Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

11/7
S. Benedictus av Nursia (+547) abbot, Europas skyddspatron.

dagens helgon

Kallas "det västerländska munkväsendets fader." Uppfostrades i Rom men flydde materialismen där för eremitliv i Subiaco, innan han slöt sig till en klostergemenskap där han levde ett mycket enkelt liv i bön och arbete. Grundade klostret Monte Cassino i Italien och författade en klosterregel vars vishet inspirerat människor alltsedan dess. Avled troligen år 547.

Ords 2:1-9:
Min son, om du tar emot mina ord
och bevarar mina bud inom dig,
så att du lyssnar till visheten
och öppnar ditt hjärta för insikten,
om du ropar på klokheten
och kallar på insikten,
om du söker henne som man söker silver,
letar som efter en skatt,
då skall du förstå vad gudsfruktan är
och vinna kunskap om Gud.

Ty det är Herren som skänker vishet,
från hans mun kommer kunskap och insikt.
Han har framgång i beredskap åt den redlige,
han är den oförvitliges sköld,
han vakar över det rättas vägar
och skyddar sina trognas stigar.
Då skall du inse vad rättfärdighet, rätt och redbarhet är,
det godas alla vägar.

---

Ps 34:2-11:
Jag vill alltid prisa Herren,
ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran,
de betryckta hör det och gläds.
Lova Herren med mig,
låt oss tillsammans ära hans namn!

Jag sökte mig till Herren och han svarade mig,
han befriade mig från all fruktan.
Se mot honom och stråla av glädje,
sänk inte blicken i skam.
Jag eländige ropade, Herren hörde,
han räddade mig ur all min nöd.

Herrens ängel håller vakt
kring hans trogna och räddar dem.
Se och smaka Herrens godhet,
lycklig den som flyr till honom!

Frukta Herren, ni hans heliga,
de som fruktar honom lider ingen brist.
Lejon kan lida nöd och hungra,
de som sökt sig till Herren saknar ingenting.

---

Matt 19:27-29:
Petrus sade till Jesus: "Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?"
Jesus svarade: "Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv."

____

Ords 2:1-9 Ps 34:2-11 Matt 19:27-29

Bön: Fader, helighetens källa, du gjorde den helige Benedikt till en läromästare som fostrat många till att tjäna dig i bot och bön. Lär oss att ingenting går före kärleken till dig, och låt oss vandra dina budords väg med villigt hjärta. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


13/7
S Henrik II (+1024)

dagens helgon

Född i Bayern 973. Fick som ung undervisning och andlig väglednng av biskop Wolfgang av Regensburg (också han kanoniserad). Efterträdde sin far som kung och kröntes till kejsare av Tysk-romerska riket 1014. Verkade för kyrkans förnyelse, duglig också som regent. Grundade flera stift och donerade stora gåvor till kloster. Understödde också de fattiga med stora donationer. Gift med Kunigunda av Luxenburg (också hon senare kanoniserad). Paret fick inga barn. Svårt sjuk under sina sista år. Han fann stöd i bönen under dessa prövningar och övervägde att lämna över kronan och bli munk. Dog i juli 1024. Sörjdes djupt av allmänheten och betraktades som en monark som ledde sitt kejsardöme med stort ansvar utan att förlora kontakten med Guds rike. Kanoniserades av påve Eugen II år 1146. Begraven i domen i Bamberg tillsammans med sin hustru.


14/7
S Camillo de Lellis (+1614) präst

dagens helgon

Född i Italien 1550. Var först militär. Efter sin omvändelse ägnade han sig åt att vårda sjuka. Blev präst. Grundade ett ordenssällskap som skulle bygga sjukhus och tjäna de sjuka, särskilt de döende.


15/7
S Bonaventura (+1274) biskop och kyrkolärare

dagens helgon

Född i Etrurien ca 1218. Studerade teologi och filosofi i Paris. Undervisade sedan sina francuiskanbröder. Blev biskop och kardinal. Dog i Lyon 1274. Ett grunddrag i hans många skrifter är betonandet av sambandet mellan teologi och mystik; han värjde sig mot en alltför spekulativ teologi.


