar från mödan.
Sju söner får den ofruktsamma,
medan den barnrika vissnar bort.

Herren dödar och ger liv,
leder ner i dödsriket och räddar därifrån.
Herren gör fattig och han gör rik,
han förnedrar och han upphöjer.
Den hjälplöse reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar
och låter dem trona på hedersplats.

---

Luk 1:46-56
Då sade Maria:

”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare:

han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.”

Maria stannade hos Elisabeth omkring tre månader och återvände sedan hem.
Advent I

Bön:
Allsmäktige, evige Gud, inför Kristi födelses högtid ber vi, dina ovärdiga tjänare, om all nåd och barmhärtighet från honom, ditt Ord, som i jungfrun Maria blev människa och ville bo bland oss. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Gud, du såg den fallna människan och lät din Son bli människa och lösa oss från döden. Låt oss genom uppriktig tro på detta mysterium i evighet få leva med honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 23/12

23 dec,

Mal 3:1-4,23-24 Ps 25 Luk 1:57-66

Mal 3:1-4, 23-24:
Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig. Plötsligt skall han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? Han är som smältarens eld, som tvättarnas lut, han sätter sig ner likt den som smälter och renar silver. Han skall rena leviterna och luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren på det rätta sättet. Då skall Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar, i gången tid.

---

Ps 25:

Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Lär mig, du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.

Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.
Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet
mot dem som håller hans förbund och hans bud.
De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
hans förbund skall ge dem insikt.

---

Luk 1:57-66: Johannes döparens födelse
För Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne.

På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men då sade hans mor: ”Nej, han skall heta Johannes.”
De sade till henne: ”Det finns ingen i din släkt som bär det namnet.” Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev: ”Johannes är hans namn”, och alla förvånade sig.
Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud.

Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judeens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig: Vad skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom.
Advent I

Bön:

Allsmäktige evige Gud, inför Kristi födelses högtid ber vi, dina ovärdiga tjänare, om alla nåd och barmhärtighet från honom, ditt Ord, som i jugfrun Maria blev människa och ville bo bland oss. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 24/12

julafton,

2 Sam 7:1-5, 8b-12, 14a, 16, Midnattsm: Jes 9:2-7 Ps 89, Midnattsmässa: Ps 96 Midnattsmässa: Tit 2:11-14 Luk 1:67-79, Midnattsmässa: Luk 2:1-14

Jes 9:2-7: Fredsfursten
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.
Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor.
De gläds inför dig som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.

Oket som tyngde dem, stången på deras axlar,
förtryckarens piska bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
Stöveln som bars i striden
och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld.

Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte,
Evig fader, Fredsfurste.

Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns
för Davids tron och hans rike.
Det skall befästas och hållas vid makt
med rätt och rättfärdighet nu och för evigt.
Herren Sebaots lidelse skall göra detta.

---

Ps 96:
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung till Herrens ära, hela världen!
Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag!
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under!
Ty stor är Herren, högt är han prisad,
värd att frukta mer än alla gudar.
Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen.
Han omges av prakt och glans,
av makt och härlighet i sitt tempel.

Ära Herren, alla folkslag,
ära Herrens majestät,
ära Herrens höga namn!
Kom till hans förgårdar, kom med offer,
fall ner inför Herren i helig skrud!
Darra inför honom, hela jorden!
Förkunna bland folken: Herren är konung!
Världen står fast, den kan inte rubbas.
Han dömer folken med oväld.

Må himlen fröjdas och jorden jubla,
havet brusa och allt det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig.
Då skall alla träd i skogen jubla
inför Herren — se, han kommer,
se, han kommer för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda trofast över folken.

---

Tit 2:11-14:
Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.

---

Luk 1: 46-56: Jesu födelse
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad.

Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran.

Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
"Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt."

Julpredikan på engelska av f Damian Eze


Jul ABC

Bön:
Skynda, Herre Jesus, och dröj inte, utan kom och trösta med din närvaro alla dem som satt sitt hopp till din godhet. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 25/12

juldagen, JUL: KRISTI FÖDELSE

Jes 52:7-10 Ps 98 Heb 1:1-6 Joh 1:1.18

Jes 52:7-10:
Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter,
bär bud om räddning
och säger till Sion: "Din Gud är konung!"

Hör, dina väktare ropar och jublar.
Med egna ögon ser de
hur Herren vänder åter till Sion.

Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner,
Herren tröstar sitt folk
och friköper Jerusalem.

Herren visar sin makt och helighet inför alla folk,
hela jorden skall se hur vår Gud räddar oss.

---

Ps 98:
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.
Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!
Sjung till lyra för Herren,
låt lyrans strängar klinga!
Blås i trumpeter och horn,
hylla konungen, Herren!

Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans

inför Herren: se, han kommer
för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda med oväld över folken.

---

Heb 1_1-6:
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, Heb men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom.

Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras.

Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel:
Du är min son, jag har fött dig i dag,
eller:
Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son.

Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han:
Alla Guds änglar skall hylla honom.

---

Joh 1:1-18: Ordet blev människa
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud.

Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom.

Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.

Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.” Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

-----------------------

GLORIA IN EXCELSIS DEO - julpredikan av f Damian Eze, St Paulus katolska församling, Gävle (engelska)
Jul ABC

Bön:
Allsmäktige Gud, låt det uppgående ljuset av ditt Ord, som blivit människa, så lysa för vår tro att det blir synligt i vår handling. Genom honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 26/12

annandag jul, Den helige Stefanus, den förste martyren

Apg 6:8-10, 7:54-60 Ps 31 Matt 10:17-22

Stefanos stenas
Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket.

Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien) och började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade.
....
De blev så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: ”Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.”

Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul.

Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: ”Herre Jesus, ta emot min ande.” Han föll på knä och ropade högt: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden dog han.

---


Ps 31:
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig,
lyssna på mig,skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.

Ja, du är min klippa och min borg.
Du skall leda och styra mig,
ditt namn till ära.
Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,
du är min tillflykt.
Jag överlämnar mig i dina händer.
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.
Du hatar dem som dyrkar falska gudar,
men jag litar på Herren.
Jag vill jubla av glädje över din godhet,
du som såg mitt elände
och tog dig an mig när jag led.
Du gav mig inte i fiendens våld,
du förde mig ut i frihet.
Förbarma dig, Herre, jag är i nöd,
mina ögon är skumma av sorgen,
jag är matt till kropp och själ.

Mitt liv rinner bort i ängslan
och mina år i suckan.
I nöden sviker mig kraften
och benen murknar i min kropp
för alla mina fienders skull.
Jag blir hånad,
jag är en börda för mina grannar,
en skräck för mina vänner,
de som ser mig på gatan viker undan.
Jag är bortglömd som en död,
jag är som ett krossat kärl.
Jag hör folkhopen viska.
Skräck från alla håll -
de gaddar sig samman
och smider planer mot mitt liv.

Men jag förtröstar på dig, Herre,
jag säger: Du är min Gud.
I din hand ligger mina dagar,
rädda mig ur mina fienders hand,
från dem som förföljer mig.
Låt ditt ansikte lysa över mig,
hjälp din tjänare i din godhet!
Herre, svik mig inte när jag ropar.
Låt de gudlösa stå med skam och tystna i döden,
låt de läppar som ljuger förstummas,
deras fräcka tal mot den rättfärdige
i högmod och förakt.

Stor är din godhet,
som du sparat åt dina trogna
och som du ger i allas åsyn
åt dem som tar sin tillflykt till dig.
Du håller dem gömda hos dig
undan människors ränker,
du bevarar dem i ditt hägn
undan elaka tungor.

Lovad vare Herren,
ty han var förunderligt god mot mig
i nödens tid.
Jag greps av oro och sade:
Jag är bortstött från dig.
Men du hörde hur jag bönföll dig,
hur jag ropade till dig om hjälp.
Älska Herren, ni hans trogna!
Herren bevarar de trofasta,
men de förmätna straffar han strängt.
Var starka, fatta mod,
alla ni som hoppas på Herren!

---

Matt 10:17-22:
Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er.

Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.
Jul I

Bön:
Herre, lär oss att efterlikna det vi vördar och älska våra ovänner, när vi nu firar honom som bad för sina fiender och förföljare till din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 27/12

Den heliga familjen, DEN HELIGA FAMILJEN

Syr 3:2-6,12-14 Ps 128 Kol 3:12-21 Matt 2:13-15,19-23

Syr 3:2-6,12-14:
Herren har gett fadern myndighet över barnen och fastställt moderns rätt gentemot sönerna.
Synder sonas när man vördar sin far, och att ära sin mor är som att samla skatter. Den som vördar sin far skall få glädje av egna barn, och när han ber skall hans bön bli hörd.
Den som ärar sin far får ett långt liv, och den som lyder Herren är sin mor till tröst.

Mitt barn, ta hand om din far när han blir gammal, och vålla honom ingen sorg så länge han lever. Ha överseende om hans förstånd försvagas, och förakta honom inte, du som är i din fulla kraft.
Godhet mot en far kommer inte att glömmas; den bygger upp vad dina synder rivit ner.

---

Ps 128:
Lycklig den som fruktar Herren
och vandrar på hans vägar.
Du skall njuta frukten av din möda.
Lycklig du! Det skall gå dig väl.
Som en vinstock som bär frukt
är hustrun i ditt hus,
som plantor av olivträd
är barnen kring ditt bord.
Så blir den man välsignad
som fruktar Herren.

Må Herren välsigna dig från Sion,
så att du får se Jerusalems lycka
i alla dina dagar
och får se barn till dina barn.
Må det gå Israel väl!

