Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

22/2
Petrus biskopsstol

dagens helgon

Dagen firas sedan 300-talet till minne av den dag då Petrus enligt traditionen blev Roms biskop. Den utgör Kyrkans tacksägelsefest för petrusämbetet.

---

1 Pet 5:1-4:
Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar.

---

Ps 23:
Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.

---

Matt 16:13-19:
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?"
De svarade: "Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet." -
"Och ni", frågade han, "vem säger ni att jag är?"
Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son."
Då sade Jesus till honom: "Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen."

1 Pet 5:1-4 Ps 23 Matt 16:13-19


23/2
S Polykarpos (+ omkr 155) biskop och martyr

dagens helgon

Biskop av Smyrna. Han led martyrdöden för att han vägrade att offra till den romerske kejsaren. Han omnämns av bland andra Ignatios av Antiochia i dennes brev till de kristna i Efesos och räknas till de äldsta kyrkofäderna.


Dagens läsningar i mässan:

fredag den 22/2

fredag vecka 6 under året,

1 Mos 11:1-9 Ps 33:10-15 Mark 8:34-9:1

1 Mos 11:1-9:
Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. "Nu skall vi slå tegel och bränna det", sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck.
De sade: "Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden."

Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: "De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger."

Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.

---

Ps 33:10-15:
Herren gäckar folkens planer
och gör deras avsikter om intet.
Men Herrens plan står fast för evigt,
hans avsikter från släkte till släkte.
Lyckligt det folk som har Herren till Gud,
det folk han valt till sin egendom!
Från himlen blickar Herren ner

och ser på alla människor.
Från sin tronsal betraktar han
alla dem som bor på jorden,
han som ensam gett dem liv och tanke
och som följer alla deras gärningar.

---

Mark 8:34-9:1:
Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.
Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom skall också Människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna." Och han sade: "Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt."

____
Under året I

Bön:
Allsmäktige Gud, låt lovsången denna morgon en gång fulländas i alla helgons gudstjänst i himlen. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 23/2

lördag vecka 6 under året,

Heb 11:1-7 Ps 145:2-5, 10-11 Mark 9: 2-13

Heb 11:1-7:
Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd.

I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig - Gud vittnade själv om hans offer - och tack vare tron talar han ännu, fast han blev dräpt.
I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.
I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina, sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro.

---

Ps 145:2-5, 10-11:
Dag efter dag vill jag prisa dig,
nu och för evigt sjunga ditt lov.
Stor är Herren, högt är han prisad,
ingen kan fatta hans storhet.
Släkte efter släkte skall hylla dina verk
och vittna om dina väldiga gärningar.

De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,
och de under som du gör vill jag besjunga.
Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
dina trogna skall lovsjunga dig.
De skall tala om ditt rikes ära
och förkunna din väldiga kraft.

---

Mark 9:2-13
Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus.
Då sade Petrus till Jesus: "Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia." Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna.
Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: "Detta är min älskade son. Lyssna till honom." Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus.

När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda.
Och de frågade honom: "Varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma?" Han svarade: "Visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad? Jag säger er: Elia har redan kommit, men med honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom."

____
Under året I

Bön:
Vår mun, vår ande och vårt liv må alltid prisa dig, vår Herre, ty allt vad vi är, är din gåva till oss; må allt vad vi gör bli vår gåva till dig. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 24/2

söndag vecka 7 under året,

1 Sam 26:2,7-9,12-13,22-23 Ps 103 1Kor 15:45-49 Luk 6:27-28

Luk 6:27-28
Vid den tiden sade Jesus: Till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er.

Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er.

Predikan för 7:e sönd u å, fDamian(eng)

Under året C

Bön:

Allsmäktige Gud, låt oss så begrunda dina ord och dina underbara gärningar, att det vi gör och säger alltid kan behaga dig. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 25/2

måndag vecka 7 under året,

Syr 1:1-10 Ps 93:1-2, 5 Mark 9:14-29

Syr 1:1-10
All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt.
Vem kan räkna havets sandkorn, regnets droppar och evighetens dagar?
Vem kan utforska himlens höjd, jordens vidd och havets djup?

Före allt annat skapades visheten; tanke och insikt finns till av evighet.
För vem har vishetens rot blivit röjd? Vem känner dess sinnrika planer?
En enda är vis. Väldig och fruktansvärd sitter han på sin tron: Herren.

Han själv skapade visheten och såg på den, mätte den och utgöt den över alla sina verk.
Allt som lever har fått del av hans gåva, i rikt mått har den skänkts åt dem som älskar honom.

---

Ps 93:1-2, 5:
Herren är konung! Han har klätt sig i höghet.
Herren har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte.
Världen står fast, den kan inte rubbas.
Din tron står fast sedan urminnes tid,
du är till från evighet.
Dina bud skall bestå,
ditt hus skall vara heligt,
Herre, för alltid.

---

Mark 9:14-29
När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: "Vad är det ni diskuterar?" -
"Mästare", svarade en i mängden, "jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte." Han sade: "Detta släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom!"