16/7
Vår Fru av Berget Karmel

dagens helgon

Festen firas till minne av att Jungfru Maria enligt traditionen överräckte det bruna skapularet till den engelske karmelitmunken Simon Stock söndagen den 16 juli 1251 (enligt vissa källor 1263). Skapular, av latinets scapulae ’axlar’, betecknade ursprungligen ett arbetsförkläde, men blev senare en symbol för ”Herrens ok”, som ordensfolk tog på sig. Denna religiösa rit firas framförallt i Spanien, Puerto Rico, Colombia och Chile.


19/7
S:t Apollinaris, biskop och martyr (+ c 75)

dagens helgon

En av kyrkans första stora martyrer. Petrus insatte honom som biskop i Ravenna. Hans predikningar och undergärningar som åtföljde dem väckte stor uppmärksamhet, och många tog emot Kristus. Blev anklagad fängslad och svårt misshandlad flera gånger, men återhämtade sig och fortsastte predika. Slutligen utfärdade kejsare Vespasianus under påtryckning från de hedniska makthavarna på orten ett dekret som ledde till att han fängslades och sedan drevs ut ur staden svårt misshandlad. Han överlevde ytterligare 7 dagar, och fortsatte då att predika och förutsade att förföljelserna kommer att tillta, men att Kyrkan slutligen kommer att segra.


20/7
S Thorlak (+1194) biskop, Islands skyddspatron

dagens helgon

Biskop av Skalholt. Studerade i Paris, prästvigdes i unga år. Blev abbot i augustinerorden på Island. 1174 biskop. Kritiserade stormännens omoral.


21/7
S Lorenzo da Brindisi (+1619) präst och kyrkolärare

dagens helgon

Portugisisk kapucinmunk. Studerade filosofi och teologi vid universitetet i Padua. Med tiden lärde han sig de flesta europeiska och semitiska språk flytande, det sägs även att han kunde Bibeln utantill. Han blev kapucinernas generalminister.


22/7
S Maria Magdalena

dagens helgon

I traditionen har evangeliernas uppgifter om Maria kombinerats med dem om synderskan i Simons hus (Luk 7) och kvinnan som smorde Jesu fötter i Betania (Joh 12). Dagens fest gäller den Maria som den Uppståndne visade sig för och som först fick bli bärare av budskapet om den levande Herren.

---

Höga V 3-1-4A:
På min bädd om natten
söker jag den jag har kär.
Jag söker men finner honom inte.

Jag vill stiga upp och gå runt i staden,
på gatorna och över torgen,
och söka den jag har kär.
Jag söker men finner honom inte.

Väktarna finner mig,
de som går runt i staden.
"Har ni sett den jag har kär?"

Knappt har jag lämnat dem
förrän jag finner den jag har kär.

----

Ps 63:2-6:
Gud, min Gud, dig söker jag,
min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
som ett kargt och uttorkat land.

Då skådar jag dig i helgedomen,
jag ser din makt och din härlighet.
Din nåd är mer värd än livet.
Min tunga skall prisa dig.

Jag vill lova dig så länge jag lever
och åkalla dig med lyfta händer.
Min hunger stillas som av feta rätter,
jag lovsjunger dig med jublande tunga.

----

Joh 20:1-2,11-18:
Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom."

Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna.
Och de sade till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom."

När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han.
Jesus sade till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?"
Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom."
Jesus sade till henne: "Maria." Hon vände sig om och sade till honom: "Rabbouni!" (det är hebreiska och betyder mästare).
Jesus sade: "Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud."

Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Höga V 3:1-4a Ps 63:2-6 Joh 20:1-2, 11-18


23/7
S Birgittas himmelska födelsedag (+1373)

dagens helgon

Birgitta dog i Rom, Piazza Farnese, den 23 juli 1373. På hennes önskan lyfte man henne ur sängen upp på bordet, för att hon skulle få dö på trä likt Kristus. Huvudfesten för Birgitta firas den 7 oktober.

Jer 1:1,4-10 Ps 71 Matt 13:1-9


24/7
S Charbel Makhluf (+1898) präst

dagens helgon

Syrisk-maronitisk munk och präst. Född i Libanon 1828. Levde som eremit från 1875 till sin död 24 dec 1898.