---

Kol 3:12-21:
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.

Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.
Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna.
Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem.
Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna.
Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet.

---

Matt 2:13-15,19-23, Flykten till Egypten
Herrens ängel visade sig i en dröm för Josef och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.”

Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son.

När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda.”

Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Archelaos var kung i Judeen efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.
Jul A

Bön:
Gud, vår Fader, i den heliga familjen har du givit oss ett föredöme. Låt vårt liv tillsammans mogna i kärlek och enhet och fortsätta för alltid i vårt eviga hem. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 28/12

De oskyldiga barnen i Betlehem, De oskyldiga barnen i Betlehem

1Joh 1:5-2:2 Ps 124 Matt 2:13-18

1 Joh 1:5-2:2:
Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss.
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

---

Ps 124:
Om inte Herren stått på vår sida
- så skall Israel säga -
om inte Herren stått på vår sida
när människor anföll oss,
då hade de slukat oss levande
i sin brinnande vrede mot oss,
då hade vattnet ryckt bort oss,
en ström hade sköljt över oss,
då hade det brusande vattnet sköljt över oss.

Lovad vare Herren,
han lät oss inte bli ett rov för deras käftar.
Vi kom undan som en fågel
ur jägarens nät.
Nätet gick sönder
och vi kom undan.

Vår hjälp finns hos Herren,
som har gjort himmel och jord.

---

Matt 2:13-18: Flykten till Egypten
Herrens ängel visade sig i en dröm för Josef och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.”
Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas:
Från Egypten har jag kallat min son.

När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna.

Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer.
Jul I

Bön:
Evige och osynlige Gud, du som med det sanna ljuset har skingrat denna världens mörker, ge oss dina gåvor, så att vi som ljusets barn kan leva i den nåd som tog sin början när din Son på underbart sätt blev människa. Genom honom, Jesus Kristus som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 29/12

juloktaven dag 5,

1 Joh 2:3-11 Ps 96:1-3, 5b-6 Luk 2:22-35

1 Joh 2:3-11:
Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger: "Jag känner honom" men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.

Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. Ändå är det jag skriver ett nytt bud - det visar både hans och ert liv. Ty mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan.
Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret.
Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.
Men den som hatar sin broder är i mörkret; han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, ty mörkret har gjort hans ögon blinda.

---

Ps 96:
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung till Herrens ära, hela världen!
Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag!
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under!
Herren har gjort himlen.
Han omges av prakt och glans,
av makt och härlighet i sitt tempel.

---

Luk 2:22-35:
När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren - det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren - och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.

I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:

"Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel."

Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom.
Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: "Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid - ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd - för att mångas innersta tankar skall komma i dagen."
Jul I

Bön:
Evige och osynlige Gud, du som med det sanna ljuset har skingrat denna världens mörker, ge oss dina gåvor, så att vi som ljusets barn kan leva i den nåd som tog sin början när din Son på underbart sätt blev människa. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 30/12

juloktaven dag 6,

1Joh 2:12-17 Ps 96:7-10 Luk 2:36-40

1 Joh 2:12-17:
Jag skriver till er, mina barn: ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull.
Jag skriver till er, fäder: ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga: ni har besegrat den Onde.
Jag har skrivit till er, barn: ni känner Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den Onde.
Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

---

Ps 96:7-10:
Ära Herren, alla folkslag,
ära Herrens majestät,
ära Herrens höga namn!
Kom till hans förgårdar, kom med offer,
fall ner inför Herren i helig skrud!
Darra inför honom, hela jorden!
Förkunna bland folken: Herren är konung!
Världen står fast, den kan inte rubbas.
Han dömer folken med oväld.

---


Luk 2:36-40:
Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Ashers stam. Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön.
Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse.

När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.
Jul I

Bön:
Allsmäktige Gud, låt oss, som ännu känner tyngden av den gamla syndens ok, upprättas genom Jesu oförlikneliga födelse. Genom honom, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 31/12

juloktaven dag 7,

1 Joh 2:18-21 Ps 96:1-3, 5b-6 Joh 1:1-18

1 Joh 2:18-21:
Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist skall komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. De har utgått från oss men hörde aldrig till oss. Ty om de hade hört till oss hade de stannat hos oss. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss.

Ni däremot har blivit smorda av den Helige och känner alla sanningen - jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen.

---

Ps 96:
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung till Herrens ära, hela världen!
Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag!
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under!
Herren har gjort himlen.
Han omges av prakt och glans,
av makt och härlighet i sitt tempel.

---


Joh 1:1-18: Ordet blev människa
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.

I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.

Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.

Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Johannes vittnar om honom och ropar: ?Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.? Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.

Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.
Jul I

Bön:
Evige Fader, i Sonens födelse kommer du människans sökande till mötes och kröner hennes strävan till gemenskap med dig. Låt ingen av oss, som nu kan nalkas dig, gå miste om den frälsning han har vunnit åt alla. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____