De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: "Hur länge har det varit så här med honom?" Fadern svarade: "Sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss, om du kan."
Jesus sade: "Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror." Då ropade pojkens far: "Jag tror. Hjälp min otro!"
När Jesus såg att folk strömmade till sade han strängt till den orena anden: "Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka." Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp.

När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut den?" Han svarade: "Den sorten kan bara drivas ut med bön."

____
Under året I

Bön:
Stärk och helga, led och ledsaga oss idag till kropp och själ, du himlens och jordens konung, och styr våra sinnen, ord och gärningar efter din lag, så att vi här och för evigt lever i din nåd som dina fria barn. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 26/2

tisdag vecka 7 under året,

Syr 2:1-11 Ps 37 Mark 9:30-37

Syr 2:1-11:
Mitt barn, om du närmar dig Herren för att tjäna honom,
bered dig då för prövningar.
Var ståndaktig och håll ut,
gör inget förhastat när olyckan kommer.
Håll fast vid Herren och lämna honom inte,
så skall det gå dig väl till slut.

Ta emot vad som än läggs på dig,
och ha tålamod i alla slags lidanden.
Ty liksom guld prövas i eld,
så prövas Guds utvalda i lidandets ugn.
Lita på honom, så skall han ta sig an dig.
Håll dig på rätta vägar och hoppas på honom.

Ni som fruktar Herren, vänta på hans barmhärtighet,
och vik inte av från vägen så att ni faller.
Ni som fruktar Herren, lita på honom,
så skall er lön inte utebli.

Ni som fruktar Herren, hoppas på allt gott,
på evig glädje och barmhärtighet.
Se på den som levt i gångna tider:
Har någon som litat på Herren blivit sviken?
Har någon som stått fast i gudsfruktan blivit övergiven?
Har någon åkallat Herren utan att bli hörd?

Nej, barmhärtig och nådig är Herren,
han förlåter synder och hjälper i nödens stund.

---

Ps 37:3-4, 18-19, 27-28, 39-40:
Förtrösta på Herren, och gör det goda,
bo kvar i landet och bevisa trohet,
och ha din lust i Herren
- då skall han ge dig vad ditt hjärta begär.

Herren känner de frommas dagar,
deras arvslott skall bestå för evigt.
De skall inte komma på skam i den onda tiden,
i hungerns dagar skall de bli mättade.

Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda,
så skall du få bo kvar för alltid.
Ty Herren älskar det rätta
och överger inte sina fromma.
Evigt blir de bevarade,
men de gudlösas avkomma blir utrotad.

Till de rättfärdiga kommer räddning från Herren,
han är deras värn i tider av nöd.
Herren hjälper dem och befriar dem,
han befriar dem från de gudlösa och räddar dem,
ty de tar sin tillflykt till honom.

---

Mark 9:30-37:
Vid den tiden vandrade Jesus och hans lärjungar genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: »Människosonen skall överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.« Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.

De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen, frågade han dem: "Vad var det ni talade om på vägen?" De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: "Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare." Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: "Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan den som har sänt mig."

____
Under året I

Bön:
Allsmäktige Gud, din skapelse är god och skön. Låt oss med glädje börja denna dag i kärleken till dig och vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 28/2

torsdag vecka 7 under året,

Syr 5:1-8 Ps 1:1-4, 6 Mark 9:41-50

Syr 5:1-8:
Lita inte på din rikedom, säg inte: "Jag har allt jag behöver." Låt inte din lust och din kraft förleda dig att leva efter dina egna begär. Säg inte: "Över mig befaller ingen", ty Herren skall sannerligen ställa dig till svars. Säg inte: "Jag har syndat, och ingenting hände", ty Herren visar tålamod.

Var inte så säker på förlåtelse att du staplar synd på synd. Och säg inte: "Hans barmhärtighet är stor, han kommer att förlåta alla mina synder." Ty hos honom finns barmhärtighet, men också vrede, och hans harm viker inte från syndaren.

Dröj inte med att vända om till Herren, skjut inte upp det dag efter dag. Ty Herrens vrede slår utan förvarning och i straffets stund är det ute med dig. Lita inte till vad du förvärvat med orätt; av det får du ingen hjälp på olyckans dag.

---

Ps 1:1-4, 6
Lycklig den som inte följer de gudlösa,
inte går syndares väg
eller sitter bland hädare
utan har sin lust i Herrens lag
och läser den dag och natt.
Han är som ett träd
planterat nära vatten -
det bär sin frukt i rätt tid,
aldrig vissnar bladen.
Allt vad han gör går väl.

Inte så med de gudlösa -
de liknar agnar som vinden för bort.
Herren är med på de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till intet.

---

Mark 9:41-50:
Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus - sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.
Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen.

Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar.
Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet.
Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet, där maskarna inte dör och elden inte släcks.

Ty alla skall saltas med eld. Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? Bevara er sälta och håll fred med varandra."

____
Under året I

Bön:
Allsmäktige evige Gud, låt dem som sitter i mörkret och i dödens skugga skåda soluppgången, avglansen av din härlighet, som har kommit ner till oss från höjden,Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____

Veckans läsningar på
Sthlm kat stift hemsida

Divine Office eng

 

-------------------

 

 

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPad, Tidegärden för Android