25/7
S Jakob, apostel

dagens helgon

Den äldre av de två apostlar som bar namnet Jakob var son till fiskaren Sebedaios och bror till Johannes. De två bröderna samt Petrus utgjorde den utvalda grupp som fick vara med Herren på förklaringsberget och i Getsemane. Jakob var den förste av de tolv som led martyrdöden, halshuggen på order av Herodes Agrippa vid påsktiden år 43 eller 44.

2 Kor 4:7-15:
Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig.
Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad.
Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er.

Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er.

Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära.

---

Ps 126:
När Herren vände Sions öde,
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar.
Då sade man bland folken:
Herren har gjort stora ting med dem!

Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
Herre, vänd vårt öde,
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.

---

Matt 20:20-28:
Vid den tiden kom Sebedaios-sönernas mor fram till honom tillsammans med sina söner och föll på knä för att be honom om något. Han frågade vad hon ville, och hon sade: "Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster."
Jesus svarade: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag skall dricka?" De svarade: "Ja, det kan vi."
Då sade han: "Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader." När de andra tio hörde detta blev de förargade på de båda bröderna.

Men Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

____

2 Kor 4:7-15 Ps 126 Matt 20:20-28


26/7
S Joakim och S Anna, jungfru Marias föräldrar, v

dagens helgon

Enl traditionen redan från andra århundradet hette jungfru Marias föräldrar Joakim och Anna, och Anna födde Maria efter lång ofruktsamhet. Från 500-talet vördades Anna i den östliga kyrkan, från 900-talet i den västliga. Joakim upptogs i kalendariet först på 1500-talet.


27/7
S Marta, v

dagens helgon

1 Joh 4:7-16:
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.
Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.

Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

---


Luk 10:38-42:
Jesus gick in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till."
Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne."

1 Joh 4:7-16 Ps 34:2-11 Luk 10:38-42


28/7
S Botvid (+omkr 1120) martyr, r

dagens helgon

En av de älsta svenska helgonlegenderna. Botvid var en svensk bonde som omvände sig till kristendomen och dödades kring 1120 vid Rågö, Södertörn. Avbildas med fisk och yxa. Finns i Botkyrkas vapen.


29/7
S Olav (+1030) konung och martyr, r Norges skyddspatron

dagens helgon


30/7
S Elin av Skövde (+1160), r

dagens helgon

Levde på 1100-talet och avbildas med änkedok, svärd och bok. Finns Skövdes kommunvapen. Enl legenden hade hon fått en kristen uppfostran, gifte sig och fick flera barn. Hon skall ha dödats som hämnd för att en svärson slagits ihjäl av några tjänare; underverk vid hennes grav bevisade hennes oskuld.


31/7
S Ignatius av Loyola (+1556) präst

dagens helgon

Baskisk adelsman, född omkring 1493, studerade efter sin omvändelse i Paris, där han 1534 med ett par vänner grundade Jesu sällskap (jesuitorden). En tid levde han som eremit i Manresa och sammanställde då ett meditationsprogram som blev ett viktigt led i jesuiternas fostran. Dessa Andliga övningar fick med tiden enorm spridning. Ignatius dog i Rom 1556.


Dagens läsningar i mässan:

lördag den 11/7

lördag vecka 14 under året,

Jes 6:1-8 Ps 93:1-2, 5 Matt 10:24-33


Under året II

Bön:
Vår mun, vår ande och vårt liv må alltid prisa dig, vår Herre, ty allt vad vi är, är din gåva till oss; må allt vad vi gör bli vår gåva till dig. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 12/7

söndag vecka 15 under året,

Jes 55:10-11 Ps 65:10-14 Rom 8:18-23 Matt 13:1-23

Jes 55:10-11:
Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt, och ger säd att så och bröd att äta, så är det med ordet som kommer från min mun:
det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag.

---

Ps 65:10-14:
Du tar dig an jorden och ger den regn,
du gör den bördig och rik.
Guds flod är full av vatten.
Du får säden att växa,
du sörjer för jorden.
Du vattnar åkerns fåror
och jämnar ut dess tiltor.
Med regnskurar gör du jorden mjuk,
du välsignar det som växer.

Du kröner året med goda gåvor,
där du går fram gror feta skördar.
Ödemarkens beten frodas,
höjderna klär sig i jubel.
Ängarna smyckas av fårhjordar
och dalarna höljer sig i säd.
Allt är jubel och sång.

---

Rom 8:18-23:
Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras.
Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.
Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp.

---

Matt 13:1-23: Liknelsen om sådden
Vid den tiden gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det samlades mycket folk omkring honom, och därför steg han i en båt och satt i den, medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem med många liknelser:

”En man gick ut för att så. När han sådde, föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp, eftersom myllan var tunn. 6Men när solen steg, sveddes det och vissnade bort, eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.
Hör, du som har öron.”

Lärjungarna kom fram och frågade honom: ”Varför talar du till dem i liknelser?” Han svarade dem: ”Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte. Så uppfylls Jesajas profetia på dem: Ni skall höra med era öron men inte förstå, och se med era ögon men ändå inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannerligen, många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.

Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull, kommer han genast på fall. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”

Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.
Under året A

Bön:

Gud, du ger din sannings ljus åt dem som vandrar fjärran från din väg. Hjälp oss, som kallar oss kristna, att ta avstånd från mörkrets makt och leva i dopets nåd. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 13/7

måndag vecka 15 under året,

Jes 1:10-17 Ps 50:8-9, 16bc-17, 21, 23 Matt 10:34-11:1


Under året II

Bön:
Stärk och helga, led och ledsaga oss idag till kropp och själ, du himlens och jordens konung, och styr våra sinnen, ord och gärningar efter din lag, så att vi här och för evigt lever i din nåd som dina fria barn. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 14/7

tisdag vecka 15 under året,

Jes 7:1-9 Ps 48:2-8 Matt 11:20-24

xx
Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, din skapelse är god och skön. Låt oss med glädje börja denna dag i kärleken till dig och vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 15/7

onsdag vecka 15 under året,

Jes 10:5-7,13-16 Ps 94:5-10, 14-15 Matt 11:25-27


Under året II

Bön:
Lys upp vårt sinne, Herre vår Gud, med ljuset av din nåd, så att vi lever för dig, som i din visdom skapat oss och uppehåller oss i din försyn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 16/7

torsdag vecka 15 under året,

Jes 26:7-9,12,16-19 Ps 102:13-21 Matt 11:28-30


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, låt dem som sitter i mörkret och i dödens skugga skåda soluppgången, avglansen av din härlighet, som har kommit ner till oss från höjden,Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 17/7

fredag vecka 15 under året,

Jes 38:1-6,21-22, 7-8 Ps: Jes 38:10-12d,16 Matt 12:1-8


Under året II

Bön:
Fyll våra sinnen med din närvaro, allsmäktige Gud, så att vi under din ledning och med dig som mål vandrar i ljuset av din lag. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 18/7

lördag vecka 15 under året,

Mik 2:1-5 Ps 10:1-4, 7-8, 14 Matt 12:14-21


Under året II

Bön:
Gud, källan och upphovet till vår frälsning, låt vårt liv förkunna din ära, så att vår lovsång här i tiden fullkomnas i evigheten. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 19/7

söndag vecka 16 under året,

Vish 12:13,16-19 Ps 86:5-6, 9-10, 15-16a Rom 8:26-27 Matt 13:24-43

Vish 12:13, 16-19:
Vid sidan av dig, du som sörjer för alla, finns ingen gud som kan kräva bevis för att du har dömt rätt. Ty din rättfärdighet kommer ur din styrka: att du härskar över alla gör dig skonsam mot alla.
Du visar din styrka mot dem som tvivlar på att din makt är fullkomlig, och bland dem som känner den bestraffar du allt övermod.
Du förfogar över styrka, men du dömer med mildhet; med stor skonsamhet styr du våra öden, ty det står dig fritt att bruka makt närhelst du vill.

Genom att handla så har du lärt ditt folk att den rättfärdige skall visa människokärlek, och du har fyllt dina söner med hopp, ty du ger dem tillfälle att vända om när de syndar.

---

Ps 86:5-6, 9-10, 15-16a
Du Herre är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
Herre, lyssna till min bön,
hör mig när jag ber.

Alla de folk du har skapat
skall komma och tillbe inför dig, Herre,
och de skall ära ditt namn.
Ty du är stor, du gör under,
du ensam är Gud.
Du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.
Vänd dig till mig, var barmhärtig.

---

Rom 8:26-27:
Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.

---

Matt 12:24-43:
Jesus lät dem höra denna liknelse: ”Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov, kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: ’Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?’ Han svarade: ’Det är en fiende som har varit framme.’ Tjänarna frågade: ’Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?’ — ’Nej’, svarade han, ’då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.’”

Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”

Han använde också en annan liknelse: ”Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.”

Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem, för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Jag skall låta min mun tala i liknelser, jag skall ropa ut vad som har varit dolt sedan världens skapelse.

Sedan lät han folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då till honom och sade: ”Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss.” Han svarade: ”Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen, den goda säden är rikets barn och ogräset är det ondas barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike. Hör, du som har öron.

Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.
Under året A

Bön:

Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 20/7

måndag vecka 16 under året,

Mik 6:1-4,6-8 Ps 50:5-6, 8-9, 16b-17, 21, 23 Matt 12:38-42

Matt 12:38-42:
Vid den tiden sade några skriftlärda och fariseer till Jesus: "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken."
Han svarade: "Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.
Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo."
Under året II

Bön:
Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete idag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 21/7

tisdag vecka 16 under året,

Mik 7:14-15,18-20 Ps 85:2-8 Matt 12:46-50

Matt 12:46-50:
När Jesus talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sade till honom: "Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig."
Han svarade honom: "Vem är min mor, och vilka är mina bröder?" Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: "Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor."
Under året II

Bön:
Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 22/7

onsdag vecka 16 under året,

Jer 1:1,4-10 Ps 71:1-4a, 5-6b, 15ab, 17 Matt 13:1-9


Under året II

Bön:
Tänk, Herre på ditt förbund, som ingicks på nytt och för evigt i Lammets blod, så att ditt folk får syndernas förlåtelse och vinner alltmer av den frihet han förvärvat åt varje människa. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 23/7

torsdag vecka 16 under året,

Jer 2:1-3,7-8,12-13 Ps 36 Matt 13:10-17


Under året II

Bön:
Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


fredag den 24/7

fredag vecka 16 under året,

Jer 3:14-17 Ps:Jer 31:10-12b,13 Matt 13:18-23

Matt 13:18-23:
Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde.
Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall.
Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt.
Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."
Under året II

Bön:
Skänk oss, Herre, nåd i överflöd, så att vi följer dina bud och får din tröst i detta liv och glädjen i det kommande. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 25/7

lördag vecka 16 under året,

Jer 7:1-11 Ps 84:3-6a, 8a, 11 Matt 13:24-30

Matt 13:24-30:
Jesus lät dem höra en liknelse: "Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset.
Då gick tjänarna till sin herre och sade: 'Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?'
Han svarade: 'Det är en fiende som har varit framme.' Tjänarna frågade: 'Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?' -
'Nej', svarade han, 'då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.'"
Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 26/7

söndag vecka 17 under året,

1 Kung 3:5,7-12 Ps 119: :57, 72, 76-77, 127-130 Rom 8:28-30 Matt 13:44-52

1 Kung 3:5, 7-12:
I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: "Be om vad du vill. Jag skall ge dig det." Salomo svarade: "Du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David, och här står jag nu ung och oerfaren mitt i det folk som du har utvalt, ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk?"

Denna bön behagade Herren, det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sade: "Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig.

---

Ps 119: :57, 72, 76-77, 127-130
Min andel är Herren,
jag lovar att lyda dina ord.
För mig är den lag du förkunnat
mer värd än mängder av guld och silver.

Låt din kärlek bli min tröst,
så som du har lovat din tjänare.
Låt mig få möta din barmhärtighet och leva,
ty din lag är min lust.

Därför älskar jag dina bud
mer än guld, ja, renaste guld.
Därför rättar jag mig efter dina befallningar,
jag hatar lögnens alla vägar.

Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.
När dina ord öppnar sig ger de ljus,
åt de oerfarna ger de förstånd.

---

Rom 8:28-30:
Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.
Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder.
Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet.

---

Matt 13:44-52:
Vid den tiden sade Jesus: "Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.

Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.

Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.
Har ni förstått allt detta?" ? "Ja" svarade de, och då sade han: "Varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt."
Under året A

Bön:

Gud, vårt hopp och vår tillflykt, från dig får allt sitt värde och helighet. Visa i barmhärtighet hur vi skall leva i världen, så att vi under din ledning brukar de förgängliga gåvorna så att vi inte går miste om de oförgängliga. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 27/7

måndag vecka 17 under året,

Jer 13:1-11 Ps: 5 Mos 32:18-21 Matt 13:31-35


Under året II

Bön:
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 28/7

tisdag vecka 17 under året,

Jer 14:17-22 Ps 79:8-9, 11, 13 Matt 13:36-43

Jer 14:17-22:
Detta skall du säga till dem:
Tårar strömmar från mina ögon
natt och dag, utan avbrott.
Ty mitt folk, min arma dotter,
har drabbats av ett förkrossande slag,
av ett oläkligt sår.

Går jag ut på fälten
ser jag dem som stupat för svärd,
går jag in i staden
ser jag svältens härjningar.
Även präster och profeter
irrar omkring i landet, rådlösa.

Har du helt förkastat Juda?
Känner du avsky för Sion?
Varför har du slagit oss,
gett oss oläkliga sår?
Vi hoppas på fred och välgång
men lyckan uteblir,
vi hoppas på en tid av läkedom
men möter skräck.

Herre, vi erkänner vår ondska,
våra fäders skuld,
ja, vi har syndat mot dig.
För ditt namns ära: förskjut oss inte,
förnedra inte din härlighets tron!
Kom ihåg ditt förbund med oss, bryt det inte!

Kan någon av folkens falska gudar ge regn?
Kan himlen själv låta skurar falla?
Endast du kan det, Herre, vår Gud,
du är vårt hopp.
Ty du är den som gjort allt detta.

---

Ps 79:8-9, 11, 13
Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss,
skynda oss till mötes i din barmhärtighet,
ty vi är djupt förnedrade.

Hjälp oss, Gud, vår frälsare, för din äras skull,
rädda oss, förlåt oss vår synd för ditt namns skull.
Låt de fångnas klagan komma inför ditt ansikte,
låt din väldiga arm hålla dödens barn vid liv.

Men vi, som är ditt folk och får i din hjord,
vi vill tacka dig i evighet,
vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.

---

Matt 13:36-43:
Jesus lät folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss."

Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen, den goda säden är rikets barn, och ogräset är det ondas barn.
Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna.

Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike. Hör, du som har öron.
Under året II

Bön:
Herre, tag emot vår bön, och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 29/7

onsdag vecka 17 under året,

Jer 15:10,16-21 Ps 59:2a-5a, 10-11, 17-18 Matt 13:44-46


Under året II

Bön:
Herre, var oss nära i vår bön, och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, alltid har vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 30/7

torsdag vecka 17 under året,

Jer 18:1-6 Ps 146:2-6 Matt 13:47-53


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, afton och morgon och middag åkallar vi ditt upphöjda namn och ber dig att du skingrar mörkret i vårt hjärta, så att vårt liv här i tiden leder fram till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 31/7

fredag vecka 17 under året,

Jer 26:1-9 Ps 69:5, 8-10, 14 Matt 13:54-58


Under året II

Bön:
Gud, du som skingrar okunnighetens mörker med ljuset från ditt ord, skänk oss en starkare tro, så att inga frestelser kan släcka andens glöd i våra hjärtan.Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


 

[Klick to pray - Be med påvens världsvida bönenätverk. Enkla böner varje dag]

Mässan, tideböner on line:

[S:ta Eugenia söndagsmässa 11.00, 18.00]

[Taize tidebön via Fb-sidan varje dag 20.30]

[Dagens läsningar på
Sthlms katolska stifts
hemsida
]

Andlig kommunion: Man kan be följande bön.
“My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament of the altar. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart ... I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You.”  [påve Franciskus, CNS]

 

[lovsångshäfte]

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPadTidegärden för Android